نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی وضعیت تحمل و تاب آوری از نظر شهروندان ساروی وراهکارهای افزایش تاب آوری در شرایط بحرانی انجام شده است.

روش فراتحلیل برای این پژوهش استفاده شده است.تحلیل براساس نظرسنجی که سال 98 در مرکز تحقیقات صدا و سیما اجرا شد انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، شهروندان 18 سال به بالای شهر ساری بودند. نمونه شامل 400نفر از شهروندان 18 سال به بالای شهر ساری انتخاب شدند. برای گرد‌آوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه استاندارد تاب آوری استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از ضریب تی تست و تحلیل واریانس رگرسیون صورت گرفت.

یافته‌های پژوهش نشان داد که سن تاثیر معنی داری بر میزان تاب آوری نداشته است.میانگین نگرش به تاب آوری در بین مردان بیشتر بوده است. بین تحصیلات و میزان تاب آوری از نظر پاسخگویان رابطه معنی داری وجود نداشته است. بین هزینه ماهانه زندگی خانوار باتاب آوری رابطه معنی داری وجود نداشته است. میانگین تاب آوری بر حسب شغل یکسان بوده است . میانگین تاب آوری بر حسب وضعیت تاهل یکسان بوده است . میزان مدارا بر میزان تاب آوری از نظر پاسخگویان تاثیر معنی داری داشته است. از نظر پاسخگویان میزان فرهنگ مدارا در جامعه در حد متوسط به پایین می باشد . از نظر پاسخگویان میران وضعیت دعوا ودرگیری در جامعه درحد پایین است.میزان سازگاری در مواجهه با بی پولی در بین پاسخگویان بالا است .میزان دلسردی در مواجهه با شکست در حد بالاست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the situation of tolerance and tolerance threshold of the society from the point of view of Sarva citizens and strategies

نویسنده [English]

  • Hadi Ebrahimi Kiapey

a

چکیده [English]

The aim of this study was to identify the situation of tolerance and resilience from the citizens of Sarva and ways to increase resilience in critical situations.

The meta-analysis method has been used for this research. The analysis was based on a survey conducted in 1998 at the Radio and Television Research Center. The statistical population of the study was citizens 18 years and older in Sari. The sample consisted of 400 citizens aged 18 and over in the city of Sari. A standard resilience questionnaire was used to collect research data. Research data were analyzed using t-test and regression analysis of variance.

Findings showed that age had no significant effect on resilience. The average attitude to resilience was higher among men. There was no significant relationship between education and resilience for the respondents. There was no significant relationship between the monthly cost of living of the family. The average resilience was the same by job. The mean resilience was the same in terms of marital status. Tolerance had a significant effect on the level of resilience of the respondents. According to the respondents, the level of tolerance culture in the society is moderate to low. According to the respondents, the situation of fights and conflicts in the society is low. The level of adaptation in the face of lack of money is high among the respondents. The level of discouragement in the face of failure is high.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilience
  • tolerance threshold
  • critical conditions
  • citizens of Sarvai