نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق ، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران.

چکیده

     پژوهش حاضر تلاش داشت تا به این سوال پاسخ دهد که نهادهای ورزشی به چه نحوی و چگونه سبب توسعه روابط سیاسی در سطح بین المللی بالاخص روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران می‌گردد. در حقیقت هدف این تحقیق شناسایی کارکرد نهادهای ورزشی (به عنوان قدرت نرم)در ایجاد و توسعه روابط سیاسی بود. بایستی عنوان نمود که امروزه، ورزش در نظام سیاسی به عنوان ابزاری موثر برای توسعه روابط بین المللی مورد تاکید است، خصوصاً برای آن دسته از کشورهایی که دارای فضای سرد سیاسی متقابلی هستند می‌تواند موجب تلطیف و عادی سازی رابطه میان دو کشور شود همانند مسابقات فوتبال یا کشتی که بین ورزشکاران کشورمان با دیگر دولت هایی که روابط سیاسی با هم نداشته  یا دارای روابط دوستانه و حسنه ای نبوده اند. از لحاظ تاریخی از ورزش و جذابیت آن به عنوان یک روش برای پیشبرد برنامه­های سیاسی استفاده می­شود. می‌توان گفت سیاست در اساس شکل­گیری رویدادهای ورزشی، چون المپیک موثر بوده به گونه­ای که از چندین روز پیش از برگزاری بازی­ها المپیک باستان تعاملات نظامی و جنگی بین دولت شهرهای یونان متوقف می­شد تا بازی­ها در صلح کامل برگزار شود. ورزش‌هایی مثل فوتبال چند سالی است که جنبه‌های سیاسی پررنگی به خود گرفته و در مدیریت کلان سیاسی به کارکردهای آن توجه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

 • a s 1
 • behshid arfania 2
 • a a 3

1 a

2 Associate Professor, Department of Law, Faculty of Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 a

چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

 • a
 • اخوان کاظمی، مسعود (1387)، ورزش و سیاست، فصلنامه المپیک، شماره 2.
 • افتخاری، اصغر(1)(1389): «قدرت بدون خشونت»، در قدرت نرم و عدم خشونت، تألیف جین شارپ، ترجمه سید رضا مرزانی، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
 • افتخاری، اصغر(2)(1389): «جامعه، دولت و سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران»، در منابع قدرت نرم، سرمایه اجتماعی در اسلام، تألیف محسن ردادی، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع
 • اکبرپور، ابراهیم(1394)، شکل گیری سازمان‌های بین المللی غیردولتی و نقش آن در حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد واحد قشم.
 • ایزدی، حجت الله(1387): «مبانی قدرت نرم در جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات بسیج، سال یازدهم، زمستان، شماره41.
 • پرگار، بی.‌بی.سی فارسی (2004)، جدایی ورزش از سیاست، قابل دسترسی در لینک زیر:https://soundcloud.com/world-service-pargar/klaxj9hrknml
 • جانسون، چالمز(1379)، تحول انقلابی، ترجمه حمید الیاسی، تهران، نشر امیرکبیر.
 • حسینی، سید محمد (1390)، نقش میانجیگری در فصل دعاوی و پاسخ دهی به نقش هنجارها، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 45.
 • خلجی، حسن و دیگران (1386)، اصول و مبانی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران: انتشارات سمت.
 • الخولی، امین انور (1381)، ورزش و جامعه، ترجمه محمدرضا شیخی، تهران، انتشارات سمت.
 • ذولفقاری، مهدی و دشتی، فرزانه (1397)، «مؤلفه‌ها و ظرفیت‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در دیپلماسی فرهنگی»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان.
 • زرگر، افشن (1394)، ورزش و روابط بین الملل: جنبه‌های مفهومی و تئوریک، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره 31.
 • ساعد، نادر (1390)، «جنگ نرم و نظام حقوقی بین المللی»، در جنگ نرم در عرصه دفاعی ملی، به کوشش محمود عسگری، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
 • سجودی، رزان(1386)، فوتبال ورزشی فلسفی. روزنامه ایران(1386/04/25).
 • شاه رضایی، فاطمه و شیرزادی، رضا(1397)، ورزش، سیاست و روابط بین المللی، فصلنامه مطالعات بین المللی، شماره 59.
 • شاهنده، بهزاد (1390)، انقلاب چین، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
 • شریعتی، مهدی و گودرزی، محمود(1394)، جایگاه دیپلماسی ورزش در روابط بین الملل جمهوری اسلامی ایران، رویکرد کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا، دانش سیاسی، شماره 2.
 • شعبانی مقدم، کیوان (1393)، دیوان بین المللی حکمیت در ورزش، تهران، شهر دانش.
 • شعبانی، محمدرضا و عبدالله هندیانی (1387): «بسیج، شناخت و مدیریت تهدیدات نرم»، در قدرت نرم، فرهنگ و امنیت، جلد3، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
 • ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1394)، حقوق بین الملل عمومی، تهران: گنج دانش.
 • عسگری، محمود(1390): قدرت افکنی؛الزامی برای دارندگی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • قهرمان پور، رحمان (1387)، «سیاست ترکیه در قبال عراق پس از صدام»، در عراق پس از صدام و بازیگران منطقه ای، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، پژوهش 12.      
 • کوپر، سایمون (1392) فوتبال علیه دشمن، ترجمه عادل فردوسی پور، تهران، نشر چشمه.
 • گودرزی، محمود و همکاران(1391)، سیاست و ورزش، تهران، انتشارات موج قلم.
 • لومور، روگر و بودر، آدرین(1393)، ورزش و روابط بین الملل، ترجمه نصرلله سجادی و اکبر حیدری، تهران: نشر علوم ورزشی.
 • مافی، حمید(1386)، توپ سیاست در زمین ورزش، 25/6/1386.
 • مقصودی، محسن (1390)، ورزش اسیر سیاست بازی، سرمقاله سیاست روز: 21/6/1386.
 • مهدوی، اصغرآقا و مهدی نادری بابا ناری(1390): «کاربرد قدرت نرم از ناحیه استکبار؛ رویکرد قرآنی»، فصلنامه دانش سیاسی، سال هفتم، پائیز و زمستان، شماره 2 (پیاپی).
 • Borsani,Serena,2009,The Contribution Of Sport Within The Process Of Peace And Reconciliation. From Trauma.
 • Healing Toward Social Integration. available at: http://assets. sportanddev. org/ downloads/ dissertation_serena.
 • Coakly, Jay, (2009), Sport In Society:Issues And Controversies. available at: https://uwwebpro.
 • Galtung, Johan. (2009). "50 Years: 25 Intellectual Landscapes Explored." Oslo: Kolofon Press.
 • Nye, Joseph s. (2004): soft power: the Means to success in world politics, New York, public Affairs.
 • Nye, Joseph s. (2004): soft power: the Means to success in world politics, New York, public Affairs.