نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 استادیار مدعو، حقوق عمومی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران/ استادیار گروه حقوق دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 استادیار و عضو هیات علمی،حقوق عمومی و بین الملل، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.

چکیده

امروزه سرمایه‌های اجتماعی بخش عمده‌ای از ثروت‌های عمومی ناملموس محسوب می‌شوند، که صیانت از ثروت عمومی نیازمند حکمرانی مطلوب (به عنوان یکی از مولفه‌های قدرت نرم) است، این گونه از حکمرانی عمدتا از سوی نهاد‌های عمومی بین‌المللی و کشورهای توسعه یافته وارد ادبیات توسعه پایدار شده و از آن به اداره و مدیریت مناسب منابع یک کشور به سبکی منعطف، شفاف، پاسخگو، منصفانه و واکنشگر به نیازهای اتباع تعبیر شده است که می‌تواند، ضمن صیانت از سرمایه اجتماعی، افزایش سطح قدرت نرم را در پی داشته باشد. از این رو مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در ‌این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای می‌باشد. در مقاله این سوال مطرح است که: چه ارتباطی بین حکمرانی مطلوب(به عنوان یکی از مولفه‌های قدرت نرم) وثروت عمومی وجود دارد؟ یا به عبارت دیگر حکمرانی مطلوب چگونه می‌توان بر سرمایه اجتماعی تاثیر ‌گذارد؟ در پاسخ می-توان این فرض را مطرح نمود که:«رابطه میان حکمرانی مطلوب و سرمایه اجتماعی از نوع رابطه تعاملی و دو طرفه است به طریقی که حکمرانی مطلوب می تواند شرایطی خلق کند که در آن سرمایه اجتماعی شکوفا شود و شکوفا شدن سرمایه اجتماعی راه را برای انتخاب حکمرانی مطلوب هموار ‌کرده و سبب افزایش قدرت نرم می‌شود» نتیجه کسب شده این است که سرمایه اجتماعی اثرات مثبتی بر ابعاد حکمرانی خوب شامل شفافیت، نظارت، توازن، دموکراسی و همبستگی دارد و حکمرانی خوب نیز سبب افزایش و بالا رفتن سطح سرمایه اجتماعی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between good governance and protection of social capital as one of the components of soft power by looking at the constitution of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • h h 1
  • hamed karami 2
  • m h 3

1 a

2 Assistant Professor and Faculty of Shahed University

3 a

چکیده [English]

Today, social capital is a major part of intangible public wealth, and the protection of public wealth requires good governance (as one of the components of soft power), a form of governance largely by the institution. International and developed countries have entered the literature of sustainable development and it has been interpreted as the proper management of a country's resources in a flexible, transparent, responsive, fair and responsive way to the needs of its citizens, which can, while protecting Social capital will increase the level of soft power. Therefore, according to the thematic documents presented in this research, the research method is descriptive-analytical and the data collection method is library. The article raises the question: What is the relationship between good governance (as a component of soft power) and public wealth? In other words, how can good governance affect social capital? In response, it can be assumed that: "The relationship between good governance and social capital is an interactive and two-way relationship in which good governance can create conditions in which social capital flourishes and social capital flourishes. It paves the way for good governance and increases soft power. ”The result is that social capital has positive effects on the dimensions of good governance, including transparency, oversight, balance, democracy and solidarity, and good governance also increases and The level of social capital will rise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good Governance
  • Public Wealth
  • Social Capital
  • Soft Power
1)             احمدی، سید علی اکبر، فیض آبادی، حوریه (1390). «بررسی ارتقاء سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد سازمان (نمونه ی موردی: سازمان های ستادی شهرداری تهران»، فصلنامه مدیریت دولتی، دوره 3، شماره 6.
2)      آل عمران، رویا و علی آل عمران (1390). «خصوصی سازی و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی»، مجله اقتصادی ماهنامه بررسی مسائل و سیاست های اقتصادی، شماره 12.
3)      باباجانی محمدی، سعیده و تک روستا، حسین (1393). «اهمیت سرمایه اجتماعی در سازمانهای دولتی، کنفرانس بین‌المللی توسعه و تعالی کسب و کار»، کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار.
4)      بخشی، جواد (1391). «بررسی زمینه‌های (فرصت‌های) قدرت نرم ‌ایران در آسیای مرکزی و ارائه راهکارها»، مرکز بین المللی مطالعات صلح.
5)      بشیریه، حسین (1374). جامعه شناسی سیاسی، تهران: نشر نی.
6)      پوتنام، رابرت (1380). دموکراسی و سنت های مدنی، ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران: نشر جامعه شناسان.
7)      پیترز، گای (1386). نظریه نهادگرایی در علم سیاست، ترجمه فرشاد مؤمنی و فریبا مؤمنی، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
8)      تنسی. استیون دی و همکاران (1379). مبانی سیاست، ترجمه جعفر محسنی دره بیدی، تهران: ققنوس.
9)      جعفری لنگرودی، جعفر (1386). «ترمینولوژی حقوق»، تهران: گنج دانش.
10)  خضری، محمد (1385). «دولت و سرمایه ی اجتماعی»، فصلنامه رهبرد، دوره نهم، شماره 31.
11)  دینی ترکمانی، علی (1385). «تبیین افول سرمایه ی اجتماعی»، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 23.
12)  سردارنیا، خلیل الله (1388). «اثر سرمایه ی اجتماعی بر حکمرانی خوب»، نشریه اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره 260-25.
13)  سلامت، حسام (1391). «گرامشی: دولت و جامعه ی مدنی»، روزنامه اعتماد، 18 بهمن، شماره 2611.
14)  صانعی، مهدی (1385). «حکمرانی خوب مفهومی نو در مدیریت دولتی»، نشریه تدبیر، شماره 178.
15)  صفریان، روح الله و همکاران (1396). «الگوی حکمرانیِ خوب؛ سرمایه ی اجتماعی و توسعه ی همه جانبه»، فصلنامه دولت پژوهی، سال سوم، شماره 12.
16)  عطار، سعید (1388). «سرمایه اجتماعی، جامعه ی مدنی و دولت: عناصر دستیابی به توسعه»، فصلنامه سیاست ، دوره 39، شماره 4.
17)  عیوضی، محمد رحیم و همکاران (1396). «از بررسی حکمرانی خوب تا الگوی حکمرانی پایدار»، فصلنامه راهبرد، سال بیست و ششم، شماره 85.
18)  غفوری، محمد و همکاران (1387). «سرمایه اجتماعی، جامعه ی مدنی و دموکراسی؛ رابطه متقابل یا یک سویه»، فصلنامه پژوهشنامه علوم سیاسی، سال سوم، شماره 4.
19)  غفوری، محمد و همکاران (1387). «سرمایه اجتماعی، جامعه ی مدنی و دموکراسی؛ رابطه متقابل یا یک سویه»، فصلنامه پژوهشنامه علوم سیاسی، سال سوم، شماره 4.
20)  فوکویاما، فرانسیس (1379). «پایان نظم، سرمایه ی اجتماعی و حفظ آن»، ترجمه غلامعباس توسلی، تهران: نشر حکایت قلم نوین.
21)  فیلد، جان (1386). سرمایه اجتماعی، ترجمه غلامرضا غفاری و حسین رمضانی، تهران: انتشارات کویر.
22)  مدیسون، جی (1377). «جامعه ی مدنی»، ترجمه سیمین رونقی، فصلنامه راهبرد، دوره یک، شماره 2.
23)  مهدوی، ابوالقاسم و همکاران (1395). «سرمایه ی اجتماعی و توسعه ی صنعتی در ایران»، چاپ اول، تهران: نشر نی.
24)  موسوی، سیده لیلا و علی ساعی (1398). «دولت، جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی در ایران (بررسی سال های 1376-1392)»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، سال چهاردهم، شماره 48.
25)  موسوی، میرطاهر و ملیحه شبانی (1394). سرمایه ی اجتماعی و سلامت اجتماعی، چاپ اول، تهران: انتشارات آگاه.
26)  میدری، احمد (1385). «مقدمه ای بر نظریه ی حکمرانی خوب»، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 22.
27)  میدری، احمد و همکاران (1383). حکمرانی خوب بنیان توسعه، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر بررسی های اقتصادی.
28)  نای، جوزف (1387). قدرت نرم و ابزارهای موفقیت در سیاست بین‌الملل، ترجمه‌ی سیدمحمد روحانی و مهدی ذوالفقاری، تهران: دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام).
29)  Internal Revenue Service. "Publication 544 (2019), Sales and Other Dispositions of Assets, https://www.irs.gov/publications/p544
30)  Kuznets, Simon. (1946). National Income A Summary of Findings. New York: National Bureau of Economic Research, Inc, pp: 135.        
31)  Mill, John Stuart. (1848). Principles of Political Economy with Some of their Applications to Social Philosophy. Edited by W.J. Ashley. London: Longmans, Green and Co., 1936, pp: 6-7
32)  Pankaj C. Patel  et al,(2017) Strength of the association between R&D volatility and firm growth: The roles of corporate governance and tangible asset volatility, Journal of Business Research,  https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.12.033,pp: 2-5
33)  TanzinaFerdous(2015) “Social capital and relation with Good Governance(GG)”. Department of Public Administration, pp:10-12