نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه علوم ارتباطات، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

نقش فضای مجازی در قانونگذاری با رویکرد به حوزه عمومی به این معنا است که نیازها، ارزش‌ها و هنجارهای شهروندان در تقنین قوانین با رویکرد به فضای مجازی چه مقدار تجلی می‌یابد. قانونگذاران چه مقدار از فضای مجازی که ظهور و بروز خواسته‌های شهروندان است در راستای قانونگذاری استفاده می‌کنند؟ برای این منظور از روش کیفی گرنددتئوری استفاده شد. جامعه آماری نمایندگان مجلس و حجم نمونه با توجه به اشباع داده‌ها و اشباع نظری تعداد 45 مصاحبه می‌باشد که با استفاده از نرم افزار اطلس‌تی‌آی تحلیل انجام شده است. ابتدا از متن مصاحبه محورهای باز استخراج و از این محورهای باز هشت شاخص احصا میانی شد که این شاخص‌ها نیز به دو شاخص کلان تسریع کننده در استفاده از فضای مجازی با محورهای آگاهی شبکه، بازیابی اطلاعات، انتشار اطلاعات و هماهنگی و در شاخص بازدارندگی نیز محورهای عدم زیرساخت‌ها، ناتوانی در استفاده، هجمه تبلیغاتی و نگاه یکسویه است. نظر به خلاء سایت رسمی و تعاملی نمایندگان مجلس، با کدگذاری جدید مصاحبه‌ها، خواسته‌‌های نمایندگان از مرکز فناوری مجلس واکاوی مجدد شد که ایجاد سایت برای ارتباطات سازمانی، کسب اطلاعات از مطالبات شهروندی در قالب نظرسنجی، ارتباط با شهروندان و نخبگان و حوزه انتخابیه از سخنان نمایندگان احصا شده است.نتیجه اینکه با عنایت به عوامل بازدارنده، تنها راه ایجاد ارتباط رسمی در فضای مجازی به مانند تمامی کشورهای مترقی، داشتن فضای مجازی رسمی با رویکرد قانون سپاری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of cyberspace in the legislative process of the Islamic Consultative Assembly

نویسندگان [English]

  • SHADI MACKI 1
  • Nazanin Malekian 2
  • norouz hashem zehi 2

1 International senior expert-Islamic Parliament of Iran

2 Dean of the Faculty of Humanities / Azad University, East Tehran Branch

چکیده [English]

The role of cyberspace in legislation with an approach to the public sphere means how much the needs, values and norms of citizens are reflected in the legislation of laws with an approach to cyberspace. Regarding the fact that cyberspace is the place for emergence and representation of citizens' demands, how much do legislators make use of the cyberspace in order to legislate? For this purpose, the qualitative method of grounded theory was used to conduct this research. The statistical population is parliament members and according to data saturation and theoretical saturation the sample size is 45 interviews that have been analyzed using ATLAS.ti software. First, open axes were extracted from the interviews and eight intermediate indices were calculated. These indicators were categorized in the two major indexes. The index of accelerating the use of cyberspace with the axes of network awareness, information retrieval, information dissemination and coordination, and the deterrence index with the axes of lack of infrastructure, inability to use, propaganda attack and one-sided view. Due to lack of the official and interactive website of the parliament members, through new coding of the interviews, the requests of the parliament members from the Technology Center of the Parliament were re-examined to create a site for organizational communication, obtaining information on citizenship demands in the form of polls as well as communicating with citizens and elites. The result showed that, the only way to establish formal communication in cyberspace, is to have a formal cyberspace with a law-making approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyberspace
  • Legislation
  • Public Sphere
  • Social Networks
  • Modern Media
1)      احمدی، محمد (1399). ملاحظات اجتماعی قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، استاد راهنما: سیدمحمدمهدی غمامی استاد مشاور: عبدالکریم خیامی.
2)      پاول، رونالد ار(1379). روش‌های اساسی پژوهش برای کتابداران، ترجمه‌ی نجلا حریری، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
3)      حبیب نژاد، سید احمد و تقی زاده، احمد (1398). «نیازسنجی تقنینی؛ عنصری بایسته در قانونگذاری شایسته»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال هشتم، زمستان، شماره ۲۶.
4)      کاتوزیان، ناصر (1364). مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران: نشر گنج دانش
5)      منصوریان، یزدان (1385). «گراندد تئوری چیست و چه کاربردی دارد؟»، همایش چالش‌های علم اطلاعات، دانشگاه اصفهان 9/3/1385.
6)      نوذری، حسین علی (1381). بازخوانی هابرماس، درآمدی بر آراء، اندیشه‌ها و نظریه‌های یورگن هابرماس، تهران: نشر چشمه.
7)      هابرماس، یورگن (1392). دگرگونی ساختاری حوزه عمومی (کاوشی در باب جامعه بورژوایی)، ترجمه جمال محمدی، تهران: انتشارات نشر افکار.
8)      هولاب، رابرت (1388). یورگن هابرماس، نقد در حوزه عمومی، ترجمه حسین بشیریه، تهران: نشر نی.
9)   Belkacem, Kheira (2013) Introducing social networking tools into members of the European Parliament’s communication patterns. PhD thesis, University of Leeds., Institute of Communications Studies, July 2013.
10)      Olof Larsson ,Anders (2015) The EU Parliament on Twitter—Assessing the Permanent Online Practices of Parliamentarians, Journal of Information Technology & Politics, Volume 12, 2015 - Issue 2, Published Online: 14 Jan 2015.
11)  Klinger, U. (2013). Mastering the art of social media. Information, Communication & Society, 16(5), 717–736.
12)  Ranchordás ,Sofia & Voermans, Wim (2017) Crowdsourcing legislation: new ways of engaging the public ,To cite this article: Sofia Ranchordás & Wim Voermans (2017) Crowdsourcing legislation: new ways of engaging the public, The Theory and Practice of Legislation, 5:1, 1-4, DOI: 10.1080/20508840.2017.1303224
13)  Zittel, Thomas (2004).. 'MPs and the Internet, Between the Rock of Technology and the, Hard Place of Politics?', EPRI Conference (Stockholm, Sweden).