نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانشگاه آزاد اسلامی همدان

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی های منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق با تکیه بر کردهای شیعه مذهب (فیلی)است. قدرت نرم را می توان مدیریت افکار عمومی تعریف کرد. توانایی ایجاد رضایت در مخاطب به وسیله ایجاد جذابیت در فرهنگ و ارزش ها و حتی سیاست خارجی از طریق متقاعدکردن، همان قدرت نرم می باشد. آنچه حائز اهمیت است، نحوه استفاده از ابزارها و شیوه‌های بکارگیری قدرت نرم است، که این مهم برای ایران اسلامی؛نیازمند شناخت و به کار بستن منابع نرم افزاری خود در کشورها با توجه به زمینه های فرهنگی ،سیاسی اجتماعی هر یک از جامعه هدف است.یعنی دستگاه سیاست گذاری؛مجریان و متصدیان بایستی راهکار های همان قدرت نرم در کشور هدف را پیدا نموده و در جهت تامین منافع ملی بر روی آن سرمایه گذاری نمایند. روش پژوهش از نوع تاریخی-کیفی (تحلیل تماتیک) است و جامعه آماری آن شامل اسناد دست‌اول و منابع تاریخی و همچنین، مصاحبه با افراد مطلع یا دروازه بان اطلاع بوده است، روش نمونه‌گیری از نوع هدفمند بوده است.

نتیجه پژوهش حاکی از آن است که در بین اکراد شیعه مذهب (فیلی)تکیه بر مشترکاتی چون؛ اشتراکات فراوان تاریخی، نژادی ،قومی، زبانی ،مذهبی وجود مستقلات و زمین در برخی از استان‌ها نظیر ایلام، سابقه زیست سالیان متمادی در ایران در زمان تبعید، و نیز تعامل و تعاون آنان با نیروهای انقلاب در جنگ تحمیلی علیه رژیم بعث در قالب سپاه و قرارگاه رمضان و... این قوم از پتانسیل بالایی جهت تامین منافع ملی و افزایش قدت نرم ایران برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sources of soft power of the Islamic Republic of Iran in Iraq with a look at the Shie Kurds

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Zargar 1
  • Ali Molaee 2

1 Police University

2 Hamedan Azad University

چکیده [English]

The purpose of this study is to identify the sources of soft power of the Islamic Republic of Iran in Iraq based on the Shiite (Fili) Kurds. Soft power can be defined as the management of public opinion. The ability to satisfy the audience by appealing to culture and values ​​and even foreign policy by persuasion is the same as soft power. What is important is how to use the tools and methods of using soft power, which is important for Islamic Iran; it needs to know and use its software resources in countries according to the cultural, socio-political context of each target community. That is, the policy-making apparatus, executors and administrators must find the solutions of the same soft power in the target country and invest in it in order to ensure national interests. The research method is historical-qualitative (thematic analysis) and its statistical population includes first-hand documents and historical sources, as well as interviews with knowledgeable people or information gatekeepers.

among the Shiites (Fili) Kurds rely on commonalities such as; Numerous historical, racial, ethnic, linguistic, religious commonalities The existence of independence and land in some provinces such as ilam, many years of life in Iran at the time of exile, and their interaction and cooperation with the revolutionary forces in the imposed war against the Iraq in the form of Iraq And the camp of Ramadan and ... this people has a high potential to ensure national interests and increase the soft power of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fili Kurds
  • Soft Power
  • Islamic Republic of Iran
  • Iraq