نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

با توجه به دغدغه دائمی دولت ها برای گرداوری و تحلیل داده های حوزه حکمرانی (داخلی و خارجی)، قابلیت های بی‌نظیر فناوری دیجیتال، ظرفیت دولت ها را برای گرداوری و تحلیل داده ها در مقیاس بی سابقه ای گسترش داده است. درک ابعاد این پدیده و نقش مثبت و منفی آن در حکمرانی دولت ها بسیار حائز اهمیت است. حکومت هایی که دارای پایش‌های اطلاعاتی دقیق و همه جانبه هستند، تصمیم گیری‌ها و سیاستگذاری در آن‌ها بسیار دقیق انجام می‌شود.همچنین ما با جامعه شبکه شده و به تبع آن قدرتمند تر شده توسط اطلاعات و فناوری های ارتباطی جدید مواجه ایم که شکل حکمرانی دولت ها را بسیار متفاوت تر از گذشته نموده است و اهمیت حکمرانی اقناعی و توجه به قدرت نرم را در سیاست ورزی دولت ها، دو چندان نموده است.مقاله حاضر درپی پاسخگویی به این پرسش اساسی است که: فناوری های اطلاعاتی چه تاثیری بر روی بسط قابلیت های دولت های مدرن برای گردآوری و تحلیل اطلاعات داشته است؟ درپاسخ نیز این فرضیه مطرح شده است که فناوری های اطلاعاتی باعث بسط ظرفیت های دولت های مدرن قوی می شوند و همچنین به علت اطلاعاتی شدن جامعه از یک سو و رویت پذیر شدن جامعه برای دولت های مدرن از سوی دیگر، حکمرانی دولت های مدرن قوی را به سمت استفاده بیشتر از قدرت نرم و اقناع پیش خواهد برد. این پژوهش با روش توصیفی-اسنادی درچارچوب نظریه قدرت نرم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Information technology and the expansion of the governing capacity of modern governments based on persuasion and soft power

نویسندگان [English]

  • nuralah gheisari 1
  • saeid amankah 2

1 Faculty of Tehran University

2 hjk

چکیده [English]

Due to the constant concern of governments to collect and analyze data in the field of governance (internal and external), the unique capabilities of digital technology have expanded the capacity of governments to collect and analyze data on an unprecedented scale. Understanding the dimensions of this phenomenon and its positive and negative role in the governance of governments is very important. Governments that have accurate and comprehensive information monitoring, decisions and policies are made very carefully in them. We are also networked with society and consequently empowered by information and communication technologies. We are facing a new one that has made the form of government much different from the past and has doubled the importance of persuasive governance and attention to soft power in government policy .The present article seeks to answer the fundamental question: What effect has information technology had on the development of the capabilities of modern governments to collect and analyze information? In response, the hypothesis has been put forward that information technologies expand the capacities of strong modern governments and also because of the information society on the one hand and the visibility of society for modern governments on the other hand, the rule of strong modern governments It will lead to more use of soft power and persuasion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modern government
  • information technology
  • strong government
  • information society
  • soft power