نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا حقوق عمومی، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران

2 استادیار حقوق عمومی، واحد بافت، دانشگاه آزاد اسلامی، بافت، ایران

3 استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران

چکیده

براساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، ضعف ساختار و عملکرد نهادها یکی از دلایل توسعه نیافتگی کشورها است. ‏حکمرانی خوب به عنوان فرصتی برای افزایش رشد اقتصادی، امنیت اقتصادی و بهبود فضای کسب وکار می تواند نقش ‏بسزایی در رسیدن به اهداف توسعه پایدار ایفا کند. امروزه تمایلات زیادی برای درک ماهیت مولفه های حکمرانی به عنوان ‏ابزار ارتقاء فرایند توسعه یافتگی وجود دارد. در این مسیر ایجاد شفافیت اطلاعاتی و تولید، تحلیل و ارائه اطلاعات درست، ‏دقیق و به‌روز و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز از موارد ضروری به نظر می‌رسد، به موازات پایبندی و اجرای این اصول ‏توسط حاکمیت هر کشوری، ضروری است تشکل‌ها در حوزه اقتصادی تلاش کرده و از بخش خصوصی و توسعه آن در ‏کشور پشتیبانی کنند و برای ترویج و نهادینه‌کردن رقابت‌پذیری در اقتصاد کشور به عنوان یکی از ارکان حکمرانی خوب، ‏اقدامات لازم را انجام دهند که می‌توان به مواردی از قبیل ارتقای توانمندی بخش خصوصی در کشور، ترویج و ‏نهادینه‌کردن کارآیی، اثربخشی و کارآمدی در همه برنامه‌های اقتصادی و صنعتی، کمک به ارتقای توانمندی، دانش و مهارت ‏حرفه‌ای بخش خصوصی، کمک به افزایش قابلیت‌های مدیریتی، پشتیبانی از عرضه کالاها و خدمات باکیفیت، برنامه‌ریزی و ‏اقدام در جهت پیشبرد فناوری و قابلیت‌های تکنیکی بخش خصوصی و افزایش مطلوبیت بخش خصوصی در جامعه اشاره ‏کرد؛ این نوشتار باهدف کاربردی و بصورت توصیفی انجام‌شده‌است، توصیفی از این جهت که به مطالعه وضعیت کنونی ‏نظام بانکی بر اساس مؤلفه های حکمرانی خوب می‌پردازد. ‏

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Good Governance Components in Realizing Iran's Soft Economic Power (Case Study of the Banking System)

نویسندگان [English]

  • masoud naderi 1
  • jafar gholikhani 2
  • tayebe blordi 3

1 Department of Public Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Sirjan Branch, Sirjan, Iran

2 Assistant Professor - Islamic Azad University, Baft Branch

3 Department of Jurisprudence and Fundamentals of Law - Faculty of Law - Islamic Azad University, Sirjan Branch, Sirjan - Iran

چکیده [English]

According to institutional economists,the weak structure and performance of institutions is ‎one of the reasons for the underdevelopment of countries.Good governance as an opportunity ‎to increase economic growth, economic security and improve the business environment can ‎play an important role in achieving the goals of sustainable development. there are many ‎tendencies to understand the nature of governance components as tools to enhance the ‎development process. In this direction,creating information transparency and production, ‎analysis and presentation of accurate, accurate and up-to-date information and free access to ‎information also seem necessary.In parallel with the adherence and implementation of these ‎principles by the government of any country, it is necessary.Economic efforts and support the ‎private sector and its development in the country and to promote and institutionalize ‎competitiveness in the country's economy as one of the pillars of good governance, take the ‎necessary measures that can be done to enhance the capacity of the private sector in the country ‎‎,Promoting and institutionalizing efficiency, effectiveness and efficiency in all economic and ‎industrial programs, helping to enhance the capacity,knowledge and skills of private sector ‎professionals,helping to increase management capabilities, supporting the supply of quality ‎goods and services,planning and taking action He pointed out the advancement of technology ‎and technical capabilities of the private sector and the increase of the desirability of the private ‎sector in society;This article has been done for practical and descriptive purposes,a description ‎in order to study the current situation of the banking system based on the components of good ‎governance. ‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • good governance
  • soft economic power
  • banking system
  • &lrm
  • &rlm
  • omponents of governance
الیاسی، محمدحسین (1389). «ماهیت و عناصر قدرت نرم»، قدرت و جنگ نرم از نظریه تا عمل، تهران: نشر ساقی.
خلیل ارجمندی، غلامرضا (1397). «حاکمیت شرکتی و اصلاح نظام بانکی»، فصلنامه بازار و سرمایه، شماره 10، صص 45-26.
صادقی، سعید (1397). «شفافیت، نظارت و کارآمدی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 3، صص 7-34.
صفری، امیر؛ ایمان قربانی، هومن مسگریان (1398). «ارزیابی نقش شاخص های موثر نظام بانکی کشور بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصادی»، کنفرانس ملی پژوهش های کابردی در مدیریت و مهندسی صنایع .
عظیمیان،عسل؛ مهاجروطن، محمدرضا (1396). نقش فناوری اطلاعات در جرائم الکترونیک و پولشویی، کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود.
فردوسی، فروهر (1393). «پیشگفتاری بر ضرورت استقرار حاکمیت شرکتی در نظام بانکی با تاکید بر آسیب شناسی نظام بانکداری بدون ربای ایران»، مجله اقتصادی، شماره 11-12، صص 39-58.
نای، جوزف اس (1390). آیندۀ قدرت، ترجمه سید رضا مراد صحرایی، تهران: نشریه حروفیه.
نای، جوزف اس (1386). «منافع قدرت نرم»، ترجمه ناصر بلیغ، فصلنامه مطالعات بسیج، شماره 36: 116-107.
هنرمند، مهدی؛گرایلو، سحر (1397). «نقش حاکمیت شرکتی بر سلامت و فساد مالی بانک ها»، رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، شماره 4، صص 107-122.
Alvey James E (1999). “A Short History of Economics as a Moral Science”, Journal of Markets & Morality 2, No.1 Spring P.53-73, Copyright © 1999 Center for Economic Personalism
Berger, Thomas U (2010) “Japan in Asia: A Hard Case for Soft Power”, Published by Elsevier Limited on behalf of Foreign Policy Research Institute, Fall, P.565-583.
Chong, A. and Gradstein, M (2004), ''Inequality and Institution'', Research Department Working paper No. 506, Inter- American Development Banlc: New York, NY
Clague, c. (Ed.) (2015), Institutions and Economic Development: Growth and Governance in Less- Developed and post- Socialist countries, Baltimore and London: The John Hopkins University press
Feng, Y (2013), De mocracy, Governance and Economic performance: Theory and Evidence, cambridge: MA, MIT press.
Gavel, Douglas (2010) “Changing Course: Using American Soft Power to Affect U.S.-Cuban Relations”, A Thesis in the Field of Government for the Degree of Master of Liberal Arts in Extension Studies, Harvard University, November, Copyright by Pro Quest LLC
Gani, Azmat & Duncan, Ron (2004), "Fijis governance index", Australian national university and the university of the South pacific at the university of the south pacific.
Kagundu, paul (2016), "Quality of governance, Composition of public expenditures and economic growth: an empirical analysis", Andrew young school of policy studies, Georgia State University.
 Knack, s. (Ed.) (2013), Democracy, Governance and Growth, Ann Arbor: The University of Michigan press.
Kaufmann, d, Kraay, A, Mastruzzi, Massimo (2008), "Governance Matter VII: Aggregate and Individual Governance Indicators 1996-2007", World Bank
Martinez-Vazquez, Jorge and M.robert McNab (2005)," Fiscal Decentralization, Macrostability, and Growth", working paper 05-06: International studies program, AYSPS, Georgia State university.
Martinez-Vazquez, Jorge and M.robert McNab (2005)," Fiscal Decentralization, Macrostability, and Growth", working paper 05-06: International studies program, AYSPS, Georgia State university.
Nye, Joseph. S (1990). “Misleading Metaphor of Decline”, the Atlantic, March
Poirson, Helen (2016), "Economic security, private investment and growth in developing countries", IMF working paper, wp/9817, 1998.  Resnick, Danielle, Birner, Regine, "Does go governance contribute to pro- poor Growth? A review of the evidence from cross- country studies", international food policy research institute.