نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت

2 گروه حقوق عمومی- دانشکده حقوق- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان, سیرجان- ایران

3 گروه فقه و مبانی حقوق- دانشکده حقوق- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان, سیرجان- ایران

چکیده

براساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، ضعف ساختار و عملکرد نهادها یکی از دلایل توسعه نیافتگی کشورها است. ‏حکمرانی خوب به عنوان فرصتی برای افزایش رشد اقتصادی، امنیت اقتصادی و بهبود فضای کسب وکار می تواند نقش ‏بسزایی در رسیدن به اهداف توسعه پایدار ایفا کند. امروزه تمایلات زیادی برای درک ماهیت مولفه های حکمرانی به عنوان ‏ابزار ارتقاء فرایند توسعه یافتگی وجود دارد. در این مسیر ایجاد شفافیت اطلاعاتی و تولید، تحلیل و ارائه اطلاعات درست، ‏دقیق و به‌روز و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز از موارد ضروری به نظر می‌رسد، به موازات پایبندی و اجرای این اصول ‏توسط حاکمیت هر کشوری، ضروری است تشکل‌ها در حوزه اقتصادی تلاش کرده و از بخش خصوصی و توسعه آن در ‏کشور پشتیبانی کنند و برای ترویج و نهادینه‌کردن رقابت‌پذیری در اقتصاد کشور به عنوان یکی از ارکان حکمرانی خوب، ‏اقدامات لازم را انجام دهند که می‌توان به مواردی از قبیل ارتقای توانمندی بخش خصوصی در کشور، ترویج و ‏نهادینه‌کردن کارآیی، اثربخشی و کارآمدی در همه برنامه‌های اقتصادی و صنعتی، کمک به ارتقای توانمندی، دانش و مهارت ‏حرفه‌ای بخش خصوصی، کمک به افزایش قابلیت‌های مدیریتی، پشتیبانی از عرضه کالاها و خدمات باکیفیت، برنامه‌ریزی و ‏اقدام در جهت پیشبرد فناوری و قابلیت‌های تکنیکی بخش خصوصی و افزایش مطلوبیت بخش خصوصی در جامعه اشاره ‏کرد؛ این نوشتار باهدف کاربردی و بصورت توصیفی انجام‌شده‌است، توصیفی از این جهت که به مطالعه وضعیت کنونی ‏نظام بانکی بر اساس مؤلفه های حکمرانی خوب می‌پردازد. ‏

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Good Governance Components in Realizing Iran's Soft Economic Power (Case Study of the Banking System)

نویسندگان [English]

  • jafar gholikhani 1
  • masoud naderi 2
  • tayebe blordi 3

1 Assistant Professor - Islamic Azad University, Baft Branch

2 Department of Public Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Sirjan Branch, Sirjan, Iran

3 Department of Jurisprudence and Fundamentals of Law - Faculty of Law - Islamic Azad University, Sirjan Branch, Sirjan - Iran

چکیده [English]

According to institutional economists,the weak structure and performance of institutions is ‎one of the reasons for the underdevelopment of countries.Good governance as an opportunity ‎to increase economic growth, economic security and improve the business environment can ‎play an important role in achieving the goals of sustainable development. there are many ‎tendencies to understand the nature of governance components as tools to enhance the ‎development process. In this direction,creating information transparency and production, ‎analysis and presentation of accurate, accurate and up-to-date information and free access to ‎information also seem necessary.In parallel with the adherence and implementation of these ‎principles by the government of any country, it is necessary.Economic efforts and support the ‎private sector and its development in the country and to promote and institutionalize ‎competitiveness in the country's economy as one of the pillars of good governance, take the ‎necessary measures that can be done to enhance the capacity of the private sector in the country ‎‎,Promoting and institutionalizing efficiency, effectiveness and efficiency in all economic and ‎industrial programs, helping to enhance the capacity,knowledge and skills of private sector ‎professionals,helping to increase management capabilities, supporting the supply of quality ‎goods and services,planning and taking action He pointed out the advancement of technology ‎and technical capabilities of the private sector and the increase of the desirability of the private ‎sector in society;This article has been done for practical and descriptive purposes,a description ‎in order to study the current situation of the banking system based on the components of good ‎governance. ‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • good governance
  • soft economic power
  • banking system
  • &lrm
  • &rlm
  • omponents of governance