نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت راهبردی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری امنیت ملی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران

چکیده

     طراحی و به­کارگیری اصول، شیوه­ها، تدابیر و تمهیدات اطلاعاتی از جمله ضروریات بی­بدیل و غیرقابل جایگزین در عملیات­های رزمی و اطلاعاتی به شمار رفته که رعایت و به­کارگیری آن هر چند ممکن است پیروزی قطعی را تضمین ننماید اما به طور قطع عدم توجه و رعایت نکردن آن ناکامی و شکست حتمی را در­پی خواهد داشت. بنابراین ضروری می­نمایدکه تمام مراحل فعالیت­های نظامی و اطلاعاتی،در عرصه­های مختلف محیط جنگ آینده، در زمین، هوا، فضا، دریا و فضای سایبری، در بستر نگرش اطلاعاتی و باور به ضرورت رعایت اصول و تمهیدات امنیتی انجام پذیرد تا دست­یابی به اهداف راهبردی وکسب پیروزی با ضریب قطعیت بیشتری میسور گردد. این نوشتار حاصل پژوهشی باعنوان «نقش فناوری های نوین اطلاعاتی  در جنگ های آینده و جنگ احتمالی آینده با آمریکا» می‌باشد. که هدف این پژوهش تبیین نقش فناوری های نوین اطلاعاتی در جنگ های آینده و کارکردهای آنها می باشد. در این نوشتار با جمع‌آوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و میدانی و مصاحبه با خبرگان، با رویکرد کاربردی، داده‌ها را با اتکاء بر موضوعات نظری و مطالعات تطبیقی، تحلیل نموده، و با تبیین نقش فناوری های نوین اطلاعاتی در جنگ های آینده نشان می دهد فناوری‌های نوین به صورت یک سلاح جدید، یک منبع انرژی جدید یا یک وسیله ارتباطی جدید همگی موجب شده‌اند که با اصلاح دکترین، سازمان و استراتژی نظامی، جنگ های آینده را دچار تحولات جدی می نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of new information technologies in future wars

نویسندگان [English]

 • hadi morapiri 1
 • hamidreza khazraii 2

1 s

2 m

چکیده [English]

The design and application of information principles, methods, measures and preparations are among the irreplaceable and irreplaceable necessities in combat and intelligence operations, and their observance and application, although it may not guarantee a definite victory, but definitely the lack of attention and non-observance of it Failure and failure will follow. Therefore, it is necessary that all stages of military and intelligence activities, in various fields of the future war environment, in land, air, space, sea and cyberspace, should be carried out in the context of intelligence attitude and belief in the necessity of observing security principles and measures in order to achieve strategic goals and Victory can be achieved with a higher certainty factor. This article is the result of a research entitled "The role of new information technologies in future wars and possible future war with America". The purpose of this research is to explain the role of new information technologies in future wars and their functions. In this article, by collecting information through library and field methods and interviewing experts, with a practical approach, he analyzed the data by relying on theoretical issues and comparative studies, and by explaining the role of modern information technologies in future wars, it shows Innovation in the form of a new weapon, a new source of energy or a new means of communication has caused serious changes in future wars by modifying the doctrine, organization and military strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Information
 • Technology
 • Artificial intelligence
 • future war
 • احمدی مقدم، اسماعیل (1386). «استراتژی نیروی مقاومت بسیج در جنگ آ‌ینده»،رساله دکتری، داعا.
 • اندیشگاه شریف (1388). پارادایم های حاکم بر جنگ های آینده، تهران: مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی.
 • جنیدی، رضا و ملائی، مسعود (1398). «راهبردهای مبتنی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قدرت هوشمند ایالات متحده آمریکا»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 3، شماره 8، صص 65-89.
 • چهرآزاد، سعید (1398). «وانموده های سیاستگذارانۀ پسا دفاع مقدس در حیطه روابط خارجی ایران»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال 5، شماره 4، صص 127-144.
 • درویشی، فرهاد (1380). «جنگ آینده، (ماهیت ابعاد و مسائل)»، فصلنامه مطالعات دفاعی و امنیتی، سال هشتم، شماره 29، زمستان.
 • دی.ای. دنینگ (1383). جنگ اطلاعات و امنیت، مترجم: گروه مترجمان (جواد شیخ زادگان، محمدعلی حسین نژاد و محمدرضا روحانی).
 • شیرازی، محمد (1380). جنگ روانی و تبلیغات، مفاهیم و کارکردها، تهران: نگاه معاصر.
 • بی نام (1387). «ویژه عملیات روانی و مقابله با تهدیدات نرم»، فصلنامه نگاه، سال اول، شماره 4، مرکز مطالعات راهبردی.
 • گروه مطالعات و تحقیقات راهبردی مجمع (1388). فناوری و قدرت ملی (چالش‌ها و راهبردها)، تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • گوهری مقدم، ابوذر و کیانی‌مجاهد، حامد (1397). «نفوذ گفتمانی ایالات متحده آمریکا در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اندیشه‌های مقام معظم رهبری»، فصلنامه پژوهش‌های انقلاب اسلامی، دوره 7، شماره 24، صص 96-113.
 • ماهنامه نگرش راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی ‌(فروردین و اردیبهشت 1387). (ویژه نامه رزم زمینی و جنگ های آینده)، سال نهم، شماره 90-89.
 • مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش حفاظت در مقابل سنجنده ها (ماهواره‌ها) (1387). دانشکده امام‌هادی«ع».
 • Frank Hoffman (2007). Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars (Arlington, VA: Potomac Institute for Policy Studies, 14.
 • Colin S. Gray (2005). Another Bloody Century: Future Warfare (London: Phoenix).
 • Schmitt, Michael N (2013). Autonomous Weapons Systems and International Humanitarian Law: A Reply to the Critics, Harvard University Press.