نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت رسانه دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، واحدتهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه علوم ارتباطات اجتماعی و رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه علوم ارتباطات اجتماعی و رسانه، واحدتهران مرکزی، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران

چکیده

رسانه ملی به‌عنوان یکی ‌از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی، نقش حیاتی در افزایش مشارکت، انسجام، اعتماد، وفاداری ملی در طول چهار دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون داشته است، از همین رو برای جلب و حفظ اعتماد اجتماعی مخاطبان و ارتقای سرمایه اجتماعی خود ضرورت دارد ساختار سازمان خبری خود را با توجه به آرایش رسانه‌ای جدید بازنگری نماید و ساختار خود را متناسب با وضعیت نوظهور در چرخه اطلاع‌رسانی در سپهر رقابتی در منظومه رسانه‌ای تغییر دهد تا بتواند پاسخگوی نیاز خبری مخاطبانش باشد. نظر به اهمیت این موضوع، در این پژوهش ضمن بررسی مؤلفه‌های مهم و مورد نیاز ساختار سازمانی بخش‌های خبری صدا و سیما، به بازشناسی ساختار خبری سازمان در برابر این جنگ رسانه‏ای پرداخته ‌شده است. این تحقیق به شیوه کیفی، ابزار گردآوری داده‌ها؛ مصاحبه نیمه ساختاریافته و به روش نمونه‌گیری غیر احتمالی و هدفمند 12 نفر از خبرگان حوزه خبر را انتخاب و درنهایت براساس تجزیه وتحلیل کیفی داده‌ها از طریق کدگذاری؛ 81 گویه و‌21 مفهوم و 8 شاخص ‌استخراج گردید. نتایج تحقیق به سیاستگذارن حوزه خبر پیشنهاد می‌کند که مؤلفه‏های «مدیریت یکپارچه، مهارت افزایی، قطبیت رسانه‏ای، قدرت نرم رسانه‏ای، همگرایی رسانه، ادغام ساختاری، اتاق خبر حرفه‏ای، مقابله با اخبار جعلی، برون‌سپاری و درآمد پایدار» در طراحی ساختار سازمان خبری برای آرایش جدید رسانه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

News media and soft warfare Investigating the structure of the Radio and Television News Organization in soft war management

نویسندگان [English]

  • Zahra sadat Shadab 1
  • Akbar Nasrollahi Kasmani 2
  • mohamad reza rasouli 3

1 researcher /irib

2 University professor

3 islamic university central branch

چکیده [English]

The national media, as one of the most important components of the soft power of the Islamic Republic, has played a vital role in increasing participation, cohesion, trust, and national loyalty during the four decades since the victory of the Islamic Revolution. Its social capital needs to review the structure of its news organization in light of the new media arrangement and change its structure in line with the emerging situation in the information cycle in the competitive sphere in the media system to meet the news needs of its audience. Due to the importance of this issue, in this study, while examining the important and required components of the organizational structure of the radio and television news departments, the news structure of the organization against this media war has been recognized. This research is a qualitative method, a tool for data collection; Semi-structured interviews by non-probabilistic and purposeful sampling method selected 12 experts in the field of news and finally based on qualitative analysis of data through coding; 81 items, 21 concepts and 8 indicators were extracted. The research results suggest to news policymakers that the components "integrated management, skills development and knowledge force, media polarity, soft media power, media convergence, structural integration, outsourcing and sustainable income" should be considered in designing the structure of a news organization for a new media arrangement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational structure
  • news organization
  • soft media power
  • media arrangement
  • . IRIB