نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی، واحد ایام، دانشگاه ازاد اسلامی، ایلام، ایران.

2 2. استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران.

3 استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی ، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران.

چکیده

انقلاب اسلامی ایران با محوریت دین شکل‌گرفته است پس مبانی قدرت آن نیز بر مؤلفه‌های دینی و نرم استوار است. سوگواری‌های عاشورا و اربعین ازجمله آئین‌هایی هستند که از ظرفیت لازم برای انسجام‌بخشی و قدرت ا‌فزایی جمهوری اسلامی ایران برخوردار هستند. جمهوری اسلامی از این آئین‌ها به‌صورت مستمر در مدیریت جنگ تحمیلی استفاده کرده است. اکنون نیاز است که متناسب با شرایط منطقه‌ای از این ظرفیت‌ها استفاده کرد. با فروپاشی رژیم بعث در عراق و از سر گرفته شدن پیاده‌روی اربعین توجه به این ظرفیت دینی دوچندان شده است. در مقاله حاضر نقش راهپیمایی اربعین بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی موردبررسی قرارگرفته است. سؤال اصلی این است که راهپیمایی اربعین چه تأثیری بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ یافته‌ها نشان داد که راهپیمایی اربعین با تقویت ارزش‌های دینی، معنویت‌گرایی، تقویت ایثار، شهادت و انتظار بر ارتقای قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران اثر مثبت داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role and effect of the Arbaeen March on the soft power of the Islamic Revolution of Iran

نویسندگان [English]

  • nosratalah heidari 1
  • Younes Ezati 2
  • sara falahi 3

1 Assistant Professor and Faculty Member of the Department of Political Science, Ayam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran.

2 Assistant Professor and Faculty Member, Department of Social Sciences, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran

3 Assistant Professor and Faculty Member, Department of Political Science, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran

چکیده [English]

The Islamic Revolution of Iran has been formed with the focus on religion, so the foundations of its power are also based on religious components. The mourning ceremonies of Ashura and Arbaeen are among the rituals that have the necessary capacity for the unification and empowerment of the Islamic Republic of Iran. The Islamic Republic has consistency used these rituals in the management of the imposed war. It is now necessary to use these capacities in accordance with regional conditions. With the collapse of the Ba'athist regime in Iraq and the resumption of the Arbaeen March, attention to this religious capacity has doubled. In the present article, the role of Arbaeen march on the soft power of the Islamic Republic of Iran has been studied using a descriptive-analytical method. The main research question was that “what is the effect of the Arbaeen march on the soft power of the Islamic Republic of Iran?” The findings indicated that the Arbaeen March had a positive effect on promoting the soft power of the Islamic Republic of Iran by strengthening religious values, spiritualism, strengthening self-sacrifice, martyrdom and expectation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbaeen March"
  • Power"
  • Soft Power"
  • "
  • Islamic Revolution of Iran"