نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد شهرضا

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران

3 کارشناس ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد شهرضا

چکیده

چکیده
انقلاب اطلاعاتی و ظهور رسانه‌های نوین به زندگی امروز ما شتابی بی‌سابقه داده است که موجب جایگزینی فرهنگ رسانه‌های نوین بافرهنگ رسانه‌های سنتی مانند کتاب، روزنامهو ... شده است و از آنجایی که رسانه‌های نوین مبتنی بر دیدار و شنیدار (و نه تفکر عمیق) هستند و نحوه ساخت برنامه در آنها نیاز به تفکر عمیق را منتفی کرده است، با اقبال گسترده جهانی روبه‌رو شده‌اند، همچنین فناوری‌های رسانه‌ای جنبه‌های مختلف زندگی بشر امروزی را تحت تاثیر خود قرار داده است؛ از طرفی نیز جنگ و نزاع به‌ عنوان جزیی جدایی‌ناپذیر از نهاد جوامع بشری نیز دستخوش دگرگونی عمیق شده است و با توجه به امکانات گسترده موجود در رسانه‌های نوین، از جنگ کلاسیک و نبرد واقعی به سمت جنگ نرم در عرصه مجازی سوق یافته است. جنگ نرم در واقع جنگی است کم ‌هزینه مبتنی بر نرم ‌افزار رسانه و غیرمستقیم که در آن هدف تغییری نکرده است و فروپاشی از درون و استحاله در حاکمیت دولت‌های مخالف است، ولی ابزارها تغییر بنیادین کرده و رسانه‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین ابزار به کار گرفته می‌شوند؛ پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود این است که چرا رسانه‌های نوین به‌ عنوان ابزاری برای جنگ نرم انتخاب ‌شده‌اند و هدف از جنگ نرم چیست. تحقیق حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی گردآوری‌شده است و نتایج آن نشان‌دهنده آن است که رسانه‌های نوین دارای خصوصیاتی برتر نسبت به دیگر ابزارها هستند از این ‌رو از طرف دولت‌های مختلف بستر مناسبی برای تغییر نگرش و فروپاشی از درون گروه‌ها و کشورهای مخالف قرارگرفته‌اند. در این میان رسانه‌های نوین را به ‌عنوان ابزار جنگ نرم انتخاب کرده تا به اهداف خود از قبیل: مرجع سازی، جایگزینی فرهنگ دنیایی به‌جای فرهنگ‌های ملی، رواج مادی‌گرایی، بازتعریف روابط اجتماعی و خواسته‌های شهروندان، تردید افکنی در کارایی نظام‌های سیاسی و ... برسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Mechanisms and Objectives of the Soft War

نویسندگان [English]

  • Shohreh Jalalpoor 1
  • Kianoush Paifard 2
  • Mohammad Falah 3

چکیده [English]

Abstract
The information revolution and the emergence of modern media have given our present lives an unprecedented and tremendous momentum that have replaced the culture of modern media with the traditional media culture such as books, newspapers, etc. Based on audio-visual media (not on deep thinking), produced without any deep thinking, modern media has broadly been welcomed. These media technologies, on the one hand, positively affect different aspects of human being life and on the other hand, have deeply changed the method and strategy of conflict and war against the enemy, which is an integral part of human societies. Therefore, using the world-wide spread technologies in modern media, the war has been led to the Soft War in the virtual arena, from the classic and real war.  As a matter of fact, the Soft War is a war based on media software and an indirect war with minimum cost. In the Soft War, the objectives do not change and the collapse and the transformation take place in the inside sovereignty of an enemy country. However, there is a fundamental change in the weapons and the media is main weapons used against the enemy. However, the question which comes to mind is that why modern media has been chosen as a weapon for Soft War and what the purpose of the Soft War is. The present study has been done using a descriptive-analytic method and the results indicate that modern media is of superior properties compared to the other weapons, giving a better option to make inside changes in the opposing parties and governments. Therefore, modern media has been chosen as Soft War to achieve their objectives such as, reference making , replacing world culture instead of national cultures, publicizing materialism, redefining social relationships and demands of the citizens, raising doubt in the effectiveness of the political system, etc..
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft War
  • Modern Media
  • destruction of thought
  • inside collapse
فهرست منابع
- استریت. جان، (1384)، رسانه‌های فراگیر سیاست و دموکراسی، ترجمه حبیب‌الله فقیهی نژاد، تهران، نشر روزنامه ایران چاپ اول.
- استم. رابرت، (1388)، اخبار تلویزیون و تماشاگر آن، ترجمه صالح نجفی، جستارهایی در رسانه، گردآورنده، سید حمیدرضا قادری و حسین عمید، جلد اول، ترجمه، جمعی از نویسندگان، تهران، نشر، دانشگاه ادیان و مذاهب.
- افتخاری. اصغر، (1383)، مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
- بوردیو. پیر، (1384)، درباره تلویزیون و سلطه ژورنالیسم، ترجمه ناصر فکوهی، تهران، نشر آشیان.
- پست من. نیل، (1375)، زندگی در عیش مردن در خوشی، ترجمه صادق طباطبایی، تهران، نشر اطلاعات.
- تولسون. اندرو، (1388)، گفت‌وشنودهای رسانه‌ای، ترجمه پروین حیدری، چاپ اول، تهران، نشر دفتر پژوهشهای رادیو.
- دادگران. سیدمحمد، (1384)، مبانی ارتباط جمعی، تهران، نشر مروارید و فیروزه.
- دانسی. مارسل، (1387)، نشانه‌شناسی رسانه‌ها، ترجمه، گودرز میرانی و بهزاد دوران، تهران، نشر آنسی نما، چاپ اول.
- رابرتسون. یان، (1374)، درآمدی بر جامعه (با تاکید بر نظریه‌های کارکردگرایی، ستیز و کنش متقابل نمادی). ترجمه حسین بهروان، مشهد، نشر آستان قدس رضوی.
- ساروخانی. باقر، (1377)، جامعه‌شناسی ارتباطات، تهران، چاپ هفتم، نشر اطلاعات.
- کاستلز. امانوئل، (1380)، عصر اطلاعات؛ قدرت و هویت، ترجمه حسن چاوشیان، جلد دوم، تهران، انتشارات طرح نو.
- گالبرایت. جان‌کنت، (1381)، آناتومی قدرت، ترجمه محبوبه مهاجر، تهران، نشر سروش.
- کلمن. جیمز، (1377)، بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشرنی.
- مک لوهان. مارشال، (1377)، برای درک رسانه، ترجمه سعید آذری، تهران، نشر، مرکز تحقیقات صداوسیما.
- معتمد نژاد. کاظم، (1379)، وسایل ارتباط‌جمعی، جلد یک، چاپ سوم، تهران، نشر دانشگاه علامه طباطبایی.
- مولانا. حمید، (1380)، ظهور و سقوط مدرن. تهران: نشر کتاب صبح.
- مهدی زاده. سید محمد، (1380)، نظریه‌های ارتباط‌جمعی، تهران، جزوه درسی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی.
- ویندال. سون، بنوسیگنالیتزر. جین اولسون، (1387)، کاربرد نظریه‌های ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقان، تهران، چاپ دوم، نشر جامعه شناسان.
مقالات
- صادقی گیوی. فاطمه، 1381، «اخلاق اصالت». نشریه حوزه دانشگاه. بهار، ش 30.
- نای. جوزوف،1383، «قدرت نرم»، ترجمه محمود عسگری، نشریه راهبرد دفاعی، سال دوم، شماره 6.
- نصری. عبدالله، 1387. «علل گرایش به بدبینی و پوچ‌گرایی»، نشریه معارف، شماره 64.
منابع لاتین
-Booth, Ken (1990), The Concept of Strategic culture Affirmed, in Carl Jacobsen (ed), Strategic Power: USA/USSR, London, Macmillan.
-Buzan,Bary,Ole Waever Jaap de Wilde (1998), Security: A new Framework for Analysis, Boulder,Lynne Rienner Co.
-Echevarria, Antulio (June 2008),Wars of Ideas and the War of Ideas, avaliable at www. Strategic studies institute,army.mil.
-Fazio, R (2007), "Social Change and Population", The Journal of Social Science,No.9.
-Goldstein, J& Robert Keohane (1993), Ideas and Foreign Policy, New York, Cornell University Press.
-Janson, Chalmers (1964), Revolution and Social System, New York,Stanford.
-Kolodziej, Edward (2005), Securityand International Relations, London,Cambridge Universite press.
-Liddel, Hart,Basil (1991), Strategy, New York, Penguing Book.
-Ney,Joseph (March1990), The Misleading Metaphor of Decline, The Atlantic.
-Ney,Joseph (2002), The Paradox of American Power: Why the World s Only Superpower Cant Go it alone, New York, Oxford University Press.
- Ney,Joseph (2004), Soft Power:The Means to Success in World Polics New York, publis Affairs.
-Riterz,George (1998)," Sociological Metatheory: A Defence of a Subfield by a Delineation of its Parameters", Sociological Theory,Vol.6,No.2
-Weatherford, Stephen (1992),"Measuring Political Legitimace", American Political Science Review, Vol.86.
ـ Schutt, Randy, (2006): Effective Nonviolent Action, Vernal Education Project, Papers.