نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دکتری علوم و معارف نهج البلاغه دانشگاه علوم قرآن و حدیث قم، قم، ایران

3 دانشجوی دکترای مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

از مهم ترین مولفه های حیات یک کشور، اقتدار ملی آن کشور است. و یکی از مهم ترین راه های غلبه بر یک کشور توسط دشمنان از بین بردن اقتدار ملی آن کشور می باشد. لذا شناخت مولفه های اقتدار ملی از مسائل ضروری می باشد. در این پژوهش سعی بر این است تا رابطه بین ارزش‌های دینی و اقتدار ملی تبیین شود و در ادامه حساسیت اولیای دین برای حفظ ارزش های الهی نشان داده شده است و قالب های بیان حفظ این ارزش ها برای الگوگیری بیان شده است. در این پژوهش از نمونه های تاریخی متعددی استفاده شده تا به طور ملموس نشان داده شود که حفظ ارزش ها و زوال ارزش ها در طول تاریخ چه اثراتی را داشته است. در نهایت با معرفی الگویی معصوم در بالابردن ارزش های جامعه که همان پیامبر خدا ص باشد، نشان داده شد که مدیریت جامعه باید با تاسی از سیره معصومان سعی بکنند که ارزش های غربی و دنیوی را به ارزش های الهی و انسانی تغییر دهند. که الگوی تغییر خود پژوهش مستقلی می طلبد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship Between Religious Values and National Authority

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Hossein Rasooli 1
  • Yasin Pourali 2
  • Meisam Belbasi 3

1 Vice Chancellor for Social and Cultural Affairs of Tehran Azad University of Medical Sciences

2 Research Fellow, National Defense University

3 PhD student in Islamic Revolution Studies, University of Tehran

چکیده [English]

One of the most important components of a country's life is its national authority And one of the most important ways to defeat a country by enemies is to destroy the national authority of that country. It is therefore necessary to identify the nationalities of national authority as necessary. In this research, an attempt is made to explain the relationship between religious values and national authority And then the sensitivity of the religious leaders to preserve the divine values is shown and maintains its format These values are expressed for modeling. In this research, several historical examples have been used Which typically shows the effects of preserving values and long-standing values throughout history.Finally, by introducing information, a model in raising the value of society, which is the Prophet of God, It was shown that the management of the society should try to change the global value and your world to the divine and human values with the help of the contemporary way of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Authority
  • Religious Values
  • Culture
  • Prophet (PBUH)
  • Human Values
ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی (1415ق). الاصابة فی تمییز الصحابة، بیروت: دار الکتب العلمیة.
ابن‌بابویه، محمد بن علی (1413ق)، من لایحضره الفقیه، قم: دفتر انتشارات اسلامی. 
بیدمال، مرضیه و قیم، بهادر (1394). «اخلاق اسلامی و تغییر سنت‌های نادرست اخلاق جاهلی»، مجله جندی‌شاپور، سال اول، شماره 2، تابستان.
پنجی، غلامحسین (1381). «نقش فرهنگ و ارزش ها در اقتدار ملی»، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک: تابستان و پاییز، شماره 13 و14.
جزایری، سید نعمت الله (بی تا). النور المبین فى قصص الأنبیاء و المرسلین، قم: منشورات مکتبة آیة الله العظمى المرعشی النجفی.
زرکلی، خیر الدین (1989م). الأعلام، بیروت: دار العلم للملایین.
سید رضی، محمد بن حسین (1414ق). نهج‌البلاغه، قم: هجرت.
شجاعی زند، علیرضا (1376)، «اقتدار در اسلام»، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 5.
طباطبایی، سید محمد حسین (1402ق). المیزان، بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات‏.
عالم، عبدالرحمن (1394). بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی. 
لاریجانی، علی و غلامی ابرستان، غلامرضا (1390). «رابطه اقتدار و مشروعیت در نظام سیاسی اسلام»، فصلنامه علمی روابط بین الملل، پاییز، صص65-92.
محمدی اشتهاردی، محمد (1386). پوشش زن در اسلام، قم: ناصر.
مطهری، مرتضی (1390). یادداشت‌های استاد، تهران: صدرا.
مکارم شیرازی، ناصر (1371). تفسیر نمونه، تهران: دار الکتب الإسلامیة.
واقدی، محمد بن عمر، المغازی (1409ق). بیروت: اعلمی.
Ebrahimi, Sadruddin & Filiz Katman (2019),"Religion as a Soft Power in the Iranian Foreign Policy", European Researcher, Vol.10, No. 3, pp. 134-140.
Haynes, Jeffrey (2014)," Iran and shia transnational religious actors: Limits of political influence", Civitas - Revista de Ciências Sociais, Vol. 14, No.3, pp.450–466.
Huq, Sabiha (2019), "Soft-power, culturalism and developing economies: the case of Global Ibsen", Palgrave Communications, Vol. 5, No. 1, pp. 1-9.
Jödicke, Ansgar (Ed.) (2018), Religion and Soft Power in the South Caucasus, UK: Routledge.
Nye, Joseph (2003), "The Velvet Hegemon", Foreign Policy, No. 136, pp. 74-75.
Nye, Joseph (2004) Soft power: the means to success in world politics. New York: Public Affairs.
Nye, Joseph (2011) The Future of Power. New York: Public Affairs.
Raymond, Gregory V. (2020), "Religion as a Tool of Influence: Buddhism and China’s Belt and Road Initiative in Mainland Southeast Asia", Contemporary Southeast Asia, Vol. 42, No. 3, pp.346-371.
Solomon, Ty (2014)," The affective underpinnings of soft power", European Journal of International Relations, Vol. 20, No.3, pp.720–741.
Steiner, Sherrie (2011)," Religious Soft Power as Accountability Mechanism for Power in World Politics: The InterFaith Leaders’ Summit(s)", SAGE Open, Vol. 1, No.3, pp.1–16.
Wastnidge, Edward (2014), "The Modalities of Iranian Soft Power: From Cultural Diplomacy to Soft War", Brookings Institution, Politics, Vol. 35, No.3-4, pp.364–377.