نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران.

2 گروه علوم سیاسی،واحد لامرد،دانشگاه آزاد اسلامی،لامرد،ایران.

3 گروه علوم سیاسی،واحد لامرد،دانگاه آزاد اسلامی،لامرد،ایران.

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر باورهای مذهبی بر شکل گیری ارزش های مردمسالاری دینی است که به طور مصداقی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز انجام شده است. در پژوهش مورد مطالعه جامعه مورد نظر دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه شیراز می باشد که تعداد حجم جامعه مورد مطالعه 2500 نفر می-باشد. براساس فرمول کوکران تعداد 332 نفر بعنوان حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق با استفاده از نرم‌افـزار آماریِSPSS ، در دو سطح تجزیه و تحلیل می‌شوند. در سطح اول با استفاده از روش‌های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و در سطح دوم با استفاده از روش‌های آمـار استنباطی (آزمون t تک نمونه‌ای)، داده‌های بدست آمده از سؤال‌های پرسشنامه تجزیه و تحلیل شده و به سؤال‌های پژوهش پاسخ داده می‌شود. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که باورهای مذهبی تزاحمی با ارزش های مردمسالاری ندارند. ضمن اینکه تلقی سنتی از دین و مذهب و تحمیل آن به افراد جامعه چندان قابل قبول نیست. بلکه آنچه مهم است نوع خاصی مذهب است که هم بتواند ارزش های مذهبی را در جامعه ترویج بدهد و هم اینکه بتواند رأی و نظر مردم را بر مبنای شکل مردمسالارانه، وجود نهادهای مردمسالار و همچنین توجه به رأی و نظر مردم بنا سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Religious Beliefs on the Formation of Religious Democracy Values (Case Study: Students of Islamic Azad University of Shiraz)

نویسندگان [English]

  • Ghafar Zarei 1
  • Sayed Hassan Mossavi Amjad 2
  • Amin Revanbod 3

1 Department of Political Science, Lamerd Branch, Islamic Azad university, Lamerd, Iran.

2 Department Of political science

3 Department of political science

چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate the effect of religious beliefs on the formation of values of religious democracy, which has been done as an example among students of Shiraz Azad University. In the study, the target population is the students of Islamic Azad University of Shiraz University, which is 2500 people. According to Cochran's formula, 332 people were selected as the sample size by simple random sampling. Analysis of research data using SPSS statistical software is analyzed at two levels. In the first level, using descriptive statistical methods (frequency, mean and standard deviation) and in the second level, using inferential statistical methods (one-sample t-test), the data obtained from the questionnaire questions were analyzed. And research questions are answered. Research shows that religious beliefs do not conflict with democratic values. At the same time, the traditional view of religion and its imposition on members of society is not very acceptable. Rather, what is important is a particular type of religion that can both promote religious values in society and that can build people's votes and opinions on the basis of democratic form, the existence of democratic institutions, and attention to the views and opinions of the people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: religion
  • religious beliefs
  • religious democracy
  • democratic values
1)      قرآن کریم.
2)      اسپوزیتو، جان. ال (1393). اسلام و دموکراسی، ترجمه مهدی حجت، تهران: نشر پرسمان.
3)      اینگلهارت، رونالد و نوریس، پیپا (1387). مقدس و عربی، دین و سیاست در جهان: کندوکاوی در جوامع مذهبی و غیرمذهبی جهان، ترجمه مریم وتر، تهران: نشر کویر.
4)      برگر، پیترال (1380). افول سکولاریزم (دین خیزش گر و سیاست جهانی)، ترجمه افشار امیری، تهران: نشر پنگان.
5)      جوادی آملی، عبدالله (1386). فلسفه حقوق بشر، تهران: انتشارات اسراء.
6)      حبیب زاده، امین (1384). بررسی انواع دینداری در بین دانشجویان دانشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران.
7)      خمینی؛ روح الله (1368). ولایت فقیه، تهران: انتشارات طه.
8)    ذوالفقاری، ابوالفضل و موحدی، محمدابراهیم (1390). «رابطه میزان و نوع دینداری با ارزش های مردمسالاری»، فصلنامه علوم اجتماعی، پیاپی 52، صص 1-19.
9)      ربیعی، علی (1380). جامعه شناسی تحولات ارزشی: نگاهی به رفتارشناسی رأی دهندگان در انتخابات دوم خرداد 1376، تهران: نشر فرهنگ و اندیشه.
10)  رهبر قاضی، محمودرضا؛ امام جمعه زاده، جواد؛ نوربخش، سوسن و خاکی، مینا (1395). «بررسی رابطه دینداری با دو نوع فرهنگ سیاسی مشارکتی و دموکراتیک»، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال نوزدهم، شماره 71، صص 166-141.
11)  صالح آبادی، ابراهیم و قندهاری، عبدالرضا (1390). «بررسی رابطه بین میزان دینداری و نگرش به دموکراسی در بین شهروندان نیشابوری در سال 1389»، فصلنامه جامعه شناسی مطالعات جوانان، سال دوم، شماره دوم، تابستان، صص 118-95.
12)  طالبان، محمدرضا و میرزایی، مهدی (1389). «بررسی تجربی ارتباط سطوح دینداری با رفتار انتخاباتی دانشجویان»، مجله دانشنامه علوم اجتماعی، دوره دوم، شماره 4، صص 69-34.
13)  مکارم شیرازی، ناصر (1369). تفسیر نمونه، تهران: انتشارات مبین.
14)  موحد، مجید و دلبری، محمود (1383). «دین داری سنتی و نگرش نسبت به دموکراسی در بین دانشجویان دانشگاه شیراز»، مجله علوم اجتماعی، دوره اول، شماره 2، صص 17-35.
15)  موسوی خمینی، روح الله (1384). شرحی بر چهل حدیث، تهران: انتشارات طه.
16)  یزدخواستی، بهجت، ربانی خوراسگانی، علی، سادات کشاورز، زهرا (1394). «بررسی تأثیر دین مداری بر گرایش به رفتار انتخاباتی شهروندان اصفهانی با تأکید بر نظام مردمسالاری دینی»، جامعه شناسی کاربردی، دوره 26، شماره 2، صص 40-17.
17)  Chandler, David (2002). From Kosovo to Kabul, Human Rights and interation intervention, London.
18)  Jennings, Leonie E and Graham, Anne P (2006). Postmodern Perspectives and Action Research: reflecting on the possibilities،. s.l.: ISSN 0965-0792 (Print).
19)  Whittaker, David (2002). united Nation in the Contemporary world, London and New York: Routledge.