نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 استادیارگروه حقوق،دانشکده حقوق،الهیات،علوم سیاسی،واحد علوم وتحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران.

چکیده

چکیده:

تحریم اقتصادی، امتناعی نظام یافته است از برقراری روابط اقتصادی یک دولت یا گروهی خاص از دولت‌ ها برای تنبیه یا ایجاد رفتار مورد قبول خود یا جامعه بین‌المللی میباشد. تحریم‌های یک جانبه تحریم‌هایی هستند که تنها توسط یک دولت و علیه دولتی دیگر، اِعمال میگردد. تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر کشور هدف تحریم به کار گرفته میشود و هدف تحریم کنندگان، آن است که بدون استفاده از نیروی نظامی به اهداف خود دست یابند لذا از این سیاست میتوان به عنوان سیاستی در میانه اعمال قدرت نرم و سخت، نام برد. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی بوده روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ایی و اسنادی و ابزار تحقیق فیش بوده و تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز به صورت استدلال استقرایی انجام گرفته است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که برخی از دولت‌ها با اعمال تحریم‌های یکجانبه به دنبال آن هستند که از طریق اعمال تحریمها و عدم استفاده از گزینه نظامی که تجلی بارز قدرت سخت است، به اهداف خود دست یابند. ازاینرو از از تحریم یکجانبه میتوان به عنوان سیاستی در میانه اعمال قدرت نرم و سخت، نام برد. تحریمهای یکجانبه تنها در صورتی مشروع خواهند بود که در پاسخ به اقدامات متخلفانه دولت هدفِ تحریم اتخاذ شوند و واجد شرایط لازم برای اقدامات متقابل از جمله ضرورت و تناسب باشند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Unilaterl economic sanctions in the midst of soft and hard power

نویسندگان [English]

  • hossein hosseinimahjoob 1
  • sattar azizi 2
  • Mohsen Mohebi 3

1 PhD Student in Public International Law, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor ,Department of Law ,BU-Alisina University ,Hamedan ,Iran.

3 Assistant Professor.Department of Law.Science and Research Branch.Islamic Azad University.Tehran.Iran.

چکیده [English]

Abstract:

economic sanctions are systematic refusal to establish economic relations between a state or a specific group of states to punish or create behavior acceptable to itself or to the international community. Unilateral sanctions are sanctions imposed only by one state and against another. Economic sanctions are used as a tool to put pressure on the target country, and the goal of the sanctions is to achieve their goals without the use of military force, so this policy can be used as a policy in the midst of soft and hard power. This research is a descriptive-analytical research method, the method of collecting library and documentary information and the research tool of the receipt, and the analysis of information has been done as inductive reasoning. The results of this study indicate that some governments seek to achieve their goals by imposing unilateral sanctions by imposing sanctions and not using the military option, which is a clear manifestation of power. Therefore, unilateral sanctions can be mentioned as a policy in the middle of exercising soft and hard power. Unilateral sanctions will only be legitimate if they are met in response to the government's wrongdoing and meet the necessary conditions for countermeasure, including necessity and appropriateness.

Key word: Unilateral economic sanctions, countermeasure, soft power, hard power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Unilateral economic sanctions
  • countermeasure
  • soft power
  • hard power