نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

2 استادیار، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

امروزه و با گسترش روزافزون تحولات تکنولوژیکی و ارتباطی دیگر برای تأثیرگذاری نیازی به روش‌های مستقیم اجبار و اقناع و سرکوب نیست، به مرور و در پس سالیان گذار از شیوه‌های کلاسیک اعمال قدرت و از دست رفتن مشروعیت اعمال قدرت مستقیم، دولت‌ها سعی در اتخاذ استراتژی‌هایی متفاوت و در عین حال کار آمد نمودند، این کارآمدی هم چنان بستگی به میزان دستاوردی دارد که مورد انتظار است، استراتژی امروز دولت‌ها بر مبنای قدرت نرم شکل می‌گیرد و استفاده از این شکل از قدرت دارای گستره بیشتری است، گاهی استفاده از این قدرت شکل فرا سرزمینی گرفته و جنبه روابط بین‌المللی به خود می‌گیرد. این پژوهش در پی پاسخ به این سؤالات است که روسیه چگونه با استفاده از قدرت نرم توانسته بدون کمترین درگیری شبه‌جزیره کریمه را به فدراسیون روسیه الحاق کند و هم‌چنین دکترین نظامی جدید روسیه تا چه حد در این امر مؤثر بوده است؟ روش پژوهش در این تحقیق با استفاده از روش مطالعه کتابخانه‌ای و منابع دست اول موجود در مورد قدرت نرم و دکترین نظامی روسیه است که به کمک آن تحلیل وقایع پیرامون الحاق کریمه به خاک روسیه ممکن می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Russia's strategy of soft power in the Crimea and in violation of the principle of sovereignty and non-interference

نویسندگان [English]

  • Afshin Zargar 1
  • Abdolkarim Shaheidar 2
  • Mohammad Mahdi Koosha 3
  • Mahdi Abbasi Sarmadi 4

1 Assistant Professor and Faculty Member of Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, Karaj Branch

2 Assistant Professor, Faculty Member of Payam Noor University

3 Ph.D. student of International Law, Payam Noor University of Tehran

4 Faculty Member of Faculty of Law, University of Kharazmi

چکیده [English]

Nowadays, with the advent of technological developments and different communications methods, there is no need to direct methods of coercion, repression and suppression anymore.  Over the years, after the years of transition from classical methods of exercising power and loss of legitimacy of direct exercising power, governments tried to adopt different and efficient strategies. This efficiency also depends on the amounts of the expected achievements. The current strategy of governments is based on soft power and using this form of power has a greater range. Sometimes this power takes extra-territorial form and international relations.This study seeks to find an answer to the question how could Russia incorporate Crimean Peninsula to Russian Federation without the slightest conflict? How much Russia’s new military doctrine has been effective? The  method of  present research is  library research and uses original sources about soft power and Russian military doctrine by which the analysis of the events surrounding the incorporation of Crimean to Russia’s territory becomes possible. The necessity and importance of this research originate from the fact that stability of governments is based on the concept of “border” and modern tools in the field of soft power can threaten global security and order. Results of this study show that according to the UN charter and existing procedures, any direct or indirect intervention of states in internal affairs of other states is strongly prohibited. Instruments of soft power which intervene the internal affairs of countries are also the examples of these prohibited tools because the absolute sovereignty of governments on citizens in internal dimension and freedom of action in external relations is the exclusive right of governments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft power
  • Crimea
  • Russia
  • Principle of Sovereignty
  • Non interference principles
افتخار جهرمی، گودرز،(1375)، حاکمیت دولت ها و محدودیت منشور ملل متحد، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 18.
امام زاده فرد پرویز، (1389) بررسی جایگاهقدرت نرم در سیاست: از دوران باستان تا زمان معاصر، مطالعات سیاسی، بهار، دوره 2، شماره 7
امین زاده، الهام، (1378)، مناطق پرواز ممنوعه و عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد، فصلنامه سیاست خارجی، سال سیزدهم، شماره 4.
امینی، محمودرضا ، بقایای پدرخواندگی شوروی بر اقمارش، روزنامه الکترونیکی جام جم آنلاین، 25/12/1395.
جمالی، حمیدرضا، خامسی پور، حسین (1394) الحاق کریمه به فدراسیون روسیه از منظر حقوق بین الملل، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، شماره بیست و چهارم – پاییز 1394 / صص 25-34
دهقانی، فیروز آبادی، سید جلال، (1390) فناوری های قدرت در جنگ نرم، فصلنامه مطالعات راهبردی.
رحیمی، محمود، استقلال و الحاق کریمه به روسیه قانونی است یا غیر قانونی؟، روزنامه جام جم، ش 9587، 12/11/1392 .
ساعد، نادر، (1389) بازدارندگی نرم و کاربرد دفاعی آن، راهبرد دفاعی، تابستان
عباسی اشلقی، مجید، (1380)، مداخله بشردوستانه و اصل عدم مداخله، اطلاعات سیاسی-اقتصادی.
عیوضی، محمدرحیم و پارسا، مونا. (1392). « الگوی تحلیلی قدرت نرم و سیاست بین الملل». علوم سیاسی: مطالعات قدرت نرم، شماره 9.
کاسسه، آنتونیو، حقوق بین الملل در جهانی نامتحد، ترجمه دکتر کلانتریان،تهران ، دفترخدمات حقوق بین المللی، 1350.
کاظمی فروشانی، حسین، مشروعیت الحاق کریمه به روسیه از منظر حقوق بین الملل، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، 1393.
کرمی، کامران. (1391). «محدودیت های قدرت نرم در سیاست بین الملل». علوم سیاسی: مطالعات منطقه ای، شماره 45.
کولایی، الهه(1376). سیاست و حکومت در فدراسیون روسیه، تهران: وزارت امور خارجه، مؤسسه چاپ و انتشارات
مانفرد، لاکس، حقوق بین الملل در سپیده دم در قرن بیست و یکم، ترجمه امیرحسین رنجبریان، مجله سیاست خارجی، ش 1 ، پاییز 1373.
محمدی، منوچهر. (1378). « منابع قدرت نرم، سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران». تاریخ: پانزده خرداد، شماره 16
مطهرنیا، مهدی. (1389).«قدرت در پژواک انواع (سخت؛ نرم؛ هوشمند؛ غوی؛ هنرمندانه و هوشمندانه)». اطلاع رسانی و کتابداری: کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 29
ممتاز، جمشید، مداخله بشردوستانه در کوزوو و اصل عدم توسل به زور، ترجمه مرتضی مختاری امین، فصلنامه سیاست خارجی، سال چهاردهم، شماره یک.
موژن، ژاک، (1377)،مداخله بشردوستانه، ترجمه: محمد صوراسرافیل، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی، شماره 32
میلسن، ژان و همکاران. (1387). دیپلماسی عمومی نوین: کاربرد قدرت نرم در روابط بین الملل. ترجمه: رضا کلهر و سید محسن روحانی. تهران: دانشگاه امام صادق (ع)  و دبیرخانه همایش عملیات روانی.
نای، جوزف اس. (1386). «منافع قدرت نرم». ترجمه: ناصر بلیغ. علوم سیاسی: مطالعات راهبردی بسیج، شماره 36.
نای، جوزف اس. (1389). قدرت نرم ابزارهای موفقیت در سیاست بین الملل. ترجمه: سید محسن روحانی و مهدی ذوالفقاری (مقدمه: اصغر افتخاری). تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
نای، جوزف اس . (1390). آینده قدرت. ترجمه: رضا مراد صحرایی، سید طاهر شریعت پناهی و سید حسین ارجانی. تهران: انتشارات حروفیه با همکاری مؤسسه تحقیق وتوسعه نوین دانشمند.
Bohorquez. Tysha. (2005) "Reviews Joseph Ny e. Book on the Importance of Soft Power foreign Affairs"
I.C.J Reports (1949) Corfu channel case, Judgment of April 9th.
Tass, Itar. (2014) Crimean Tatars call on UN GA to recognize Crimea as part of Russia. http://tass.com/politics/929864.
Hodge, Nathan. And Sonne, Paul. (2015) Behind Russia's Cyber Srategy A 2013 article by Russian Gen. Valery Gerasimov emphasizedimportanceofcyberwarfare: https://www.wsj.com/articles/behind-russias-cyber-strategy
National Security Strategy of the Russian Federation, (2015)
http://kremlin.ru/acts/bank/40391 , December 31, 2015; Military Doctrine Russian Federation,
Oleksandr, Turchynov. (2014) (Declaration "Of the Struggle for the Liberation of Ukraine")". Parliments of Ukraine
Perry , Bret. (2015) Non-Linear Warfare in Ukraine: The Critical Role of Information Operations and Special Operations, http://smallwarsjournal.com/jrnl/art/non-linear-warfare-in-ukraine-thecritical-role-of-information-operations-and-special-opera.
Roger N. McDermott (2016) Does Russia have a Gerasimov Doctrine? Parameters 46(1) Spring 2016,p98-105
Meshkov, Yurii. (2014) "Crimea votes to break from Ukraine, join Russia. What happens next?" CNN.
Louis, Charbonneau. (2014) "U.N. General Assembly declares Crimea secession vote invalid". Reuters. Retrieved 2014-04-01.
Arutunyan Anna. (2014) "Russia Testing the Waters on Ukraine Invasion". USA Today Retrieved