نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل،واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، سوادکوه، ایران

2 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه صنعتی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و چارچوب نظری قدرت نرم به دنبال تبیین نسبت جنگ نرم و امنیت فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران به طرح این سوال پرداخت که جنگ نرم چگونه درتضعیف امنیت فرهنگی نقش آفرینی می کند. در پاسخ این فرضیه مطرح شد که جنگ نرم، باسازوکارهای فرقه سازی، جریان سازی فرهنگی، اشاعه و تحمیل سبک زندگی، ازخود بیگانگی و دامن زدن به شکاف نسل ها با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای به استحاله شدن امنیت فرهنگی کمک می کند. یافته ها نشان می دهد که امنیت فرهنگی محصول سازگاری میان سه سطح نخبگان، مردم و دولت است و ناسازگاری و عدم برنامه ریزی میان این سه سطح منشا ناامنی فرهنگی و بی ثباتی معرفتی می شود. تقویت نخبگان اعم از نخبگان مذهبى، سیاسى و فرهنگى در تعمیق بخشی اشکال ارزش ها و باورها و تبدیل آنها به سمبل های رفتاری، شکل دادن به ذهنیت و رفتار مردم جامعه در تامین امنیت فرهنگی نقش بسزایی دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Soft War on the Cultural Security of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • AbbasAli Talebi 1
  • ABOLFAZL MOOSAVIZADEH 2

1 PHD

2 PHD

چکیده [English]

The present article seeks to explain the relationship between soft warfare and cultural security in the Islamic Republic of Iran. The author's main question is sometimes how soft warfare plays a role in undermining cultural security. Acculturalization, dissemination and imposition of lifestyle, alienation and incitement of generational gaps using media tools help to transform cultural security Findings show that based on the theoretical framework presented in this article, cultural security is the product of adaptation It is between the three levels of elites, the people and the government, and the incompatibility and lack of planning between these three levels is the source of cultural insecurity and epistemological instability. Strengthening the elites, including religious, political and cultural elites, play an important role in deepening the forms of values and beliefs and turning them into behavioral symbols, shaping the mentality and behavior of the people of the society in providing cultural security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • culture
  • security
  • soft war
  • elites
ابراهیم‌پور، شهروز و محمدی، مصطفی(1391). فرهنگ بستری برای جنگ نرم، مهندسی فرهنگی، سال ششم، شماره 65-66.
احمدزاده کرمانى، روح‌الله(1388). درآمدى بر ماهیت شناسى جنگ نرم پس از انقلاب اسلامى، مطالعات بسیج، 12(43)، 39-53.
آذر، ادوارد. ای و چونگ این مون(1388). امنیت ملی در جهان سوم، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
افتخاری، اصغر(1385). شرعی‌سازی سیاست؛ چارچوبی معرفتی برای تحقق ایده سیاست اسلامی، دانش سیاسی، 2(4)، 69-102.
بیلیس، جان و اسمیت، استیو(1383). جهانى شدن سیاست: روابط بین‌الملل در عصر نوی (موضوعات بین‌المللی، جهانى شدن در آینده)، ترجمه ابوالقاسم راه چمنى و دیگران، تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگى مطالعات و تحقیقات بی نالمللى ابرار معاصر تهران.
تولیت، سید عباس(1389). مدیریت دفاع فرهنگى، اندیشه انقلاب اسلامى، 3(7و8)، 107-130.
حایک، مریم(1399). راهکارهای رسانه ای باورپذیری کارآمدی انقلاب اسلامی ایران، پژوهش‌های انقلاب اسلامی، 9(1)، 151-176.
حیدری‌نژاد، علیرضا و مقیمی، مهدی(1401). طراحی الگوی سبک زندگی اسلامی ایرانی در راستای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی(با تأکید بر قدرت نرم)، مطالعات قدرت نرم، 12(28)، 281-304.  
خلف زاده، رشید؛ خوزین، حسن و شریفی، منوچهر(1400). راه‌های مقابله با نفوذ فرهنگی دشمن از منظر مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، مطالعات دفاع مقدس، 7(1)، 159-181.
دشتی، فرزانه و باقرنیا حدیثه(1399). بازخوانی مساله امیت فرهنگی در نظام مردم سالاری دینی با تاکید بر بینش، نگرش و کنش مقام معظم رهبری، پژوهش‌های انقلاب اسلامی، 9(34)، 41-62
رجبی، محمد(1401). شناسایی مؤلفه‌های قدرت نرم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال ایالات متحده آمریکا، مطالعات قدرت نرم، 12(28)، 259-279.
ریاضی، وحید و سام دلیری، کاظم(1400). جامعه‌شناسی سیاسی؛ عوامل فردی، روان‌شناختی شکل‌گیری نگرش سیاسی در انقلاب اسلامی، جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی، 2(4)، 105-122.
سبحانی فر، علی(1400). ارائه الگو دفاع نرم سیاسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر گفتمان امام خامنه ای(مدظله العالی)، مطالعات دفاع مقدس، 7(3)، 69-89.
سپهرنیا، رزیتا و شیخی، محمدطاهر(1400). نقش سرمایه فرهنگی در تأمین امنیت داخلی، مطالعات دفاع مقدس، 7(2)، 175-195.
سیف، الله‌مراد(1388). تبارشناسى تهدیدهاى نرم اقتصادى علیه جمهورى اسلامى ایران، مطالعات بسیج، 12(44)، 59-92.
شیخاوند، داور(1379). تکوین و تنفیذ هویت ایرانی، تهران: نشر باز.
صحیفه نور(1389). مجموعه بیانات و مکتوبات امام خمینی (ره)، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، جلد اول.
فاضل، رضا و میری‌آشتیانی، الهام(1378). آسیب‌های اجتماعی ایران، نگاهی به آینده، تهران: پژوهشکده تحقیقات مطالعات استراتژیک.
قربان‌زاده سوار، قربانعلی؛ قلخانباز، خلیل و رحمتی، مهدی(1391). جنگ نرم و امنیت اجتماعی، پاسدار فرهنگی انقلاب اسلامی، 2(4)، 1-22.
کاستلز، مانوئل(1380). عصر اطلاعات: قدرت هویت، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: طرح نو.
لعل علی زاده، محمد و دیانت، محسن(1401). آینده پژوهی و سناریوسازی جایگاه قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران، مطالعات قدرت نرم، 11(24)، 195-224.
ماه‌پیشانیان، مهسا (1390). بسترهاى فرهنگى و اجتماعى در جنگ نرم، مطالعات راهبردی بسیج، 14(50)، 7-50.
موسوی، سید محمدرضا و نقی لو، علی(1400). تاثیر هویت ملی چندپارۀ ایران بر توسعه سیاسی کشور، جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی، 2(3)، 81-100.
میرمحمدی، مهدی(1394). نسل ها،گفتمان ها و امنیت، چارچوبی فرهنگی برای امنیت ایران، مطالعات راهبردی، 18(68)، 570-84.
یزدان پناه، محمد؛ عیسی نژاد، محمد و نجات پور، مجید(1370). هویت اسلامی مهاجرین امنیت فرهنگی اروپاییان: پیامدها و چالشها، مطالعات سیاسی جهان اسلام، 1(4)، 133-143.
The Columbia Encyclopedia (2007). six editions, New York: Columbia University Press.
Nye, Joseph, (2004). "Soft Power, the Means to Success in World" Politics,
New York Public Affairs.
Nye, Joseph (2006). Soft Power. Columbia university press.
Washington primes http. //www Washington primes.org
http://www.chn.ir/news/print/?setion-4&id-2566.