نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه معارف اسلامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

چکیده

الگوهای توسعه سیاسی در ایران معاصر، در نفی فرهنگ بومی، اسلامی و وابستگی به توسعه غربی در دوران مشروطه، قاجار و پهلوی ارائه می‌شد. این در حالی است که شاخص‌های توسعه سیاسی در الگوی اسلامی پیشرفت می‌بایست برپایه شاخص‌های مشارکت سیاسی، مردم‌سالاری دینی، آزادی و برابری بنا شود. انقلاب اسلامی براساس اهداف و آرمان‌های قابل قبول به‌وجود آمد که ریشه در آموزه‌های دینی و ملی جامعه ایران داشت و با توجه به این‌که مردم‌سالاری دینی، برآمده از درون دین می‌باشد؛ لذا حوزة سیاست را قلمرو خود می‌دانـد. در این نوشتار بدنبال آن هستیم با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی به ارتباط بین توسعه سیاسی و مردم‌سالاری دینی و روند توسعه سیاسی در حوزه مردم‌سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران بپردازیم. بنابراین، ضمن معرفی توسعه سیاسی و معرفی ارکان مردم‌سالاری دینی تلاش خواهیم نمود نسبت توسعه سیاسی یا نظام مردم‌سالاری دینی در جمهوری اسلامی تبیین گردد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد توسعه سیاسی در چارچوب تحلیل‌های علمی و پژوهشی، از اهداف ضروری انقلاب اسلامی در جهت شکل‌گیری و دوام نظام مردم سالاری دینی بوده است و اصول و شاخص‌های توسعه سیاسی در روند شکل‌گیری نظام مردم‌سالاری دینی حائز اهمیت است و این اصول نشان‌دهنده نسبت بین شاخص‌های توسعه سیاسی با معیارها و ملاک‌های حاکم بر نظام مردم‌سالاری دینی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Political development process and religious democracy in the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • yaddollah sepehri

Department of Islamic Education, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran.

چکیده [English]

Patterns of political development in contemporary Iran were presented in denial of indigenous, Islamic culture and dependence on Western development during the constitutional, Qajar and Pahlavi eras. At the same time, the indicators of political development in the Islamic model of progress should be based on the indicators of political participation, religious democracy, freedom and equality. The Islamic Revolution was created on the basis of acceptable and documented goals and ideals, which were rooted in the religious and national teachings of Iranian society, and given that religious democracy comes from within religion; therefore, he considers the field of politics as his realm. In this article, we seek to use the descriptive-analytical method to address the relationship between political development and religious democracy and the process of political development in the field of religious democracy in the Islamic Republic of Iran. Therefore, while introducing political development and introducing the pillars of religious democracy, we will try to explain the relationship between political development or the system of religious democracy in the Islamic Republic.The results show that political development in the framework of scientific and research analysis has been one of the essential goals of the Islamic Revolution for the formation and perpetuation of religious democracy and the principles and indicators of political development in the process of forming a religious democracy are important. Indicators of political development are the criteria and criteria governing a religious democracy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Development
  • Religious Democracy
  • Islamic Republic of Iran
  • Political Participation