نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 عضو هیت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

هدف این پژوهش دستیابی به الگوی مطلوب سبک زندگی اسلامی ایرانی در راستای بیانیه گام دوم انقلاب و با تأکید بر قدرت نرم می‌باشد. این تحقیق از نظر هدف اکتشافی از نوع توسعه‌ای و از لحاظ ماهیت تحقیق کیفی است، یعنی استخراج داده‌ها، ابعاد و مؤلفه‎‌ها با روش نظریه داده‌بنیاد استخراج گردید. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه است. جامعه آماری در این پژوهش را خبرگان مرتبط در این حوزه می‌باشند. برای شناسایی افراد در پژوهش حاضر، جامعه آماری متشکل از استادان دانشگاهی خبره ، مدیران ارشد و صاحب‌نظران که دارای حداقل تحصیلات کارشناسی ارشد به بالا بوده‌ و مسلط به حوزه سبک زندگی اسلامی و دینی و قدرت نرم می‌باشند را شامل می‌شود. حجم نمونه در این تحقیق تا رسیدن به اشباع نظری بود، که این تعداد پس از مصاحبه با 32 نفر از خبرگان دانشگاهی ، مدیران و صاحب‌نظران در شهر تهران که دارای حداقل تحصیلات کارشناسی ارشد به بالا و مسلط به حوزه سبک زندگی اسلامی و دینی و قدرت نرم بودند، به اشباع نظری رسیدیم. یافته‌های پژوهش نشان داد الگوی مستخرج که در مقابل ترویج سبک زندگی غربی به عنوان یک حربه قدرت نرم محسوب می‌شود، شامل چهار بعد یا مضمون فراگیر سبک اسلامی در ارتباط با خود، در ارتباط با خدا، فعالیت‌های فراغتی و سبک سازمانی جهادی و عمل انقلابی است. بعد سبک اسلامی در ارتباط با خود شامل 4 مؤلفه‌های بعد سبک اسلامی در ارتباط با خدا شامل 1مؤلفه‌؛ بعد سبک فعالیت‌های فراغتی شامل 2 مؤلفه‌ها و بعد سبک سازمانی جهادی شامل 1مؤلفه‌ سبک سازمانی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing an Iranian Islamic lifestyle model in line with the statement of the second step of the Islamic Revolution (with emphasis on soft war)

نویسندگان [English]

  • alireza haydarnejad 1
  • Mehdi moghimi 2

1 Faculty member

2 Faculty member of Amin University of Law Enforcement Sciences

چکیده [English]

" Therefore, the purpose of this study is to achieve the desired model of Iranian Islamic lifestyle in line with the statement of the second step of the revolution and with emphasis on soft war.

This research is developmental in terms of exploratory purpose and qualitative in terms of the nature of research. The data collection tool is interview and data-based theory. The statistical population in this study is related experts in this field. To identify individuals in the present study, the statistical population consists of qualified university professors, senior managers and experts who have at least a master's degree or higher and are proficient in the field of Islamic and religious lifestyles and soft warfare. The sample size in this study was until theoretical saturation, which after interviewing 32 university experts, managers and experts in Tehran who have at least a master's degree or higher and are proficient in the field of Islamic and religious lifestyle and war. They were soft, we reached theoretical saturation. Findings showed that the extracted model, which is considered as a soft war weapon against the promotion of Western lifestyle, includes four dimensions or comprehensive themes of Islamic style in relation to oneself, in relation to God, leisure activities and jihadi organizational style and revolutionary action

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lifestyle
  • Iranian Islam
  • soft war
  • statement of the second step of the revolution