نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیهد بهشتی

2 دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

قدرت دارای دولایه سخت و نرم است. قدرت نرم عبارت است از: " توانایی کسب آنچه می‌خواهید، از طریق جذب کردن نه از طریق اجبار و یا پاداش." در طول حدود هفت دهه اخیر از اتحاد استراتژیک تا قطع روابط و درگیری نظامی را می‌توان در پرونده مناسبات ایران و آمریکا مشاهده کرد. بر این اساس این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی درصدد بررسی نقش و ابعاد قدرت نرم در سیاست خارجی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران از منظر پدافند غیرعامل است. بر اساس یافته‌های پژوهش، بررسی مناسبات آمریکا با جمهوری اسلامی ایران نشان‌دهنده این واقعیت است که در دهه اول پیروزی انقلاب، آمریکا بیشتر از قدرت سخت علیه ایران استفاده کرده است که نمونه بارز آن، تحریم‌های اقتصادی، حمله به طبس و همکاری آمریکا با عراق در طول جنگ تحمیلی و وقوع درگیری‌های مستقیم و غیرمستقیم نظامی این کشور با ایران است. با شکست آمریکا در کاربرد قدرت سخت علیه ایران، این کشور به استفاده از قدرت نرم علیه ایران توجه بیشتری کرده است. بر همین اساس سیاست آمریکا در برابر ایران به ویژه پس از یازده سپتامبر آمیزه‌ای از شاخصه‌ای نرم و سخت است که یکی در مقام بسترساز، مکمل و توجیه‌کننده دیگری عمل می‌کند. درنتیجه در سیاست دفاعی کشور توجه به پدافند غیرعامل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

America's Foreign Policy toward Iran from the Perspective of Integration Software Reviews Passive defense

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nazari 1
  • Hoseyn Khaledi 2
  • Morad Delalat 2

چکیده [English]

Power has two layers of hard and soft power. Soft power is the "ability to earn what you want, through attraction rather than coercion or reward." During about seven recent decades of strategic alliance to cut ties and military conflicts has been able to be observed in the case of relations between Iran and America. Accordingly, this descriptive-analatic study sought to evaluate the role and America's soft power in foreign policy from the perspective of the Islamic Republic of Iran's Passive Defense. Based on the findings, review America's relations with Islamic Republic of Iran reflects the fact that in the first decade of the revolution, America had used  hard power against Iran, which its obvious  examples are economic sanctions, invasion of Tabas and cooperation with Iraq during the war and military confrontation with Iran directly and indirectly. With the defeat of America in the use of hard power against Iran, the country had paid more attention to soft power against Iran. Accordingly, America's policy toward Iran, especially after the September eleven is the mixture of hard and soft indicators which one operates as a context maker, complementary and justifier of another and vice versa. As a result, in the country's defense policy attention to passive defense has a special importance.
Key words: Islamic Republic of Iran, the United States, hard power, soft power