نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیارگروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور

چکیده

اندونزی به عنوان بزرگترین کشور اسلامی در عرصة بین الملل و نیز در میان کشورهای اسلامی از جایگـاهی در خور اهمیت برخوردار است. تحقیق در مورد شیعه به عنوان یکی از فرقه های مهم اسلامی در اندونزی ازیک سو و تاثیر گسترش تشیع در شکل گیری تأثیرات فرهنگی یا متنی در منطقه مالایی و اندونزی از سوی دیگر همواره موضوع جالبی برای تحقیق بوده است. هدف مقاله بازشناسی منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران به عنوان برگترین کشور شیعه در اندونزی است. نگارنده درصدد است با کاربست نظریه قدرت نرم به عنوان مبانی نظری و بهره گیری از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در اندونزی،احصاء و بازشناسی کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که ظهور و گسترش ایدئولوژی سیاسی مذهبی تشیع در مجمع الجزایر علاوه بر احیاگرایی جهانی اسلامی نتیجه بازتاب نرم افزاری انقلاب اسلامی ایران است. در نتیجه، جمهوری اسلامی ایران در نفوذ خود در کشور اندونزی از ابزار فرهنگی و قدرت نرم استفاده کرده است. مذهب‌‌‌تشیع، رهبران شیعی، شبکه ارتباطی روحانیت و شبکه ارتباطی دانشگاهیان و روشنفکران مهمترین پیش ران های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در کشور اندونزی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The pioneers of soft power of the Islamic Republic of Iran in Indonesia

نویسنده [English]

  • seyed mohammad mosavi

political faculty of pnu

چکیده [English]

Indonesia, as the largest Islamic country in the international arena and also among Islamic countries, has an important place. Research on the Shiites as one of the most important Islamic sects in Indonesia and the impact of the spread of Shiism in the formation of cultural or textual influences in the Malay region and Indonesia on the other hand has always been an interesting topic for research. The purpose of this article is to recognize the soft power resources of the Islamic Republic of Iran as the most populous Shiite country in Indonesia. Using the theory of soft power as a theoretical basis and using the method of descriptive-analytical research, the author seeks to count and identify the sources of soft power of the Islamic Republic of Iran in Indonesia. The findings show that the emergence and spread of Shiite religious political ideology In the archipelago, in addition to global Islamic revivalism, it is the result of the software reflection of the Islamic Revolution of Iran. As a result, the Islamic Republic of Iran has used cultural tools and soft power in its influence in Indonesia. The Shiite religion, Shiite leaders, the communication network of the clergy, and the communication network of academics and intellectuals are the most important pioneers of soft power of the Islamic Republic of Iran in Indonesia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shiites of Indonesia"
  • Islamic Republic of Iran"
  • Soft Power"
  • "
  • Islamic Center of Jakarta"