نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

سیاستگذاری عمومی معطوف به فرایندی است که در صدد شناخت مسایل و مشکلات، ارائه راه حل های سیاستی، تصمیم گیری، اجرا و ارزیابی است. اگر عقلانیت ابزاری، بهینه سازی ابزارها جهت دستیابی به هدف نهایی باشد، مطالعه سیاستگذاری رهنمون می سازد که جامعه هنوز فاصله زیادی تا پیمودن و تدوین سازوکار ساختاری ضروری برای رسیدن به این هدف مطلوب دارد. عقلانیت اسلامی مبتنی بر حاکمیت ارزش های دینی بر مدیریت و سیاستگذاری در بخش عمومی است و با توجه به اینکه در اسلام هدف، تکامل انسان ها در جهت قرب الهی می باشد، حکمرانی اسلامی نمی تواند بدون توجه به این غایت، روش ها و شیوه های فرایند سیاستگذاری اداره امور عمومی را تبیین و تدوین کند. پژوهش حاضر با هدف توسعه ای و مبتنی بر روش توصیفی و تحلیلی به تبیین، ارزیابی و نقد عقلانیت ابزاری در سیاستگذاری با تأکید بر عقلانیت اسلامی و دینی می پردازد و به این نتیجه می رسد که عقلانیت اسلامی فراتر و کامل تر از الگوهای عقلانیت ابزاری، به عقلانیت دینی، معرفتی و اخلاقی در فرایند سیاستگذاری در بخش عمومی نیز توجه می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis and critique of instrumental rationality in public policy with emphasis on Islamic rationality

نویسنده [English]

  • Vahid Araei

IAUCTB

چکیده [English]

Public policy is a process that seeks to identify issues, provide policy solutions, make decisions, implement and evaluate. If instrumental rationality is the optimization of tools to achieve the ultimate goal, the study of policy-making suggests that society still has a long way to go to develop the structural mechanism necessary to achieve this desired goal. Islamic rationality is based on the rule of religious values over management and policy-making in the public sector, and given that in Islam the goal is the evolution of human beings in the direction of nearness to God, Islamic rule can not be without regard to this end, methods and methods Explain and formulate the policy-making process of public administration. The present study, with the aim of development and based on descriptive and analytical methods, explains, evaluates and critiques instrumental rationality in policy-making with emphasis on Islamic and religious rationality and concludes that Islamic rationality goes beyond and more complete than instrumental rationality models. It also pays attention to religious, epistemological and moral rationality in the policy-making process in the public sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instrumental Rationality
  • Policy Making
  • Islamic Rationality
  • Public Sector