نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

موضوع قدرت مورد توجه متخصصین جغرافیای سیاسی و سیاستمداران هست، جغرافیا یکی از عوامل قدرت در نظرات متخصصین مذکور بوده که با تأثیر بر سیاست، اقتصاد، فرهنگ و ... بر قدرت ملی تأثیر دارند این عوامل قدرت بر قدرت نرم کشورها تأثیرگذارند. رودها به عنوان یکی از عوامل جغرافیایی مهم در کم و کیف قدرت ملی کشورها تأثیر دارند. کشورمان در سالهای اخیر به دلیل تغیر اقلیم، خشکسالی، تحریم، نیاز به استقلال غذایی، توسعه و اشتغال پایدار برای مناطق مرزی غرب کشور و ... ، طرح های مهار آب رودهای غرب کشور را انجام داده و می دهد. هدف این پژوهش واکاوی اثرات طرح های مهار آب رودهای غرب کشور بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در ابعاد مختلف هست. در این پژوهش تلاش شده به این سوال پاسخ داده شود که اثر مهار آب رودخانه های غرب کشور بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و شیوه جمع آوری اطلاعات کتابخانه‌ای است نتایج نشان می دهد طرحهای مهار رودهای غرب کشورمان می تواند بر قدرت نرم کشورمان در ابعاد داخلی و خارجی اثرات مثبت و منفی داشته باشد. بر اساس نتایج بدست آمده نیاز به مدیریت عالمانه ای را می طلبد که در این راستا پیشنهادهای ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect ofcontrolling the western rivers of the country on the soft power of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Rashid Khalafzadeh 1
  • ezatollah ezati 2
  • kazem jajarmi 3

1 Teacher

2 a

3 a

چکیده [English]

The issue of power is considered by political geography experts and politicians. Geography is one of the factors of power in the opinions of these experts that affect national power by affecting politics, economy, culture, etc. These factors affect the soft power of countries. Rivers as one of the important geographical factors have an effect on the quality of national power of countries. In recent years, due to climate change, drought, sanctions, the need for food independence, development and sustainable employment for the western border areas of the country, etc., our country has been carrying out water control projects in the western rivers of the country. The purpose of this study is to investigate the effects of water control projects in the western rivers of the country on the soft power of the Islamic Republic of Iran in various dimensions. In this study, an attempt has been made to answer the question of what is the effect of water control of rivers in the west of the country on the soft power of the Islamic Republic of Iran? This research is done by descriptive-analytical method and is a method of collecting library information. The results show that the plans to control the rivers in the west of our country can have positive and negative effects on the soft power of our country in internal and external dimensions. Based on the results, it requires the need for wise management, in which suggestions are provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rivers
  • West of the country
  • Iran
  • Soft of power
ابوالحمد، عبدالرحمن (1376). مبانی سیاست، تهران: انتشارات توس، جلد نخست.
اخباری، محمد (1380). رساله بررسی هیدروپلیتیکی حوضه های غرب کشور، دانشگاه تربیت مدرس.
افشین، یدالله (1373). رودخانه‌های ایران، تهران : وزارت نیرو.
باقری، سیامک (1387). بسیج و مدیریت قدرت نرم-رویکرد سیستمیک، تهران دانشگاه امام صادق.
بای، یارمحمد (1384). هیدروپلتیک رودخانه‌های مرزی، تهران: انتشارات موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران. ص 14.
بدری فر، منصور (1388). جغرافیای انسانی ایران، تهران: پیام نور.
تافلر، تافلر (1385). جابجایی در قدرت، ترجمه شهین دخت خوارزمی، تهران: انتشارات سیمرغ.
التیامی نیا، رضا و تقوایی نیا، علی (1395). «تبیین نقش و جایگاه قدرت نرم در تحقق اهداف سیاست داخلی و خارجی»، فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسلام، سال ششم، شماره سوم، پاییز.
حافظ نیا، محمدرضا. (1379). جغرافیای سیاسی ایران. تهران: انتشارات سمت.
حافظ نیا، محمدرضا. (1386). قدرت و منافع ملی، تهران، نشر انتخاب.
دینی ترکمانی، علی (1379). «امنیت غذایی و برآورد آن در ایران»، مجله پژوهش نامه بازرگانی، شماره 14.
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح (1385). اطلس مرزهای ایران، تهران: انتشارات سازمان جغرافیایی (انتشارات محدود و  داخلی).
سرمدی، عباس و آبید، محمد (1396). «الحاق ایران به سازمان کنفراس حقوق بین الملل خصوصی لاهه از منظر قدرت نرم»، دوفصلنامه قدرت نرم، سال هفتم، شماره شانزدهم، بهار و تابستان.
سلیمانی پورلک، فاطمه (1386). «ایران و آمریکا در بستر تعاملات نرم افزاری قدرت  و امنیت»، نامه دفاع، شماره2.
شهرستانی، حسین (1391) حوزه خصوصی قدرت نرم دولت، ماهنامه سوره، شماره 62-63.
عباسی شوازی، علی (1387). رابطه جغرافیا و امنیت با تاکید بر نقش و کار ویژه نیروی انتظامی، فصلنامه دانش انتظامی، سال نهم، شماره چهارم.
عراقچی، سیدعباس ( 1393). دیپلماسی آب منازعه تا همکاری، مجله سیاست جهانی، شماره10.
عزتی، عزت الله (1384). تحلیلی برژئوپلیتیک ایران وعراق، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
عیوضی، محمدرضا و پارسا، ونا ( 1392). «الگوی تحلیلی قدرت نرم و سیاست بین الملل»، دوفصلنامه مطالعات قدرت نرم، شماره9.
قنبرلو، عبدالله (1390). «الگوهای قدرت نرم در خاورمیانه»، دوفصلنامه قدرت نرم، سال اول، شماره اول.
مجتهدزاده، پیروز (1381). جغرافیایی سیاسی و سیاست جغرافیایی، تهران: انتشارات سمت.
محسنی، بهرام و رحیمی پور، مهدی ( 1391). «تأثیر هیدروپلیتیک اروندرود بر مناسبات ایران و عراق»، مجله پژوهش های راهبردی، شماره43.
ممتاز، جمشید ( 1376). نظام حقوقی منابع آب و آبراه‌های بین‌المللی خاورمیانه، تهران: نشر دادگستر.
موسوی نیا، سیدعارف (1396). «چالش های هیدروپلیتیک مطالعه موردی ایران و عراق»، مجله تحقیقات جدید در علوم انسانی، پائیز.
میرحیدر، دره (1381 ). مبانی جغرافیای سیاسی، تهران: سمت.
نامی، محمد حسن و محمدپور، علی (1389). «بررسی هیدروپلیتیکی حوضه های غرب کشور. ( زاب کوچک، سیروان و الوند)»، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای، بهار. تابستان.
نای، جوزف (1387). قدرت در عصر اطلاعات، ترجمه: سیدمحسن روحانی، مهدی ذلفقاری، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
نای، جوزف (1392). آینده قدرت نرم، ترجمه احمد عزیزی، تهران: نشر نی.
نایینی، علی‌محمد (۱۳۸۹). «درآمدی بر ماهیت شناسی جنگ نرم و جمهوری اسلامی ایران»، مجله راهبرد دفاعی، سال هشتم، شماره 23، بهار.