نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار علوم سیاسی، دانشگاه سازمان صداو سیما، تهران، ایران

چکیده

آیت الله العظمی سید علی خامنه ای رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ضمن مروری به تجربه 40‌ساله انقلاب، با‌ اشاره به گام دوم انقلاب، سرفصل‌ها و توصیه‌های اساسی را در بخش‌هایی چون علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی و روابط خارجی و مرزبندی با دشمن، سبک زندگی مطرح می‌کنند اما پیش ‌از این سرفصل‌ها یکی از نکاتی را که بدان اشاره و خاطرنشان می‌کنند موضوع سیاست تبلیغی و رسانه‌ای و محاصره‌ تبلیغاتی دشمن است که بدون توجه به آن ها تحقق گام‌ها انقلاب امکان‌پذیر نیست. نوشتار توصیفی – تحلیلی حاضر تلاش دارد با توجه به تأکیدات رهبری نشان دهد که ابزارهای رسانه‌ای پیشرفته و فراگیر، امکان بسیار خطرناکی در اختیار کانون های ضدّ معنویّت و ضدّ اخلاق نهاده است و هم‌اکنون تهاجم روزافزون رسانه ای دشمنان به سمت جوانان و نوجوانان و حتّی نونهالان به چشم می آید. نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد که با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری توجه به سیاست گذاری رسانه ای میتنی بر مهارت انتقادی به ‌عنوان یکی از بخش‌های سواد رسانه‌ای ضمن فراهم ساختن شکست محاصره تبلیغاتی نظام سلطه تسهیل کننده تحقق فصول بیانیه گام دوم به ‌مثابه منشوری برای «دومین مرحله‌ی خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی» انقلاب اسلامی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The second Step of the Islamic Revolution and the issue of Policy and Media literacy

نویسنده [English]

  • ali darabi

Associate Professor of Political Science, University of Radio and Television of Iran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Ayatollah Alozmah sayed Ali Khamenei in the statement of the second step of the Islamic Revolution, while reviewing the 40-year experience of the revolution, with reference to the second step of the revolution, with the topics and basic recommendations in sections such as science and research, spirituality and ethics, economics, justice and struggle With corruption, independence and freedom, national dignity and foreign relations and demarcation with the enemy, they raise the lifestyle, but before these topics, one of the points they point out is the issue of propaganda policy and the media and propaganda siege of the enemy, regardless of They are the realization of the steps of the revolution is not possible. The present descriptive-analytical article tries to show that the advanced and all-encompassing media tools have given a very dangerous possibility to the anti-spiritual and anti-moral centers, and now the increasing media attack of the enemies on the youth, teenagers and even infants. It is visible. The results and findings of the study show that according to the emphasis of the Supreme Leader, attention to media policy can be applied to critical skills as one of the sections of media literacy while providing failure of the propaganda siege of the domination system facilitates the realization of the second step of the statement. It will be a charter for the "second stage of self-construction, socialization and civilization" of the Islamic Revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Statement of the Second Step of the Revolution
  • Media Literacy
  • Media Policy
  • Media Aggression
1) اسدی، عباس و ضیایی نجف آبادی، مریم (1394)، «حق عمومی آموزش سواد رسانه ای»،  فصلنامه علوم خبری، پیاپی ۱۵، پاییز، صص116-89.
2) امامزاده فرد، پرویز (1389)، «بررسی جایگاه قدرت نرم در سیاست: از دوران باستان تا زمان معاصر»، مطالعات سیاسی، شماره 7، بهار، صص160-143.
3) امیری، حشمت (1388)، «سلطة فرانوین فرهنگی»، پژوهش فرهنگی، سال دهم، دورة سوم، شمارة هشتم، زمستان، صص59-35.
4) پسنده، مریم (1393)، «بررسی علل گرایش به عرفان های نوظهور در ایران و پیامدهای امنیتی ناشی از آن»، پژوهش های حفاظتی و امنیتی، شماره9، بهار، صص  94-71.
5) حدادی، محمود (1398)، «سوادرسانه ای و مدیریت فرهنگی»، رشد آموزش علوم، دورة بیست و دوم، پاییز، صص44-40.
6) حسینی، سیده صدیقه (1392)، اهداف فرهنگی در جنگ رسانه ای، قم: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما.
7) حکیم آرا، محمدعلی (1384)، ارتباطات متقاعدگرایانه و تبلیغ، چاپ اول، تهران: انتشارت سمت.
8) خامنه ای، آیت الله العظمی سید علی خامنه ای (1372)، بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان با معظم له ، 15 اردیبهشت ماه.
9) خامنه ای، آیت الله العظمی سید علی خامنه ای (1377)، بیانات در دیدار فرماندهان نیروى مقاومت بسیج با معظم له، 22 تیر ماه.
10) خامنه ای، آیت الله العظمی سید علی خامنه ای (1380)، پیام به کنگره جامعه اسلامی دانشجویان در مشهد، 10 شهریورماه.
11) خامنه ای، آیت الله العظمی سید علی خامنه ای (1393)، بیانات در حرم مطهر رضوی، 1 فروردین ماه .
12) خطیبی، مریم (1384)، «جنگ نرم؛ تغییر تصاویر ذهنی ملت‏ها، مصاحبه با عبدالرضا داوری»، هفته نامه پنجره، سال اول، شماره ۲۱، صص44-40.
13) خوشرو، سید محمدرضا (1395)، جنگ نرم و رسانه: راهکارهای ارتقای سطح سواد رسانه‌ای مخاطب، تهران: مرکز پژوهش و سنجش افکار، اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه.
14) دارابی، علی (1395)، «ارتقای سواد رسانه ای و تأثیر آن بر تقویت توسعه سیاسی در جامعه ایرانی»، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، سال بیست وسوم، شماره 26، تابستان، صص83-63.
15) دارابی، علی (1399) درآمدی بر جامعه شناسی ارتباطات، فرهنگ و رسانه، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
16) روشندل اربطانی، طاهر (1394)، «پژوهشی بنیادین در حوزۀ مفاهیم نظری سیاستگذاری رسانه ای»، فصلنامه مدیریت دولتی، شماره 7، صص481 – 5۰4 .
17) سپاسگر، ملیحه (1384)، «رویکردهای نظری به سواد رسانه‌ای»، فصلنامه پژوهش و سنجش، سال 12، شماره 44، صص 42-69.
18) سید محمدرضا، خوشرو (1395)، جنگ نرم و رسانه: راهکارهای ارتقای سطح سواد رسانه‌ای مخاطب، تهران: نشر مرکز پژوهش و سنجش افکار، اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه.
19) شعیب، بهمن (1388)، انقلاب های رنگی و انقلاب اسلامی ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
20) شکر خواه، یونس (1385)، «سواد رسانه‌ای یک مقاله عقیدتی»، فصلنامه رسانه، سال 17، شماره 4، صص 29-15.
21) عیوضی، محمدرحیم؛ دامیار، محمود و دامیار، ایوب (1395)، «مبانی جنگ نرم در اندیشه مقام معظم رهبری»، حبل المتین، دوره پنجم، شماره چهاردهم، بهار، صص45-24.
22) محسنیان‌راد، مهدی (1384)، ایران در چهار کهکشان ارتباطی، تهران: سروش.
23) مطلبی، مسعود (1394)، «فرهنگ و امپریالیسم فرهنگی در مطالعات پسااستعماری»، مطالعات میان فرهنگی، شماره 24، صص184-161
24) معین، محمید (1364)، فرهنگ فارسى، ج 1، تهران: امیرکبیر.
25) نصیری، ب (1383)، بررسی نظرات متخصصان علم ارتباطات پیرامون سواد رسانه‌ای در جامعه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
26) نزاکتی، فرزانه و اسدزاده، مصطفی (1398)،  «سیاست سرگرمی در شبکه ماهواره ای «من و تو» تحلیل گفتمان انتقادی پنج فیلم مستند»، رسانه های دیداری و شنیداری، دوره 13، شماره29، بهار، صص30-9.
27) Fayoyin, Adebayo (2017), "Media Advocacy and Strategic Networking in Transforming Norms and Policies", In book: Citizenship, Democracies, and Media Engagement among Emerging Economies and Marginalized Communities,Springer, CHAP,pp 347–370.
28) Grimmelikhuijsen, S. G. & Albert, J. M. (2014), "The Effects of Transparency on the Perceived Trustworthiness of a Government Organization: Evidence from an Online Experiment", Journal of Public Administration Research and Theory, 24(1), 137–157.
29) Hobba,R & Frost,R.(2003), Measured Multi-modal Comprehension & Analysis of Treatment & Control groups of Grade 11 Concord High School. Education media International.
30) Kovach, Bill & Rosenstiel, Tom (2002), The Elements of Journalism: What News People should Know & the Public should Expect, Publisher Crown
31) Paxson, Peyton (2005), Media Literacy: Thinking Critically, Walch Publication.
32) Scott, Vivian & Geden, Oliver (2018), "The Challenge of Carbon Dioxide Removal for EU Policy-Making", Nature Energy, 3(5), pp 350-352.
33) Thoman, Elizabeth (1995), The 3 Stages of Media Literacy, UK.