نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجو

چکیده

پیشرفت های اجتماعی و به موازات آن چالش های پیش رو در جمهوری اسلامی همواره در طی این سالها نکته‌ای بوده که مد نظر امامین انقلاب قرار گرفته است، به لحاظ اهمیت موضوع در مقاله حاضر با هدف استخراج شاخص ها و مؤلفه های پیشرفت‌ اجتماعی و در ادامه با ترسیم چالش‌های آن در بُعد اجتماعی با تکیه به اندیشه امنیتی امام خمینی (ره) انجام‌گرفته است. به همین منظور مسئله اصلی این تحقیق شناخت اندیشه‌های اجتماعی حضرت امام (ره) است؛ زیرا با شناخت اندیشه‌های اجتماعی حضرت امام خمینی (ره) و پیشرفت‌ها و چالش‌های آن می‌توان درگاه بعدی به نظریه‌های در ابعاد مختلف آن دست‌یافت ودرعمل از آن‌ها استفاده کرد.

این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی - تحلیلی است که برای تحلیل یافته‌ها از فن تحلیل محتوا استفاده‌شده است. در حوزه یافته‌های تحقیق با بررسی و ارکان اجتماعی اندیشه امام خمینی که عبارتند از حکومت اسلامی، مردم و دولت‌مردان پیشرفت‌های این حوزه تبیین گردید و چالش‌ها و ضعف‌ها هم بیان شد و درنهایت نتیجه‌گیری که مبتنی بر یافته‌های تحقیق انجام و یک مدل مفهومی در حوزه بُعد اجتماعی اندیشه امام خمینی (ره) ترسیم و تشریح گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social progress as a tool of soft power and its challenges in the Islamic Republic in Imam Khomeini's thought

نویسندگان [English]

  • Mahmood sharafi
  • Forouzan Rezaei Vormziar

دانشجو

چکیده [English]

Social progress and in parallel the challenges ahead in the Islamic Republic have always been a point that has been considered by the Imams of the Revolution during these years, in terms of the importance of the issue in this article with the aim of extracting indicators and advanced social components. By drawing its challenges in the social dimension, it has been done by relying on the security thought of Imam Khomeini. For this reason, the main issue of this research is to know the social ideas of Imam Khomeini; Because by recognizing the social ideas of Imam Khomeini (ra) and its progress and challenges, it is possible to obtain theories in different dimensions and use them in practice.

This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical type that content analysis technique has been used to analyze the findings. In the field of research findings, the progress of this field was explained by examining the social pillars of Imam Khomeini's thought, which include the Islamic government, people and statesmen, and challenges and weaknesses were expressed. Imam Khomeini's thought was drawn and explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Progress
  • social
  • Challenge
  • Thought
  • Imam Khomeini