نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

2 گروه مدیریت آموزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 گروه مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر عبارت بود از قدرت نرم و مدل کسب و کار سازمان‌های فناوری محور فعال در حوزه انرژی‬های تجدیدپذیر. روش پژوهش کمی و تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 337 نفر از انتخاب شدند. ابزار تحقیق عبارت بود از پرسشنامه محقق ساخته. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، به دو روش توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای SPSS 16 و Smart PLS انجام شد. نتایج‌ نشان داد چهارده مولفه در تبیین مدل قدرت نرم و مدل کسب و کار سازمان‌های فناوری محور فعال در حوزه انرژی‬های تجدیدپذیر نقش دارند که عبارتند از: شرکای کلیدی، فعالیت های کلیدی، جریان درآمد، منابع کلیدی - فیزیکی، منابع کلیدی- فکری، منابع کلیدی- منابع انسانی، ارزش- نام تجاری، ارزش- حرکت در لبه علم و فناوری، ارزش- قیمت، ارزش- تحویل به موقع و دسترسی آسان، روابط با مشتری، بخش مشتری، کانال های توزیع، و در نهایت هزینه ها و ساختار آن.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Soft power and business model of technology-oriented organizations active in the field of renewable energy

نویسندگان [English]

  • shahrzad houshmandynia 1
  • afsaneh zamanimoghadam 2
  • karim hamdi 3
  • serajeddin mohebbi 4

1 Business Management Department, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran.

2 Department of Educational Management, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Department of Business Management, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

4 Department of Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to Soft power and business model of technology-oriented organizations active in the field of renewable energy. The purpose of this study was to Soft power and business model of technology-oriented organizations active in the field of renewable energy. Quantitative research method and number of samples were selected using Cochran's formula 337 people. The research tool was a researcher-made questionnaire. The collected data were analyzed by descriptive and inferential methods using SPSS 16 and Smart PLS software. The results showed that fourteen components are involved in explaining the model of presenting the model of educational strategies affecting the renewable energy business model, which are: key partners, key activities, revenue stream, key-physical resources, key-intellectual resources, key resources - Human resources, value-brand, value-moving at the edge of science and technology, value-price, value-on-time delivery and easy access, customer relations, customer sector, distribution channels, and finally costs and structure .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft power
  • business model
  • technology-oriented organizations
  • renewable energy
اباذری، یوسف و چاوشیان، حسن(1391). از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی(رویکردهای نوین در تحلیل جامعه شناختی هویت اجتماعی)، نامه علوم اجتماعی 10(20)، 3-27.
احمدی، سیروس؛ فرخی، علیرضا و صالحی، فریدخت(1393). رابطه آگاهی از کارایی انرژی برق و صرفه جویی در مصرف برق در بین زنان شهر یاسوج، جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، 1(4)، 93-108.
احمدی، شیلان(1390). ارزیابی فنی و اقتصادی روش های خنک سازی هوای ورودی در توربین های گازی(فاگ و مدیا) با رویکرد اجرایی، دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی، تهران.
استراوس، انسلم، و کربین، جولیت(1396). مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه زمینه‌ای، تهران: نشر نی
اسفیدانی، محمدرحیم؛ کیماسی، مسعود و اورعی، سید حسین(1399). ارائه چارچوب مدل کسب و کار بانک‏های تجاری با رویکرد بانکداری باز، مدیریت فردا، 19(65)، 17-28.
اشراقی، هادی؛ بهرام، حسین‌زاده و حوری‌جعفری، حامد(1390). ارزیابی مصرف انرژی در صنایع غیر انرژی بر، آیا پتانسیل صرفه جویی در این بخش وجود دارد؟، دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی، تهران، پژوهشگاه نیرو.
اصغری پور دشت بزرگ، اسماء؛  احمدی، هدی؛  جعفری، حسن و مکوندی، داریوش(1390). ایجاد توسعه پایدار با استفاده از انرژیهای نو و تجدیدپذی، پنجمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا.
اصلانی، زهرا؛ ازکیا، مصطفی و زنجانی، حبیب‌الله(1397). بررسی عوامل موثر بر مصرف انرژی(برق) خانوار شهری با رهیافت نظریه بنیادی(مورد مطالعه: منطقه 5 تهران)، برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 9(34)، 1-33.
اعظمی، محسن(1397). تحلیل نقش فن‌بازارها در روند تجاری‌سازی محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان، مدیریت اطلاعات و دانش شناسی، 5(3)، 33-43.
امیری‌نیا، حمیدرضا و بی‌تعب، علی(1396). الگوی ارتباط دولت صنعت و دانشگاه مورد پژوهی تجربه های دفتر همکاریهای فناوری در کشور.
امینی، مصطفی؛ حریری، نجلا؛ غیوری ثالث، مجید؛ باب الحوائجی، فهیمه و طاهری، سید مهدی(1399). بررسی الگوهای مدل کسب و کار داده محور، پردازش و مدیریت اطلاعات، 36(103)، 243-270.
آتشی، عهدیه؛ حافظ‌نیا، محمدرضا؛ رومینا، ابراهیم و پورعزت، علی اصغر(1401). شاخص‌های سنجش عملکرد قدرت نرم حکومت‌ها در مدیریت سیاسی فضا (از دیدگاه جغرافیای سیاسی)، مطالعات قدرت نرم، 12(30)، 205-234.
آرایی، وحید(1401). اشتراک گذاری دانش به مثابه حکمرانی نرم سازمانی، مطالعات قدرت نرم، دوره 11(27)، 7-27.
آقاجانی، حسنعلی؛ حسینی، ابوالحسن و سروری اشلیکی، زهرا(1394). شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تجاری سازی محصولات شرکت های دانش بنیان با تکنیک FAHP (شاهد تجربی: شرکت های دانش بنیان مستقر در مراکز رشد مناطق شمالی ایران)، تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی)، 12(46)، 85-100.
بندریان، رضا(1397). بازاریابی و تجاری سازی فناوری­های جدید: مراحل، عوامل تسهیل کننده و کلیدی موفقیت، رشد فناوری، 5(19)، 39-45.
بودریار، ژان(1389). جامعه مصرفی، ترجمه پیروز ایزدی، تهران: نشر ثالث.
بهشتی، محمدباقر و زالی، نادر(1390). شناسایی عوامل کلیدی توسعه منطقه‎ای با رویکرد برنامه‎ریزی بر پایه سناریو (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی)، برنامه‌ریزی و آمایش فضا (مدرس علوم انسانی)، 15(1)، 41-64.
پورتال وزارت علوم، پژوهش‌ها و فناوری(1397). دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری، جدول لیست پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد.
جعفرقلیخانی، ابوالفضل؛ نادری، مسعود و بلوردی، طیبه(1400). نقش مولفه‌های حکمرانی خوب در تحقق قدرت نرم اقتصادی ایران(مطالعه موردی نظام بانکی)، مطالعات قدرت نرم، 11(26)، 203-224.
عباسی، مجید(1401). انقلاب اسلامی ایران و ارائه مدل مفهومی قدرت نرم اسلامی- ایرانی، مطالعات قدرت نرم، 12(30)، 7-32.
نجف‌زاده، فاطمه؛ حیدر پور، ماشاالله و ترابی، محمد(1400). تحلیل سیاست‌گذاری عمومی ایران در مقابله با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا از منظر قدرت نرم، مطالعات قدرت نرم، 11(26)، 176-153.
A Review and Typology of Circular Economy Business Model Patterns; Florian Lüdeke‐Freund; Stefan Gold; Nancy M. P. Bocken; First published: 25 April 2018
Aarikka-Stenroos, Leena; Sandberg, Birgitta (2012), From new-product development to commercialization through networks, Journal of Business Research, Volume 65, Issue 2, Pages 198–206
Abdlatif, N. S., Abdullah, A. & Mohadjan, N. (2016). A Pilot Study of Entrepreneurial Orientation towards Commercialization of University Research Products. Procedia Economics and Finance, 37(8), 93-99.
Abdollahzadeh, S. & Abdollahzadeh, J.S. (2015). Improving the performance of the supply chain steps through national standardization. Investigation into operations in its applications, 12 (3), 23-33. (in Persian)
Allen R. Kathleen, (2017), Bringing New Technology to Market, Prentice Hall, and New Jersy.
Baker, W. E., & Sinkula, J. M. (2019). The complementary effects of market orientation and entrepreneurial orientation on profitability in small businesses. Journal of Small Business Management, 47, 443–464. doi:10.1111/j.1540-627X.2019.00278.