نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مطالعات غرب آسیا، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانش آموخته مطالعات روسیه دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

قدرت نرم یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های حکومت‌ها و دولت‌ها برای تغییر اذهان نسبت به خود است. کارکرد مؤلفه‌های این قدرت، زمینه را برای تغییر افکار و اذهان به سمت مطلوب فراهم می‌کند و تقریباً همۀ دولت‌های موفق و برتر، به این مهم توجه خاص مبذول می‌دارند. این توجه پس از جنگ جهانی دوم و توسعه و گسترش صنعت سینما و اقبال عامه به این رسانه ماهیت و کارکرد مضاعفی پیدا کرده است. سینما، به عنوان یک ابَررسانۀ قدرتمند، توانایی بسیار بالایی در معرفی سرزمین‌ها، قومیت‌ها، ملت‌ها و سیاست‌های یک کشور پیدا کرده است. این مهم، مستمراً از مسیر کاربست قدرت نرم و به خدمت گرفتن رسانه‌ها با تکیه بر ابزارها و فن‌آوری‌های هنرمندانه، قادر است تصویری غیرواقعی ارائه کند که مطلوب و مقصود کارگردان و جریان حاکم بر تولید رسانه و «آفرینندگان دنیای جدید» مبتنی بر قدرت نرم است. سینما در حقیقت یکی از بهترین ابزارهای قدرت نرم در خدمت بازنمایی واقعیت است. در این نوشتار، جایگاه یهودیان روسیه با تکیه بر بازنمایی آنان در فیلم‌های سینمایی منتخب مورد توجه قرار گرفته و از خلال آن چگونگی توجه و تعامل با اقلیت یهودی مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است. بازنمایی یهودیان در سینمای روسیه مبتنی بر کلیشه‌های رایج خوب و بد در سینماهای صاحب سبک دیگر است و بار اصلی فیلم در دفاع از حقوق آنان و حمایت از اقلیت مظلوم‌نمایانده، تنظیم شده است. یهودیان در سینمای روسیه به عنوان یک اقلیت قومی، همواره مظلوم، مهجور و ستمدیده به تصویر کشیده می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Soft power peculiarities in Russian cinema; Depiction of the Jewish community in Russian films

نویسندگان [English]

  • javad sharbaf 1
  • tahereh solgi 2

1 ss

2 Educated

چکیده [English]

Soft power is an instrument for nation-states to alter public opinion and audience mentality. Nearly all powerful nation-states regard it as a tool to create intended changes in target societies. Developments in cinema industry and public interest in new media in the Post-War era generated new functions for the industry in the eyes of governments worldwide. As a powerful hypermedia, cinema enjoys extraordinary opportunities to present geographies, ethnicities, nations and policies in artistic ways. Cinematic depiction of various circumstances of a nation can attract attentions, moderate opinions and create new mentalities, sometimes far from reality, in the audience. Cinema exemplifies an instance of the use of soft power, in which continuous use of technological and artistic applications enables mainstream directors to create unreal images of reality, intended by ‘creators of the new world’. Cinema is indeed a good instrument of soft power for depiction of world realities and Russian cinema is no exception. Focusing on the issue of Russian Jews, this article discusses the way they are presented in Russian films. Thematic depiction of the Jewish community in Russian cinema incorporates support for Jewish rights as a suppressed minority in the Russian society. Including old cliché dualities of the 'right and wrong', post-Cold War films, much like the former Soviet cinema, take for granted the Jewish community as 'oppressed and persecuted'.

کلیدواژه‌ها [English]

  • soft power
  • depiction
  • Jewish cinema
امیری، مهدی (1379). «ابعاد و پیامدهای جهانی شدن»، کیهان فرهنگی، شماره 173، صص 60-67.
بازن، آندره (1389). سینما چیست؟، ترجمه محمد شهبا، تهران: هرمس.
چندلر، دانیل (1387). مبانی نشانه شناسی، ترجمه مهدی پارسا، تهران: انتشارات سوره مهر.
کازهِ بیه، آلن (1388). پدیدارشناسی و سینما، ترجمه علاءالدین طباطبایی، تهران: هرمس.
کولایی، الهه (1380الف). «یهودیان روسیه قبل و بعد از انقلاب اکتبر 1917»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 13، شماره 2، صص 103-136.
کولایی، الهه (1380ب). «اتحاد شوروی و اسرائیل، روابط و جهت گیری‌ها»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، دوره 8، شماره 3، صص 112-71.
گیویان، عبدالله و سروری زرگر، محمد (1388). «بازنمایی ایران در سینمای هالیوود»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دوره 2، شماره 8، زمستان، صص 147-177.
لوتمن، یوری (1392). نشانه­شناسی و زیباشناسی سینما، ترجمه مسعود اوحدی، تهران: سروش.
متقی، ابراهیم و  قره بیگی، مصیب (1393). سینما و ژئوپلیتیک، تهران: جهاد دانشگاهی.
هوروریتس، تامار (1378). «روس های مهاجر در اسرائیل»، ترجمه لادن مختاری، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 28، صص 147-154.
هیوارد، سوزان (1388). مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمایی، ترجمه فتاح محمدی، تهران: آگاه.
http://tass.ru/kultura/4262672/ 23.5.2018
https://msk.jevents.ru/2018/iv-moskovskij-evrejskij-kinofestival/ 23.5.2018
Monroe Beardsley, Aesthetics: Problems in the phiosophof Criticism (New York: Harcourt Brace, 1958),part VI, Representations in the Visual Arts, pp. 267-93.
Pierre Razoux, The keys understanding the Israel – Russia relationship, Nato Defense college, Rome- 2008, No 42
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЕВРЕЙСКИХ ПОГРОМОВ 1881–1882 ГГ. В
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, В.А. Малахов, г. Москва
Chertok, Sh. (1986). Jewish Themes in the Soviet Cinema. Jewish Soviet Affairs, 16(3), 29-42. https://doi.org/10.1080/13501678608577547
ECLAC. (2018). Emerging Challenges and Shifting Paradigms, New Perspectives on International Cooperation for Development. Santiago: United Nations Publications. Retrieved from https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44002/1/S1800619_en.pdf
Jews and Jewish Topics in the Soviet Union and Eastern Europe. (1990). Indiana University.
Florsheim, Y. (1991). Soviet Jewish immigration to Israel in 1990—A demographic profile. Soviet Jewish Affairs, 21(2), 3-10
Friedman, L. D. (1987). The Jewish Images in American Films. Ontario: Citadel Press
Gershenson, O. (2008). Ambivalence and Identity in Russian Jewish Cinema. In S. J. Bronner (Ed.), Jewishness: Expression, Identity and Representation (175-194). Liverpool: Liverpool University Press, The Littman Library of Jewish Civilization DOI:10.2307/j.ctv1rmj7x.12
Gershenson, O. (2013). The Phantom Holocaust: Soviet Cinema and Jewish Catastrophe. New Jersey: Rutgers University Press
Hicks, J. (2012). First Films of the Holocaust: Soviet Cinema and the Genocide of the Jews, 1938-46, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
Lennon, A. T. (2003). The Battle for Hearts and Minds. London: THE MIT PRESS.
Live Internet. (2014). ЕВРЕЙСКОЕ КИНО В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ . Retrieved from: https://www.liveinternet.ru/users/rinarozen/post342121587/
Melissen, J. (Ed.). (2005). The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations. Hampshire: Palgrave.
Nye, J. S. (2004). Soft Oower. Cambridge: Public Affairs.
Nye, J. S. (2008). Public Diplomacy and Soft Power. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 616(1), 94-109. https://doi.org/10.1177/0002716207311699
Nye, J. S. (2011). The Future of Power. Philadelphia: Public Affaires
Nye, J. S. (2014). The Information Revolution and Soft Power. Current History, 113(759), 19-22
Pärn, K. (2012). Language of Cinema and Semiotic Modelling. Chinese Semiotic Studies, 6, 324-332
Petrovsky-Shtern, Y. (2010). Lenin’s Jewish Question. New Heaven: Yale University Press
Prawer, S. S. (2007). Between Two Worlds: The Jewish Presence in German and Austrian Film, 1910-1933. New York: Berghahn Books
Timoshkina, A. (2014). Phantom Holocaust: Soviet Cinema and Jewish Catastrophe. Studies in Russian and Soviet Cinema, 8(3), 239-241. https://doi.org/10.1080/17503132.2014.969921
Wagner, J-Ph. N. E. (2014, May 14). The Effectiveness of Soft & Hard Power in Contemporary International Relations. Retrieved from E-International Relations: https://www.e-ir.info/pdf/49538
Брейтман, A. C. (n.d.). ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ» РОССИЙСКОГО КИНО [in English: “The Jewish Happiness” The Russian Cinema]. Retrieved from http://icarp.su/konferens/konf_2011/konf_idish_2011/Breitman.pdf