نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

2 گروه مدیریت آموزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 گروه مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر عبارت بود از قدرت نرم و مدل کسب و کار سازمان‌های فناوری محور فعال در حوزه انرژی‬های تجدیدپذیر. روش پژوهش کمی و تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 337 نفر از انتخاب شدند. ابزار تحقیق عبارت بود از پرسشنامه محقق ساخته. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، به دو روش توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای SPSS 16 و Smart PLS انجام شد. نتایج‌ نشان داد چهارده مولفه در تبیین مدل قدرت نرم و مدل کسب و کار سازمان‌های فناوری محور فعال در حوزه انرژی‬های تجدیدپذیر نقش دارند که عبارتند از: شرکای کلیدی، فعالیت های کلیدی، جریان درآمد، منابع کلیدی - فیزیکی، منابع کلیدی- فکری، منابع کلیدی- منابع انسانی، ارزش- نام تجاری، ارزش- حرکت در لبه علم و فناوری، ارزش- قیمت، ارزش- تحویل به موقع و دسترسی آسان، روابط با مشتری، بخش مشتری، کانال های توزیع، و در نهایت هزینه ها و ساختار آن.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Soft power and business model of technology-oriented organizations active in the field of renewable energy

نویسندگان [English]

  • shahrzad houshmandynia 1
  • afsaneh zamanimoghadam 2
  • karim hamdi 3
  • serajeddin mohebbi 4

1 Business Management Department, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran.

2 Department of Educational Management, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Department of Business Management, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

4 Department of Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to Soft power and business model of technology-oriented organizations active in the field of renewable energy. The purpose of this study was to Soft power and business model of technology-oriented organizations active in the field of renewable energy. Quantitative research method and number of samples were selected using Cochran's formula 337 people. The research tool was a researcher-made questionnaire. The collected data were analyzed by descriptive and inferential methods using SPSS 16 and Smart PLS software. The results showed that fourteen components are involved in explaining the model of presenting the model of educational strategies affecting the renewable energy business model, which are: key partners, key activities, revenue stream, key-physical resources, key-intellectual resources, key resources - Human resources, value-brand, value-moving at the edge of science and technology, value-price, value-on-time delivery and easy access, customer relations, customer sector, distribution channels, and finally costs and structure .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft power
  • business model
  • technology-oriented organizations
  • renewable energy