نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری تهدیدات امنیت ملی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله گفتمان اصلاح طلبی به عنوان یک خرده گفتمان در مقابل گفتمان انقلاب اسلامی، تهدید نرم جدیدی را از اواسط دهه هفتاد پیش روی نظام اسلامی پدید آورد. این گفتمان که برگرفته از دیدگاه‌های غربی شکل گرفته بود، در فضای سیاسی کشور گسترش یافت و موجب گردید که در محافل سیاسی و رسانه ها، دو دیدگاه اصلاحات با قرائت آمریکائی و اصلاحات با نگرش دینی در تقابل با یکدیگر سرمنشاء بحث‌های گوناگونی در محافل سیاسی شود در این میان ورود مقام معظم رهبری به این مقوله از جایگاه ویژه ای در شفاف سازی تعارض بین این دو دیدگاه برخوردار است. لذا در این نوشتار دیدگاهی که در تعارض گفتمانی با اسلام ناب محمدی ص است و متکی به مکاتب لیبرال دمکراسی بدنبال انحراف انقلاب از مسیر اصلی و استحاله نظام است را بعنوان تهدیدی از نوع نرم مورد بررسی قرار داده و اصلاحات را با نگرش دینی و انقلابی برگرفته از فرمایشات مقام معظم رهبری در قالب الگوی راهبردی شامل: هدف، ضرورت، اصول،  سیاست، راهبرد و مصادیق آن مورد تجزیه وتحلیل و تبیین قرار داده و در حقیقت به دنبال پاسخ به این سوال است که دیدگاه انقلابی دینی در مورد اصلاحات و تفاوت آن با دیدگاه اصلاح طلبان چیست؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The strategic explanation of reform discourse in the words of Imam Khamenei (Madazla Al-Ali) in comparison with the American reform discourse as a soft threat

نویسنده [English]

  • mortaza shanehsaz zadeh

Phd of National Security Threats University and National Defense and Strategic Research Institute, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this article, the discourse of reformism, as a sub-discourse in front of the discourse of the Islamic revolution, has created a new threat to the Islamic system since the mid-seventies. This discourse, which was formed based on western views, spread in the country's political atmosphere and resulted in two views of reforms with an American reading and reforms with a religious attitude being opposed to each other in the political and media circles and became the source of various debates. Meanwhile, the Supreme Leader's entry into this category has a special place in clarifying the conflict between these two views. This is while the word "reformation" has a high position in religious and Islamic teachings, and according to Martyr Motahari, reformism is an Islamic spirit.that every Muslim is a reformist and at least a supporter of reformism by virtue of being a Muslim, whether he likes it or not, therefore, in this article, the speech of His Holiness in this regard has been analyzed in the form of a strategic model including: purpose, necessity, principles, policy, strategy, and examples. It has been explained

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • security threat
  • reforms
  • soft threat