نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور، ایران

2 استادیار، عضو هیات علمی گروه الهیات، دانشگاه پیام نور، ایران

3 گروه حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران، دکترا

4 دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، مدرس دانشکده حقوق و علوم سیاسی

چکیده

انقلاب اسلامی ایران هرچند در نگاه اول یک انقلاب سیاسی و اجتماعی به شمار می‌رود، اما بررسی عمیق‌تر ابعاد آن نشان دهنده وجوه تربیتی قابل توجهی است که هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی آثار زیادی بر جای گذاشته است. وجه جدیدی که می‌توان به آن اشاره نمود، نقش قابل توجهی در بازتولید قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران نیز خواهد داشت. علاوه بر این، طرح بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که اهمیت خاصی برای مسأله تعلیم و تربیت در نظر گرفته است، به وضوح نشان دهنده، پیوستگی تعلیم و تربیت و افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران است. بر همین اساس پژوهش حاضر به این مسأله پرداخته است که مبانی تعلیم و تربیت انقلاب اسلامی در زمینه بازتولید قدرت نرم با تأکید بر بیانیه گام دوم شامل چه مواردی است؟ پاسخی که می‌توان ارائه نمود این است که خصوصیات کرامت و اخلاق‌مداری، استکبارستیزی، استقلال و خوداتکایی، نفی استعمار، تربیت سیاسی بر مبنای مردمسالاری دینی به عنوان وجوه مبانی تعلیم و تربیت انقلاب اسلامی بر مبنای بیانیه گام دوم محسوب می‌شوند که از توان تولید قدرت نرم نیز برخوردار هستند. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و با گردآوری مطالب از بیانات امام خمینی (ره)، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، آراء آنان در کتب مختلف و بررسی بیانیه گام دوم صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Fundamentals of education of the Islamic Revolution in the field of reproduction of soft power with emphasis on the statement of the second step

نویسندگان [English]

  • yaghoub Alizadeh 1
  • elnaz alineghad 2
  • zahra ghasemi 3
  • Mehri Toutounchian 4

1 Assistant Professor, Faculty of Islamic Jurisprudence and Law, Payame Noor University, Iran

2 Assistant Professor, Faculty Member, Theology Department, Payame Noor University, Iran

3 Department of Law, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran, Ph.D.

4 Doctor of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Lecturer at the Faculty of Law and Political Science

چکیده [English]

Although the Islamic Revolution of Iran is at first glance a political and social revolution, but a deeper study of its dimensions shows significant educational aspects that have left many effects both domestically and internationally. A new aspect that can be mentioned will also play a significant role in reproducing the soft power of the Islamic Revolution of Iran. In addition, the draft statement of the second step of the Islamic Revolution, which is of special importance for the issue of education, clearly shows the continuity of education and the increase of the soft power of the Islamic Republic of Iran. Accordingly, the present study deals with the issue of what are the basics of education of the Islamic Revolution in the field of reproduction of soft power with emphasis on the statement of the second step? The answer that can be provided is that the characteristics of dignity and morality, anti-arrogance, independence and self-reliance, the denial of colonialism, political education based on religious democracy as aspects of the foundations of education and training of the Islamic Revolution based on the statement are the second step. They also have the power to produce soft power. The method used in the present study is descriptive-analytical and by collecting materials from the statements of Imam Khomeini (RA), Ayatollah Khamenei, their opinions in different books and reviewing the statement of the second step has been done.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Islamic Revolution
  • Soft Power
  • Second Step Statement
  • Ayatollah Khamenei