نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند، پرند، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

چکیده

یکی از ابعاد و عرصه ‏های پژوهشی قدرت نرم، تحقیق پیرامون این واقعیت از منظر قرآن کریم است. بر اساس تعالیم و آموزه ‏های قرآنی، «توبه» در تجلّی قدرت نرم الهی، نقش تعیین کننده و قدرتمندی در اصلاح روابط درون سازمانی و مدیریّت اسلامی ایفا می‏ کند. توبه متّکی به نوعی بیداری و انقلاب درونی است که ضمن برانگیختن عزم فرد بر ترک خطا (گناه)، سبب تدارک و اصلاح امور از سوی او نیز می‏ گردد. حیثیت متقابلی توبه که در کلام خدا بر آن تأکید شده، حاکی از نوعی محبت حاکم بر روابط میان خدا و خلق و نیز روابط فرد و دیگران است. هدف اصلی نوشتار حاضر پاسخگویی به این سؤال مهم است که تجلّی قدرت نرم الهی در برابر قدرت نرم شیطان بنابر آیه شریفه 37 سوره بقره، در ارزیابی توبه به مثابه مکانیسمی قرآنی در جهت اصلاح رفتار سازمانی چگونه است؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و تحلیل تجلّی قدرت نرم الهی در آیه 37 سوره بقره پرداخته تا نقش توبه و نسبت آن با سازوکارهای تعلیمی مورد نظر مدیران و کارمندان در جهت اصلاح رفتار سازمانی مبتنی بر خطاپذیری درون سازمانی سنجیده شود. در نتیجه بر اساس یافته‏ های پژوهش، چنانچه خطاپذیری بر اساس الگوی توبه پذیری در قرآن اجرا گردد، نه تنها روابط میان مدیران ارشد و کارمندان، تنظیم و اصلاح می ‏گردد، بلکه این الگو در نهایت به سلامت اداری و سازمانی نیز می‏ انجامد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Manifestation of Divine's Soft Power Against Satan's in the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • Tahere Zarnegar 1
  • Hosein Hashem nezhad 2
  • Zahra Rezazade asgari 2

1 Islamic Azad University - parand Branch, parand, iran

2 Faculty member at the University of Tehran

چکیده [English]

The subject of soft power could be studied from the viewpoint of the Holy Quran. ‎ According to ‎Quranic teachings regarding the manifestation of the soft power of the divine, “repentance” plays an important and substantial role in intra-organizational ‎relationships and Islamic management. Repentance depends on a kind of ‎awakening and internal revolution which as well as driving an individual’s decision ‎to avoid mistake (sin), make him/her perform and correct the daily deeds. Being emphasized by the words ‎of God, the mutual respect held between God and his servant after the repentance ‎shows a kind of kindness in God’s relationship with humans, and also individuals’ ‎with others. The main purpose of this paper is to answer the question: By ‎considering the manifestation of the divine’s soft power against Satan’s according ‎to Al-Baqarah 2:37, how can we evaluate repentance as a Quranic mechanism for ‎modifying the organizational behavior? The descriptive-analytic ‎method is adopted to study the manifestation of the divine’s soft power in Al-‎Baqarah 2:37. The role of repentance and its relation to educational systems used ‎by managers and employees is assessed with the purpose of modifying the ‎organizational behavior based on intra-organizational fallibility. Based on the ‎results of the study, if the fallibility is carried out based on the repentance pattern of ‎the Quran, not only the relationship between chief managers and employees will be ‎improved, but also this pattern will lead to a healthy office and organization.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Divine&rsquo
  • s Soft Power
  • Fallibility
  • Organizational Behavior
  • Official &lrm
  • Health