نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران

چکیده

تحولات اخیر موسوم به بیداری اسلامی که درخاورمیانه و شمال آفریقا در جریان است، به دلیل اهمیت مناطق مذکور، تمام بازیگران قدرتمند بین المللی و منطقه‌ای سعی در تأثیرگذاری بر این تحولات مطابق دیدگاه های مبتنی بر امنیت و منافع ملی خود دارند؛ لذا ج.ا.ایران نیز از این امر مستثنی نخواهد بود، چراکه از یک سو نقش الهام بخشی در شکل‌گیری این تحولات داشته و از سوی دیگر به عنوان یکی از قدرتمندترین بازیگران منطقه با ماهیت اسلامی و فراملی انقلاب اسلامی خواهان افزایش نفود خود در راستای عملی ساختن اهداف سیاست خارجی خود می‌باشد. سوالی که مقاله حاضر قصد دارد به آن بپردازد این است که ج.ا.ایران به عنوان مهم ترین کشور تأثیرگذار در شکل گیری این موج عظیم، چگونه و از طریق چه ابزاری باید سیاست خارجی خود را تنظیم نماید تا حداکثر بهره‌برداری را از جریانات کنونی به سود گسترش هر چه بیشتر نفوذ، منافع، آرمان‌ها، ارزش‌های اسلامی و در مجموع افزایش ضریب امنیت ملی خود ببرد و همچنین مانع از منحرف ساختن بیداری اسلامی از مسیر اصلی خود و مصادره این حرکت‌های مردمی و اسلامی از سوی ابرقدرت‌ها به ‌ویژه آمریکا گردد. در این راستا فرضیه مقاله حاضر، تمرکز به روی قدرت نرم، دیپلماسی رسانه ای و استفاده مطلوب از شاخص‌های بارز آن داشته که بطور حتم مولفه یاد شده یکی از مهم‌ترین ابزار کاربردی سیاست خارجی در جهت دست‌یابی به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Anatomy of the Role of Software Power and Media Diplomacy in Providing National Security in the Islamic Republic of Iran: A Case Study of the Islamic Awakening

نویسنده [English]

  • Hadi Ebrahimi

Broadcasting organization/corporation-General manager

چکیده [English]

ABSTRACT

Recent developments called the Islamic awakening that are underway in the Middle East and North Africa due to the importance of the aforementioned areas, all powerful international actors and the region try to influence these developments in accordance with their national security and national interests; therefore, J. A. in this regard, as one of the most powerful players in the region with the islamic and فراملی nature of the islamic revolution, iran is seeking to increase its influence in order to achieve its foreign policy goals. The question that the present paper intends to address is J. A. as the most important country affecting the formation of this huge wave, how and through which tool it must set up its foreign policy to increase the maximum interest from the current flows to the benefit of the spread of the national security factor and prevent the islamic awakening from its main path and the confiscation of these people by the superpowers, especially the united states. in this regard, the hypothesis of the present paper focuses on soft power, media diplomacy and desirable use of its prominent indices, one of the most important practical tools of foreign policy in order to achieve

key words: islamic awakening, the middle east, national policy of foreign policy, soft power

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Awakening
  • Middle East
  • Transnational Foreign Policy Goals
  • Soft Power
  • National Security
باربر، جیمز، اسمیت، مایکل (1381). ماهیت سیاست­گذاری خارجی در دنیای وابستگی متقابل کشورها، ترجمه حسین سیف زاده، تهران: قومس، چ سوم.
برزنونی، محمد علی (1387). «موئلفه­های قدرت نرم مدیریت جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در برابر ناتوی فرهنگی غرب»، فرهنگ و علم، سال اول، شماره اول، بهار.
ترکی، هادی (1395). «فرصتها و چالشهای منطقهای ایران با تأکید بر بیداری اسلامی در یمن»، چکیده مقالات اولین کنفرانس امنیتی تهران: نظم امنیتی منطقهای در غرب آسیا، به اهتمام سیدجلال دهقانی فیروزآبادی، بهزاد احمدی لفورکی، مؤسسة فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، به اهتمام سیدجلال دهقانی فیروزآبادی، بهزاد احمدی لفورکی.
خاشعی، وحید، مراد امام زاده جعفر، مهرداد (1390). «درآمدی سیاست­گذارانه بر کارایی قدرت نرم در صحنه روابط بین­الملل»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، سال اول، پیش شماره سوم، پاییز.
خسروی، محمد علی، میر اشرفی، سید نورالله (1393). «قدرت نرم و جایگاه آن در امنیت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، شماره 26، تابستان.
امام خمینی، روح الله (1367). صحیفه، تهران: شرکت افست، ج 17.
دهقانی فیروز آبادی، سید جلال (1389). سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: سمت، چ سوم، پاییز.
رهبر، عباسعلی، نجات پور، مجید، موسوی نژاد، مجتبی (1394). «قدرت نرم، انقلاب اسلامی ایران و بیداری اسلامی»، فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست، سال چهارم، شماره 14، پاییز.
پیشگاهی فرد، زهرا، قالیباف، محمدباقر، پورطاهری، مهدیف صادقی، علی (1390). «جایگاه قدرت نرم در قدرت ملی با تأکید بر جمهوری اسلامی»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، سال اول، شماره اول، بهار.
عیوضی، محمد رحیم، امامی، اعظم (1390). «فرآیند تولید قدرت نرم با تأکید بر اندیشه­های امام خمینی (ره)»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، سال اول، پیش شماره سوم، پاییز.
قربانی شیخ نشین، ارسلان، کارآزما، جواد (1391). «بیداری اسلامی و دستگاه دیپلماسی؛ فرصت­ها و تهدیدها»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال نهم، شماره 28، بهار.
قنبرلو، عبدلله (1390). «الگوهای قدرت نرم در خاورمیانه»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، سال اول، شماره اول، پاییز.
گلشن پژوه، محمود رضا (1387). جمهوری اسلامی و قدرت نرم: نگاهی به قدرت نرم افزارانه جمهوری اسلامی ایران، تهران: شادان، چ اول.
متقی زاده، احمد (1390). «موئلفه­های قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، سال اول، شماره اول، پاییز.
محمدی، منوچهر، متقی، ابراهیم (1384). «چشم انداز بیست ساله دکترین تعامل سازنده در سیاست خارجی(2)»، راهبرد یاس، سال اول، شماره سوم، پاییز.
مرجانی نژاد، احمد (1390). «بیداری اسلامی و جمهوری اسلامی ایران»، ویژه نامه نهمین هم اندیشی نمایندگان فرهنگی ج.ا. ایران در خارج از کشور، سال اول، شهریور.
منصوری، جواد (1383). «سیاست راهبردی آمریکا در مقابله با بیداری اسلامی»، فصلنامه اندیشه انقلاب اسلامی، شماره 10، تابستان.
هرسیج، حسین (1390). «تجزیه و تحلیل ویژگی­ها، مبانی و موئلفه­های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، سال اول، پیش شماره سوم، پاییز.
هزاوه­ای، سید مرتضی (1391). «انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی و آینده اسلام سیاسی در منطقه»، فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی، سال اول، شماره 4، پاییز.
Nye, Josephs (2004), Soft Power, Public affairs.
Nye, Josephs (2008), Soft Power Super Power, New York.