نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره)، شهرری، تهران، ایران

2 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

ظهور گونه­های نوین تهدیدات علیه امنیت ملی با رویکردهای فناورانه، راهبردهای مقابله­ با آنها را در همه ابعاد دستخوش تحول ساخته است. احصاء راهبردهای حفاظت از جامعه دینی در برابر طیف­های متنوع و وسیع تهدیدات علیه امنیت ملی با محوریت شاخص­ها و مولفه­های دینی که وجه تمایز آن از سایر مکاتب مادی و الحادی است، هدف این پژوهش است که با روش توصیفی و اسنادی پس از توصیف متغیرها و بیان نسبت میان تهدیدات و امنیت، محققین را بر آن داشت تا با برشماری مهمترین چالش­های پیش رو، اصول و مبانی برآمده از متون دینی را متناسب با گونه­های تهدیدات ارائه نمایند. یافته­های پژوهش نشان داد با توجه به ساختار و ماهیت حاکمیت دینی، تهدیدات «ایدئولوژیکی، فرهنگی و ترکیبی فناورپایه» علیه امنیت ملی مهمترین وجوه تهدیدات هستند که برای صیانت از حاکمیت و ارزش­های آن، نیازمند تحول کمی و کیفی در ساختارهای حفاظتی، اشکال و ابزار نوین تهدیدات، منطبق بر شریعت است که با «کنش خودانگیخته شهروندان»، «تقویت باورها و ارتقاء حس تعهد دینی و ملی» و «عملیاتی کردن آموزه­های دینی ناظر به مسئولیت جمعی روزآمد» به عنوان راهبرد ایجابی حفظ جامعه قلمداد می­شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Protective strategies to deal with soft threats against national security in the religious community

نویسندگان [English]

  • salman shayanfar 1
  • abbas samavati 2
  • zohre nikfarjam 2

1 ph.D.student, Department of jurisprudence and Principals of Islamic Law , Yadegar-e- Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of jurisprudence and Principals of Islamic Law , Yadegar-e- Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The emergence of new types of threats against national security with technological approaches has changed the strategies to deal with them in all dimensions. The aim of this research is to evaluate the strategies of protecting the religious community against the diverse and wide spectrum of threats against national security, focusing on religious indicators and components that distinguish it from other materialistic and atheistic schools. After describing the variables and stating the relationship between threats and security, he urged the researchers to list the most important challenges ahead, and present the principles and foundations derived from religious texts according to the types of threats. The findings of the research showed that according to the structure and nature of religious sovereignty, "ideological, cultural and combined technology-based" threats against national security are the most important aspects of threats that require quantitative and qualitative changes in protection structures in order to protect sovereignty and its values. , the new forms and tools of threats are in accordance with Sharia law, which with "spontaneous action of citizens", "strengthening beliefs and enhancing the sense of religious and national commitment" and "implementing religious teachings regarding modern collective responsibility" as a positive strategy to preserve society. are considered

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft threats
  • national security
  • soft power
  • cybersecurity