نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و منابع اسلامی. عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

چکیده

نسبیت فرهنگی به معنای ارزشمند بودن همه فرهنگ‌ها و اعتقاد به این که فرهنگ‌ها قیاس ناپذیرند؛ زیرا شرایطی که فرهنگ‌ها در قالب آنها شکل می‌گیرند متفاوت هستند؛ پس فرهنگ هیچ ملتی با فرهنگ دیگر ملل قابل قیاس نیست. نقطه مقابل نسبیت فرهنگی، قوم مداری است که اعتقاد به برتری فرهنگ خود بر دیگر فرهنگ‌ها دارد.موضوع این مقاله، تبیین نظری و راستی‌آزمایی نسبیت فرهنگی از منظر گزاره‌های دین مبین اسلام است.سوال اصلی پژوهش این است که آیا می‌توان برای فرهنگ‌ها معیار و میزانی در جهت راستی و درستی یا ناراستی و نادرستی در نظر گرفت و آیا همه فرهنگ‌ها از سطح ارزشمندی یکسانی برخوردار هستند؟ در این نوشتار با توجه به موضوع تحقیق، روش تحقیق به صورت مطالعه کتابخانه‌ای دنبال شده و موضوع بحث با روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار می‌گیرد. نگارنده ضمن تبیین معتقدات نسبی‌گرایان، با استفاده از آیات قرآن راه سومی را معلوم نموده است که نه نسبیت‌گرایی مطلق است و نه قوم مداری مطلق. از منظر قرآن حق‌مداری مطرح است و لذا در برخی امور اطلاق حاکم و بر برخی امور نسبیت جاری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Islamic culture in opposition to cultural relativism

نویسنده [English]

  • Ahmadreza Basij

چکیده [English]

Cultural relativity means that all of the cultures are valuable and also refers to the belief based on which the cultures are incomparable, since the conditions in which the cultures are formed are different. Therefore, the culture of no nation is comparable with the culture of other nations. The antithesis of cultural relativity is ethnicity which believes in the superiority of its own culture over the other cultures. The subject of this paper is theoretical clarification and validity testing of cultural relativity in view of the principles of the Islam true religion.
The main question of this research is that whether a criterion and standard can be considered for the cultures in terms of the truth and correctness or falsity and incorrectness and also all of the cultures enjoy the same level of valuation or not.
Considering the research topic in this study, the research method is followed in a library-based manner and the topic of discussion is examined by the descriptive and analytical method. while clarifying the beliefs of relativists  is considered absolute relativism nor absolute ethnicity, but it is right-orientation in Qur'an's view and so absoluteness governs in some affairs and relativity in some others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • culture
  • Value
  • norm
  • Relativity
  • cultural ralativity
  • value system of Islam