نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

به اعتقاد جوزف نای به‌عنوان واضع نظریه و مفهوم قدرت نرم، سنجش و ارزیابی میزان کارایی و کارآمدی قدرت امری ضروری برای عمال‌کنندگان آن است. این در حالی است که قدرت نرم مفهومی نسبتاً سیّال بوده و بر همین مبنا چارچوب‌های مختلفی برای سنجش آن وجود دارد. به رغم اهمیتی که قدرت نرم در روابط بین‌الملل دارد، چگونگی سنجش آن دشوار است چرا که شاخص‌های آن متغیر و با توجه به ذهنی بودن برخی از شاخص‌ها، اندازه‌گیری آنها دشوار است. بنابراین، با عنایت به مشکلاتی که در خصوص چگونگی سنجش قدرت نرم کشورها وجود دارد، مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که مهمترین روش‌ها و شاخص‌های سنجش قدرت نرم کدامند؟ برای پاسخ به این سوال، از روش‌شناسی کیفی و تحلیل محتوای متون و منابع موجود در خصوص قدرت نرم استفاده شده است. نتایج نشان داد که در یک جمع‌بندی کلی، شاخص‌های سنجش قدرت نرم در سه گروه اصلی مشتمل بر احساسات/عواطف، برداشت‌ها/عقاید و رفتارها قابل طبقه‌بندی هستند و برای هر کدام از این سه گروه و متناسب با داده‌های در دسترس، می‌توان روش‌های مختلفی را مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review and analysis of soft power measurement methods and indicators

نویسندگان [English]

  • mohsen ahmadpour 1
  • Hasan Khodaverdi 2
  • Garineh keshishyan Siraki 3

1 a

2 Faculty member of Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran

3 Department of Political Science & International Relations, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

According to Joseph Nye, as the creator of the theory and concept of soft power, measuring and evaluating the efficiency and effectiveness of power is a necessary thing for its practitioners. This is despite the fact that soft power is a relatively fluid concept and therefore there are different frameworks to measure it. Despite the importance of soft power in international relations, how to measure it is difficult because its indicators are variable and due to the subjective nature of some indicators, it is difficult to measure them. Therefore, considering the problems that exist regarding how to measure the soft power of countries, this article seeks to answer the question, what are the most important methods and indicators for measuring soft power? To answer this question, qualitative methodology and content analysis of existing texts and sources regarding soft power have been used.

The results showed that in a general summary, soft power measurement indicators can be classified into three main groups including feelings/emotions, impressions/opinions and behaviors, and for each of these three groups and according to the available data, different methods can be used. used

Key words: power, soft power, national interests, index, method, measurement

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: power
  • soft power
  • national interests
  • index
  • method
  • measurement