نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار و عضو هیات علمی گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

در تحقیق حاضر این سؤال که آسیب‌های روانی اثرگذار روی دانشجویان که حاصل جنگ نرم هستند و همچنین برخی از منابع مقابله با آن کدم‌اند مورد مطالعه قرار گرفت. کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور اهواز که در سال تحصیلی 1393 مشغول تحصیل بودند جامعه آماری را تشکیل داده‌اند که از بین آنان 191 دانشجو به صورت تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. طرح تحقیق توصیفی– اکتشافی است و برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های محقق ساخته، استفاده به عمل آمد. نتایج تحلیل نشان داد که آسیب‌های روانی حاصل از جنگ نرم روی دانشجویان عبارت‌اند از گرایش به فضای مجازی و تبعیت از مدل‌های غربی (مرکب از 9 آسیب) و بی‌نشاطی و کاهش خودباوری (مرکب از 7 آسیب). ضمناً بزرگان قوم، استاندار، نیروهای نظامی، مدیران اقتصادی، جشن‌های مذهبی، ائمه جمعه، رسانه‌های محلی و اساتید دانشگاه به ترتیب بیشترین و مهم‌ترین منبع مقابله با جنگ نرم تلقی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Trauma of soft war and determine some coping resources

نویسنده [English]

  • Karim Savari

Associate Professor and Faculty Member of Psychology Department, Payame Noor University

چکیده [English]

In this study, trauma affects of soft power on students and also some resources for coping with it has studied. All students of Payam Noor University of Ahvaz have considered in the academic year 2015. Among The population that had formed, 191 students have selected by multistage random sampling. This paper is a descriptive - exploratory study  and to collect data has been used of researcher-made questionnaires. The results showed that the trauma of war on students include trends in cyberspace and follow the Western model (consisting of 9 trauma) and somber and lower self-esteem (consisting of 7 trauma). The elders, governor, military, business executives, religious celebrations, imams, local media and university professors. Respectively the highest and most important coping sources deemed confront the soft war.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft War
  • Trauma
  • Coping Resources
احمدی، مجتبی؛ زارع درخشان، ابوذر؛ همازاده، حسین؛ ابیانه (1388). از تهاجم فرهنگی تا جنگ نرم؛ واکاوی مختصات منازعه در کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی؛ تهران: معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین.
احمدزاده کرمانی، روح الله (1388). درآمدی بر ماهیت شناسی جنگ نرم پس از انقلاب اسلامی. فصلنامه مطالعات بسیج. سال 12، شماره 43، صص 47-24.
آزادخواه، علیرضا (1388). جنگ نرم با تأکید بر نقش رسانه ها. فصلنامه عملیات روانی. سال 6، شماره 23، صص 125-134.
آقاجانی، احمد و عسگری، محمود (1390). جنگ نرم و فلج سازی راهبردی. ماهنامه اطلاعات راهبردی. سال 9، شماره 98، صص 9-19.
افتخاری، اصغر (1391)، امنیت. تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
برزگر، ابراهیم و لعل علیزاده، محسن (1390). جنگ نرم، بازی های رایانه های اسلام ستیز و پدافند غیر عامل. فصلنامه مطالعات قدرت نرم. دوره 1، شماره 1، صص 117-93.
بصیری، محمدعلی (1391). جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران. مطالعات قدرت نرم. سال دوم شماره 5، ص 151-177.
حجازی، حسین (1383). اهداف و نتایج طرح امر کیایی خاورمیانه بزرگ؛ گزیده تحولات جهان، شماره 24، تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.
حسینی، حسین (1389)، جنگ نرم: از تهدید تا پاسخ. فصلنامه عملیات روانی. سال 7، شماره 26، صص 33-62.
رنجبران، داوود (1388)، جنگ نرم. تهران: انتشارات ساحل اندیشه. چاپ چهارم.
فرخی، مرتضی (1390). مؤلفه های جنگ نرم در نبردهای آینده. فصلنامه مطالعات قدرت نرم. دوره 1، شماره 2، صص 129-171.
ضیایی پرور، حمید (1383). جنگ نرم 2، ویژه جنگ رسانه ای؛ تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.
سلطانی، محمد و هاشمی، شهناز (1382). پوشش خبری. تهران: انتشارات سیمای شرق.
لباف، فریبا (1390). مقابله با جنگ نرم در دانشگاه. فصلنامه توسعه، شماره 21، ص 103-124.
ماه پیشانیان، مهسا (1386). راهکار های آمریکا برای جنگ نرم با جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه علمی- تخصصی عملیات روانی، سال پنجم، شماره 18، صص 49-72.
ملکی، سعید و حاتمی، داود (1392). جنگ نرم و راهکارهای مقابله با آن با الهام از دیدگاه مقام معظم رهبری. فصلنامه مطالعات قدرت نرم. سال هشتم، شماره 76، صص 65-82.
مؤمنی، منصور (1387). تحلیل های آماری با استفاده از spss. چاپ دوم. تهران: انتشارات کتاب نو.
نای، جوزف (1384). قدرت نرم و سیاست خارجی آمریکا. ترجمه سهراب الغای علمداری، ماهنامه اطلاعات راهبردی، شماره 34، اسفند.
نائینی، علی محمد (1389). درآمدی بر ماهیت شناسی جنگ نرم. راهبرد دفاعی. سال 8، شماره 28، صص 32-1.
Hu, L. & Bentler, p. (1999). Cut off criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1-55.