نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

این مقاله باهدف شناخت حوزه‌های بحران در سازمان تلاش دارد تا در مقام پاسخ به این سؤال که بحران‌های سازمانی چیست و راه‌کار کنترل آن کدام است؟ به واکاوی موضوع پرداخته و شاخص‌های تأثیرگذار بر بحران و کنترل آن را استخراج نماید. در این پژوهش ابتدا از روش کتابخانه ای به منظور شناسایی و احصاء نقاط بحران خیز سازمان از روش کتابخانه ای و سپس با استفاده از پرسشنامه 28 سوالی و روش پیمایشی معنادار، تاثیر شاخصهای اثرگذار بر بحرانهای سازمانی در بین 60 نفر از مدیران و صاحب نظرانی که حداقل بیشتر از 20 سال در رده های مدیریتی خدمت داشته اند مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی‌ها حاکی از آن است که بحران‌سازمانی در چهار محور اساسی شامل فرهنگ، ساختار، منابع و فرآیند عملیاتی سازمان نمود یافته و راه‌کار برون‌رفت از آن عملکرد و برنامه‌ریزی مناسب و مطلوب مدیران سازمانی با در نظر داشتن محیط داخلی و خارجی و شناخت ریشه‌های بحران و استفاده از مدیران شایسته و برخوردار از دانش و تجربه است. همچنین نتایج نشان داد که به ترتیب مؤلفه فرآیند عملیاتی، ساختار، فرهنگ و در نهایت بعد منابع در مقابله با بحران‌های سازمانی مؤثر بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Organizational crisis management, what and how

نویسنده [English]

  • MOHAMAD MOHAMADI

مدرس

چکیده [English]

This article aims to identify the areas of crisis in the organization To answer the question of what are organizational crises And what is the solution to control it? Analyzes the issue and the indicators affecting the crisis And extract its control.In this research, first the library method to identify And counting the crisis points of the organization from the library method And then using a 28-item questionnaire and a meaningful survey method, The effect of effective indicators on organizational crises among 60 managers And experts who have been in management for at least more than 20 years They have been served.The results of the studies indicate that the organizational crisis.In four basic areas including culture, structure, resources and operational process Organized and the way out of that performance and proper planning And desirable for organizational managers, taking into account the internal and external environment and And desirable for organizational managers, taking into account the internal and external environment and And has knowledge and experience. The results also showed Which are respectively the components of the operational process, structure, culture and Finally, resources have been effective in dealing with organizational crises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management
  • organization
  • crisis
  • structure
  • culture
  • resource
انسف، ایگور و ادواردچی، مک دنل (۱۳۸۰). استقرار مدیریت استراتژیک، عبداله زندیه، ‌تهران: سمت.
دیوید- آر- فرد (۱۳۸۰). مدیریت استراتژیک، تهران: نشر پژوهش‌های فرهنگی.
رابینز، استیفن (۱۳۷۹). مبانی رفتار سازمانی، علی‌پارسائیان و محمد اعرابی، تهران: پژوهش‌های فرهنگی.
رضائیان، علی (۱۳92). اصول مدیریت،‌ تهران: نشر سمت.
رضائیان، علی (۱۳93). مبانی رفتار سازمانی،‌ تهران: نشر سمت.
ساوه درودی، مصطفی (1390). راهبردهای سازمانی و مدیریت بحران، تهران: دانشکده فارابی.
عباسپور، عباس (۱۳91). مدیریت منابع انسانی پیشرفته، تهران: نشر سمت.
مک‌کارتی، شان (1381). نقش اطلاعات در مدیریت بحران، ترجمه محمدرضا تاجیک، تهران: نشر گفتمان.
هابز، توماس (1379). لویاتان، تهران: امیرکبیر.
هرسی و بلانچارد (1381). مدیریت رفتار سازمانی و کاربرد منابع انسانی، ترجمه علی علاقبند، تهران: امیرکبیر.
 Alderfer c.p (1969) An Empirial Test a New Theory of Human Needs Organizational Behavior and Human Performance.
 oreilly charles. (1989) “corporation culture and commitment motivation and social contorol in organization, managing Haman Resaure.
morgan Garth (1986) “image of organiation” by sage publication Stephan P. Robbins. (1991) “organization Behavior” Fifth Edition, by Prentice – Hall.
Winner A.and H. Kahn, (1962) Crisis and Arms Contorol, New York, Has don Institate.
Mintzberg, (1976). “The Stractar Of Unstructured Decision Processes” Administratire Science Quarterly.