نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 مربی گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

در عصر جدید رسانه‌های مجازی در حال تردی‌شدن به امپراطوری های بزرگ می‌باشند و فضای مجازی، فضای قدرت‌های بزرگ است. منطق و محیط جنگ، سنتی براساس منطق و محیط جنگ، در فضای مجازی دگرگون شده است. اگر تا پیش از این، منطق پیروزی در جنگ، سنتی، برخورداری بیشتر از نیروهای فیزیکی و ابزارآلات فیزیکی بود، اما بدون تردید، ظهور محیط مجازی، باعث دگرگونی و تشکیل اساسی در این منطق شده است. این فضا، قدرتی را به‌عنوان قدرت نرم به‌وجود آورده است و این فناوری، بسیاری از عرصه‌های تقابل را متفاوت از گذشته ساخته است. به این صورت که پشتوانة هر اقدام نرمی قدرت نرم قرار دارد؛ به‌نحوی‌که قدرت نرم لازم و ملزوم یکدیگرند. جمهوری اسلامی ایران دارای پایگاه قدرت نرمی‌ست که پایه‌های آن تشکیل‌شده از رهبری آن، فرهنگ و هویت ایرانی و اسلامی، توده‌های متصل و متشکلی که قابلیت انسجام و بسیج بالایی دارند، فضای مجازی در خدمت جبهة معارض انقلاب اسلامی قرار گرفته است. مقاله حاضر با هدف نقش فضای مجازی در افزایش قدرت نرم با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام شد. سؤال پژوهش حاضر این است که فضای مجازی چه نقشی در افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران دارد؟ که فرضیه بیان می‌کند به‌نظر می‌رسد توسعه فزاینده فناوری اطالعات و ارتباطات و مشکالت روش‌های سخت و تاثیرگذاری سریع و عمیق قدرت نرم در ابعاد مختلف اقتصادی اجتماعی، سیاسی، نظامی و دیپلماسی با ظهور عصر مجازی، بیت‌ها و بایت‌ها. و سایت‌ها که فاصله بین میدان عمل و هدف نبرد را بسیار کم کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of virtual space in increasing soft power (case study: Islamic Republic of Iran)

نویسندگان [English]

  • mehdi zakavi 1
  • usef torfi saeidavi 2

1 Assistant Professor, Department of Law, Payam Noor University, Tehran, Iran

2 Instructor of Law Department, Payam Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In the new era, virtual media are becoming big empires and virtual space is the space of great powers. The logic and environment of war, traditionally based on the logic and environment of war, has been transformed in the virtual space. If before, the logic of winning the war was traditional, having more physical forces and physical tools. (Although this logic is still strong and weak), but without a doubt, the emergence of the virtual environment has caused a fundamental change and formation in this logic. This space has created power as soft power and this technology has made many fields of confrontation different from the past. in such a way that every soft action is supported by soft power; In such a way that soft power is necessary and necessary for each other. The Islamic Republic of Iran has a soft power base whose foundations are formed by its leadership, Iranian and Islamic culture and identity, connected and organized masses that have a high ability to integrate and mobilize, virtual space has served the opposition front of the Islamic Revolution. The present article was carried out with the aim of the role of virtual space in increasing soft power (case study: Islamic Republic of Iran) with descriptive-analytical method and using library resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Republic of Iran
  • culture and identity
  • virtual space
  • soft power