نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران

2 استادیار علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران

چکیده

قدرت در سده بیست ویکم با شاخص هایی همانند رسانه ها، تولید علم، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و سیاسی و سبک زندگی معنا می یابد. در واقع قدرت داخلی، منطقه ای و جهانی دولت ها با توجه به این شاخص ها صورت بندی می شود. جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به برخی منابع قدرت نرم و هوشمند خود همچون فرهنگ تاریخی، ارزشهای دینی و انقلابی و سیاسی از ظرفیت های خاصی در منطقه برخوردار بوده است. هدف و سوال محوری این پژوهش این است که مهمترین مولفه های تاثیر گذار قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران بر جنبش های اسلامی بخصوص حزب الله لبنان کدامند؟ درتجزیه و تحلیل این موضوع مؤلفه هایی مثل اخلاق، شهادت طلبی، معنویت گرایی، علم گرایی، ولایت فقیه، و... مورد تاکید قرار گرفتند. منابع قدرت نرم اسلامی بر جنبش های اسلامی همچون شهادت طلبی، ولایت مداری و استقلال طلبی، بیشترین تاثیرات را بر جنبش های اسلامی از جمله حزب الله لبنان داشته اند. درواقع حزب الله لبنان با تاثیرپذیری از ایران و با ترکیب قدرت سخت و نرم خود یا همان قدرت هوشمند ضمن آنکه اقتدار خود را در سطح داخلی ومنطقه ای افزایش داده است، باعث بازتولید و افزایش قدرت و امنیت منطقه ای ایران شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The soft power of the Islamic Republic of Iran and the Islamic movements of the Islamic world; A case study of Hezbollah in Lebanon

نویسندگان [English]

  • karim abbasi 1
  • samad ghampanah 2
  • hasan shamsini ghiasvand 2
  • seyed asadollah athari 2

1 Islamic Azad University, Takestan Branch

2 Assistant Professor of Political Science, Takestan Branch

چکیده [English]

Power in the 21st century is defined by indicators such as the media, the production of science, social and political values and norms, and lifestyle. . In fact, the domestic, regional and global power of governments is formulated according to these indicators. The Islamic Republic of Iran has also had special capacities in the region due to some sources of its soft and intelligent power such as historical culture, religious, revolutionary and political values. The purpose and central question of this study is what are the most important components of the soft power of the Islamic Republic of Iran on Islamic movements, especially Hezbollah in Lebanon? In analyzing this issue, components such as ethics, martyrdom, spiritualism, scientism, Velayat-e-Faqih, etc. were emphasized. The sources of Islamic soft power on Islamic movements such as martyrdom, provincialism and independence have had the greatest impact on Islamic movements, including Hezbollah in Lebanon. In fact, Lebanese Hezbollah, by being influenced by Iran and combining its hard and soft power or smart power, while increasing its power at the domestic and regional level, has reproduced and increased Iran's regional power and security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft power
  • Iran
  • national security
  • Hezbollah
  • media