نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه نظامی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

مفهوم قدرت ملی بعد از فروهشتن نظام دو قطبی دوران جنگ سرد و متعاقب آن، شکل گیری واحدهای سیاسی مستقل (دولت – ملت) نمود بارزتری یافته است. قدرت ملی، تعین بخش اهداف و مصالح ملی هر واحد سیاسی است؛ زین سان، امروزه در پهن دشت سیاست جهانی، هرگونه تحولی در قدرت ملی، تحول در اهداف ملی را در پی خواهد داشت. در دهه های اخیر، گفتمان اصول گرایی دینی به عاملی مؤثر در عرصه روابط بین الملل تبدیل شده است که بر اساس آن، «دیانت» در تسلسل و پیوند تنگاتنگی با «سیاست» و «قدرت» قرار گرفت؛ به دیگر سخن، رویکرد دینی در عرصه روابط بین الملل سبب ساز برسازی فضای اندیشه ورزی و کنش گری جدید و متمایز شده است. این گفتمان، برجسته ساز این معناست که فرهنگ سازی از طریق تغییر در مبانی هنجاری مسلط پیشین و خلق معانی بدیع، می تواند منجر به استحاله یِ اوضاعِ مادیِ جهانی شود. با توجه به این مسایل نظری، نگارندگان در نوشتار حاضر با کاربست روش تحلیل محتوا و تکیه بر منابع کتابخانه ای و اسنادی، به واکاوی مفهومی و نظری قدرت ملی بر اساس بررسی نظریه های داخلی و خارجی، شناخت مؤلفه ها و شاخصه ها و ابعاد آن بپردازد. یافته پژوهش حاضر بیان می دارد که از وادی و رویکرد دینی، اثرگذارترین عامل بر قدرت ملی دولت ها، «اتحاد ملی» و اتحاد «انسانیت» انسان هاست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The concept of national power with a religious approach

نویسنده [English]

 • ghader Abdolalipuor

Faculty member Amin Police University

چکیده [English]

the concept of national power has become more pronounced after the collapse of the bipolar system during the Cold War and the subsequent formation of independent political units (nation-state). National power is the determination of the national goals and interests of each political unit; Zin Sun, today in the vast plain of world politics, any change in national power will lead to a change in national goals. In recent decades, the discourse of religious fundamentalism has become an influential factor in the field of international relations, according to which "religion" was placed in a series and closely linked with "politics" and "power"; In other words, the religious approach in the field of international relations has led to the construction of a new and distinctive space for thinking and acting. This discourse highlights the meaning that culture-building can lead to the transformation of the material world by changing the dominant normative foundations of the past and creating new meanings. According to these theoretical issues, the authors in the present article, using the method of content analysis and relying on library and documentary sources, to conceptual and theoretical analysis of national power based on the study of internal and external theories, knowledge of its components and characteristics and dimensions. To pay. The findings of the present study indicate that from the valley and religious approach, the most influential factor on the national power of governments is "national unity" and "unity" of human beings.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Spirituality
 • faith
 • religion
 • national power
 • national unity
 1. قرآن کریم با ترجمه حضرت آیت اللّه العظمی مکارم شیرازی.
 2. نهج البلاغه (1371). ترجمه دکتر سید جعفر شهیدى، تهران: انتشارات وآموزش انقلاب اسلامى.
 3. افتخاری، اصغر و ناصر شعبانی (1389). قدرت نرم "نبرد نامتقارن تحلیل جنگ 33 روزه حزب الله و جنگ 22 روزه غزه”، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
 4. انعامی علمداری، سهراب (1387). «تهدیدات نرم الگوی تقابل استراتژیک ایالات متحده در برابر ایران، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری»، فصلنامه تخصصی نامه دولت اسلامی، شماره 27-26.
 5. پیشگاهی‌فرد، زهرا؛ قالیباف، محمدباقر؛ پورطاهری، مهدی و صادقی، علی (1390). «جایگاه قدرت نرم در قدرت ملی با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه راهبرد، سال 20، شماره 61، صص 211-191.
 6. تلیس، اشلی و دیگران (1383). سنجش قدرت ملی در عصر فراصنعتی، تهران: انتشارات ابرار معاصر.
 7. جوانی، یدالله (1387). «نقش معنویت در تولید قدرت ملی»، فصلنامه مطالعات بسیج، سال 11، شماره39، صص 68-31.
 8. چگینی، حسن (1384). نظام مدیریت استراتژیک دفاعی، جلد 1، تهران: نشر آجا.
 9. چهرآزاد، سعید (1399). «هویت ملی به مثابۀ قدرت نرم؛ اسلامیت، مدرنیتۀ غربی و تدوین سیاست خارجی ایران(1384-1392)». فصلنامه مطالعات قدرت نرم، 10(1)، 41-75.
 10. خانجانی، قاسم (1398). «راه های مقابله با نفوذ فکری و فرهنگی در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله خامنه ای(مد ظله العالی)». فصلنامه مطالعات قدرت نرم، 9(شماره 1)، 1-30.
 • حافظ نیا، محمدرضا (1386). قدرت و منافع ملی(مبانی، مفاهیم و روش های سنجش)، چاپ اول، تهران: نشر انتخاب.
 • حافظ نیا، محمدرضا (1390). اصول و مفاهیم ژئوپلتیک، چاپ سوم، مشهد: انتشارات استان قدس رضوی.
 • حسین‌زاده، سیدمحمدعلی (1386). اسلام سیاسی در ایران، قم، دانشگاه مفید.
 • دوئرتی جیمز وفالینز گراف، رابرت (1376). نظریه های متعارض در روابط بین الملل، جلد اول، ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی، تهران: نشر قومس.
 1. رضی بهابادی، بی بی سادات؛ بهادری، آتنا و پورکاویان، زینب. (1399). «تحلیل مضمون آثار اقتدار ملی در بیانات آیت الله خامنه ای و مبانی قرآنی آن»، فصلنامه پژوهشهای انقلاب اسلامی، 9(2)، 247-269.
 • روشندل، جلیل (1374). امنیت ملی و نظام بین الملل، تهران: انتشارات سمت.
 • زرشناس، شهریار (1378). اشاراتی دربارۀ لیبرالیسم در ایران، تهران: سازمان انتشارات کیهان.
 • سنجابی، علیرضا (1380). استراتژی و قدرت نظامی، تهران: نشر پاژنگ.
 • سید باقری، سیدکاظم (1390). «ماهیت و مولفه‌های قدرت سیاسی از منظر قرآن کریم»، کتاب نقد، سال 13، شماره60-59، صص112-68.
 • عالم، عبدالرحمان (1381). بنیادهای علم سیاست، چاپ چهارم، تهران: نشر نی.
 1. فتاحیان، محمد حسین (1399). «درآمدی بر اندیشه سیاسی آیت الله سید علی خامنه ای در تحقق جامعه اسلامی»، فصلنامه پژوهشهای انقلاب اسلامی، 9(2)، 51-72.
 • قربان‌ زاده، قربانعلی (1386). روابط بینالملل از دیدگاه امام خمینی(ره)، تهران: پژوهشگاه امام خمینی و انقلاب اسلامی.
 • کاظمی، علی اصغر (1369). نقش قدرت در جامعه و روابط بین الملل، چاپ اول، تهران: نشر قومس.
 • گروه مطالعات امنیت (1387). تهدیدات قدرت ملی شاخصها و ابعاد، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • مطهری نیا، مهدی (1378). تبیین نوین بر مفهوم قدرت در سیاست و روابط بین الملل، تهران: مرکزچاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
 • موسوی خمینی، روح‌الله (1370). صحیفه نور، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 1. موسوی، سید سعید؛ نباتیان، محمداسماعیل؛ کلانتری، ابراهیم و حق گو، جواد (1399). «مرجع امنیت ملی در اندیشه‌ی فقهی آیت‌الله خامنه‌ای»، فصلنامه پژوهشهای انقلاب اسلامی، 9(2)، 131-153.
 2. موسوی، سید صدرالدین (1399). «قدرت هوشمند در اندیشه سیاسی امام خمینی: کاربست نظریه جوزف نای». فصلنامه مطالعات قدرت نرم، 10(1)، 275-305.
 • نجاتی، غلامرضا (1371). تاریخ سیاسى بیست وپنج ساله ایران، تهران: رسا.
 • نرم افزار حدیث ولایت.
 • واثق، محمود؛ رضائی سکه روانی، داود و چناری، سمیرا (1396). «تاثیر اقلیت‌های فضایی بر قدرت ملی(با تاکید بر اقلیت‌های قومی)»، فصلنامه پژوهشهای جغرافیای انسانی، دوره 49، شماره3، صص 691-675.
 • یزدان پناه، کیومرث؛صفوی، سیدیحیی؛ قالیباف، محمدباقر؛ پیشگاهی‌فرد، زهرا؛ شامانی، یاسر (1397). «محاسبه قدرت نظامی با استفاده از فرمول قدرت ملی کشورها»، مجله سیاست دفاعی، سال 26، شماره 102، صص 69-43.
 1. Dahl, Robert (1966). ” Further reflections on the elitist theory of Democracy”، American Political Science Review.
 2. Gharehbahian, Morteza (2000). Anestimation of level of Development .Islamic Development Bank .1421H .
 3. Hobbes, Tomas (1991). “ The book of national power” Strategic Research institute Washington DC.
 4. Miller, John R (2004). Strategic Research Institute، Washington DC.
 5. P. B. Webster& O Sulivan P) 1986(. Geopolitics.Croom Helm: London.
 6. suofeng, Huang (1992) .Comprehensive National power studies،chinese Acodemy of social slciences 
 7. Webster, Merriam) 1998(. Third New International Dictionary.