نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

3 استادیار گروه علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

راهپیمایی اربعین یکی از بزرگترین حرکت های معنوی جهانی محسوب می شود که از آن به عنوان قدرت جبهه مقاومت یاد می شود. این پژوهش به دنبال شناسایی کارکردهای رسانه ای راهپیمایی اربعین می باشد بنابراین به دنبال واکاوی و کشف موضوع مورد مطالعه است و چارچوب نظری مشخصی ندارد و یافته‌های آن بر اساس داده‌های جمع آوری شده، تنظیم شده که با استفاده از روش نظریه مبنایی(گراندد تئوری) و انجام مصاحبه با خبرگان، طی فرآیند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مولفه ها استخراج و ارائه گردیده است. برای کدگذاری، تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارMAXQDA 2020 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد؛ کارکردهای متفاوتی در راهپیمایی اربعین وجود دارد. راهپیمایی اربعین دارای کارکردهای رسانه ای "آموزش"، "راهنمایی"، "رهبری"، "نظارت بر محیط"، "همبستگی اجتماعی"، "انتقال میراث فرهنگی واجتماعی"، "سرگرمی"، "کاهش بحران ها" و "ایجاد جایگاه اجتماعی" می باشد. کارکرد های اطلاع رسانی، آگاهی بخشی، ایجاد همبستگی اجتماعی و آموزش دینی در ارتباط با ارتباطات میان فردی و ارتباطات جمعی رسمی و کارکرد های اطلاع رسانی، آگاهی بخشی، انتقادی و حتی در بعضی مواردی سرگرمی در ارتباط با ارتباطات رسانه ای غیررسمی وجود دارند. این سطوح ارتباطات و کارکردهای رسانه ای راهپیمایی اربعین رابطه مستقیم با ارتباطات، قدرت رسانه ای و قدرت نرم جبهه مقاومت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The soft power of the Resistance Front: An analysis of the media power of the Arbaeen March

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohamad Tabatabaei 1
  • mohamad reza rasouli 2
  • Seyed Vahid Aqili 2
  • Nasim Majidi Ghahrodi 3

1 PhD student, Department of Communication Sciences, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Communication Sciences, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

3 Assistant Professor; Associate Professor, Department of Communication Sciences, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

The Arbaeen March is considered one of the biggest spiritual movements in the world, which is referred to as the strength of the resistance front. This research seeks to identify the media functions of the Arbaeen March, therefore, it seeks to explore and discover the subject under study and does not have a specific theoretical framework, and its findings are based on the collected data, which are set using the grounded theory method. and conducting interviews with experts, during the process of open, central and selective coding, the components have been extracted and presented. MAXQDA 2020 software was used for coding and data analysis. The research findings showed; There are different functions in Arbaeen procession. Research findings showed; There are different functions in the Arbaeen march. The march has forty media functions: "education", "guidance", "leadership", "environmental monitoring", "social solidarity", "cultural and social heritage transfer", "entertainment", "crisis reduction" and "creating social status". There are functions of informing, informing, creating social solidarity and religious education in connection with interpersonal communication and formal mass communication, and functions of informing, informing, criticizing and in some cases even entertaining in connection with informal media communication. These levels of communication and media functions of the Arbaeen March are directly related to the communication, media power and soft power of the Resistance Front.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance
  • Arbaeen March
  • Media
  • Communications
  • Media functions