نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

2 دکتری تخصصی سیاست‌گذاری عمومی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی، تهران، ایران

چکیده

فرهنگ سیاسی یک جامعه مجموعه‌ای از آرمان‌ها، نگرش‌ها و طرز برخوردهای کم و بیش ثابت درباره قدرت و سیاست است که تحت تأثیر عقاید، نمادها، ارزش‌ها و باورهای افراد و در متن تاریخ و حیات جمعی آن‌ها شکل می‌گیرد و به رفتارها و کنش‌های متقابل سیاسی در قبال نظام سیاسی موجود جهت می‌دهد. قدرت نرم وا داشتن دیگران به خواستن آنچه شما می‌خواهید است؛ یعنی مردم را مجبور به انجام کاری کردن نیست، بلکه به همکاری خواندن است. هدف این تحقیق تبیین شاخص‌های قدرت نرم در فرهنگ سیاسی ایران از دیدگاه نخبگان می‌باشد. روش تحقیق بصورت آمیخته انجام شده است. جامعه آماری بصورت هدفمند در بخش کیفی 30 نفر، و در بخش کمی 140 نفر از اساتید علوم سیاسی دانشگاه‌های استان تهران انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخت در بخش کمی و مصاحبه نیمه ساختاریافته در بخش کیفی بوده است. روایی و پایایی بصورت صوری و محتوایی و آلفای کرونباخ تائید شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق رتبه‌بندی فریدمن انجام پذیرفته است. یافته‌های این تحقیق نشان داد که؛ شاخص‌های قدرت نرم فرهنگ سیاسی ایران از دیدگاه نخبگان را می‌توان در سه بعد، شش مؤلفه، و 43 شاخص‌ مجزا مطرح و ارائه نمود. هم چنین نتایج نشان داد که، شاخص‌های ارتباطات سیاسی، مشارکت در انتخابات، اسطوره‌سازی، تأکید بر ارزش‌های بومی، غرب ستیزی، انتظار ظهور منجی، بسیج سیاسی، مطالبات سیاسی، تنوع طلبی، تقدیر گرایی، عاملیت سیاسی نخبگان، جناح‌بندی و تشکل سازی، از دیدگاه نخبگان بیشتر تأثیر را به عنوان شاخص قدرت نرم در فرهنگ سیاسی ایران داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explanation of indicators of soft power in Iran's political culture from the point of view of elites

نویسندگان [English]

  • Rozita Sepehrnia 1
  • mohammad sadegh Jalali Rad 2
  • majid arash 3

1 Assistant Professor, Department of Social Science, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.

2 Islamic Azad University Science and Research Branch

3 Assistant Professor Field Marshal Martyr Qasem Soleimani Reserach Center for Holly Defense Sciences and Studies

چکیده [English]

Political culture is a collection of ideals, attitudes, and more or less fixed ways of dealing with power and politics, which influence people's symbols, values, and beliefs, and are formed in the text of history and their collection, and give to the behaviors and interactions of cinema. The existing political system gives directions. Soft power and having others want what you want. It means that people are not forced to do something, but to cooperate. The purpose of this research is to explain the indicators of soft power in Iran's political culture from the elites' point of view. The research method is mixed. The statistical population was purposefully selected in the qualitative section of 30 people, and in the quantitative section, 140 people were selected from political science professors of universities in Tehran province. The data collection tool was a researcher-made questionnaire in the quantitative part and a semi-structured interview in the qualitative part. Validity and reliability have been confirmed by form and content and Cronbach's alpha. Data analysis by Friedman ranking is acceptable. The findings of this research showed that; The soft power indicators of Iran's political culture from the elites' point of view can be presented in three dimensions, six components, and 43 separate indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Culture
  • Dimensions
  • components
  • indicators
  • elites