نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق ، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران.

چکیده

امروزه ســازمان هــای بین المللــی غیردولتی به دلیل ماهیــت غیرانتفاعی و
داوطلبانه خود مورد توجه بازیگران اصلی حقوق بین الملل قرار گرفته اند و توانسته اند
در شــکل گیری و اجرای قواعد بین المللی نقش مهمی را ایفا نمایند.
یک سازمان غیر دولتی، شخصیتی غیرانتفاعی است که اعضای آن، شهروند
یا مجموعه ای از شــهروندان یک یا چند کشــور است که نوع فعالیت آن به منظور
پاسخ گویی به احتیاجات افراد جامعه و یا جوامعی که سازمان مذکور با آن همکاری
می نماید، تعیین می شود.
و اما اداره اطالعات عمومی سازمان ملل متحد تعریف زیر را ارائه می دهد:
به هر سازمان غیر دولتی و داوطلبانه ای اطالق می شود که در سطح محلی،
ملی یــا بین المللی فعالیت دارد و افرادی با عالیق مشــترک آن را اداره می کنند.
خدمات انســان دوستانه، توجه دادن مردم به اعمال دولت، نظارت بر سیاست های
اتخاذ شده از ســوی دولت و تشویق به مشارکت سیاسی در امور خارجه، در شمار
فعالیت های این سازمان قرار می گیرد. این گونه سازمان ها، با تحلیل و کارشناسی
امور، نقش مشابه ساز و کارهایی هشدار دهنده را بازی می کنند. در خصوص جایگاه
و اهمیت ســازمان های غیر دولتی کافی است یادآوری گردد که در سال )1948 ،)
45 ســازمان غیر دولتی مقام مشورتی نزد سازمان ملل متحد کسب کرده بودند و
در حال حاضر 2719 سازمان دارای مقام مشورتی نزد شورای اقتصادی و اجتماعی
)اکوســوک( بوده و حدود 400 ســازمان غیر دولتی نیز دارای مقام مشــورتی نزد
»کمیسیون توسعه پایدار« می باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

SPORT NGOs act as soft power in international peacemaking with emphasis on Olympic Games

نویسندگان [English]

 • Rasoul Afkhami 1
 • behshid arfania 2
 • mohsen mohebi 3

1 Legal Officer of the High Committee for Sports Policy of the Expediency Council

2 Associate Professor, Department of Law, Faculty of Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Associate Professor and Director of Graduate Studies, Law, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Today, international NGOs due to the nature of nonprofits and
Voluntarily, they have attracted the attention of the main players of international law and have been able to
Play an important role in the formation and implementation of international rules.
A non-governmental organization is a nonprofit whose members are citizens
or a collection of citizens of one or more countries whose type of activity is intended to be
Responding to the needs of people in the community or communities with which the organization cooperates
It is determined.
But the UNITED NATIONS Public Information Administration provides the following definition:
is available to any NGOs and voluntary organizations at the local level,
It operates nationally or internationally, and is run by people of common highness.
Humanitarian services, paying attention to government actions, monitoring policies
Adopted by the government and encouraged political participation in foreign affairs, in number
The activities of this organization are located. Such organizations, with analysis and expertise
Affairs play the same role as alarming mechanisms. About the position
And the importance of NGOs is enough to remind you that in 1948,
45 NGOs had gained advisory positions with the United Nations and
Currently, 2,719 organizations have advisory positions with the Economic and Social Council
Ecosuk and about 400 NGOs did not have advisory positions.
"Sustainable Development Commission".

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Peace.soft power
 • NGOs
 • Sports
 • Olympic Games
 • International Relations
 • آقابخشى، علی (1394). فرهنگ علوم سیاسى، تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمى ایران.
 • آزادی، افشین؛ ترابی، محمد و حیدرپور، ماشاءالله (1399). «جمهوری اسلامی ایران و فضای مجازی؛ راهکارهایی برای حل چالش‌ها»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال 6، شماره 3، صص147-178.
 • ابوالحسن شیرازی، حبیب اله (1396). «دیپلماسی فرهنگی و نقش انجمن‌های دوستی در روابط بین الملل»، مطالعات روابط بین الملل (پژوهشنامه روابط بین‌ الملل).
 • التیامی‌نیا، رضا و محمدی عزیرآبادی، مهدی (1394). «نقش تبعی و تسریع کننده ورزش در فراهم کردن شرایط صلح در بین دولتها»، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی، شماره 22.
 • الخولی، امین انور (1381). ورزش و جامعه، ترجمه محمدرضا شیخی، تهران: انتشارات سمت.
 • افتخاری، اصغر(1) (1389). «قدرت بدون خشونت»، در قدرت نرم و عدم خشونت، تألیف جین شارپ، ترجمه سید رضا مرزانی، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
 • افتخاری، اصغر(2) (1389). «جامعه، دولت و سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران»، در منابع قدرت نرم، سرمایه اجتماعی در اسلام، تألیف محسن ردادی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
 • ایزدی، حجت الله (1387). «مبانی قدرت نرم در جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات بسیج، سال یازدهم، زمستان، شماره 41.
 • براتعلی پور، مهدی (1394). صلح پایدار و عدالت سیاسی جهانی، فصلنامه سیاست جهانی، سال چهارم، شماره1.
 • بذرکار، مهدی؛ ملکوتیان، مصطفی؛ عسگری‌یزدی، علی و نباتیان، محمداسماعیل (1398). «مولفه‌های اساسی دیپلماسی فرهنگی در گسترش ارزش‌های انقلاب اسلامی ایران»، فصلنامه پژوهش‌های انقلاب اسلامی، دوره 8، شماره 31، صص 53-74.
 • بلیک، ژانت و محمودرضا گلشن پژوه (1389). «قدرت نرم، تهدید نرم: پیشنهادی در راستای سیاست سازی»، فصلنامه راهبرد، سال نوزدهم، تابستان، شماره 55.
 • دهخدا، علی اکبر (1377). لغت نامه دهخدا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • ذولفقاری، مهدی و دشتی، فرزانه (1397). «مؤلفه‌ها و ظرفیت‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در دیپلماسی فرهنگی»، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 2، صص 127-154.
 • روزخوش، محمد (1389). «ورزش و سیاست، سویه‌های مختلف یک رابطه»، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره30.
 • زال پور، خسرو (1392). «نظام امنیت دسته جمعی و سازمان ملل متحد –مورد عراق»، نشر رواق اندیشه، شماره31.
 • ساعد، نادر (1390). «جنگ نرم و نظام حقوقی بین المللی»، در جنگ نرم در عرصه دفاعی ملی، به کوشش محمود عسگری، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
 • سپهرنیا، رزیتا و حسینی سیر، سید احمد. (1396). «نقش فرهنگی زنان ایرانی در عرصه دفاع مقدس از منظر آثار عکاسان مبتنی بر قدرت نرم»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال 3، شماره 3، صص 101-120.
 • سیف زاده، سید حسین (1387). اصول روابط بین الملل، تهران: میزان.
 • شرفی، هادی(1397). «تأثیر سازمان های غیردولتی بین المللی بر نقش ورزش در ایجاد صلح جهانی»، اولین کنفرانس بین المللی صلح پژوهی.
 • شریعتی فیض آبادی، مهدی و ناظمی، مازیار (1396). «طراحی مفاهیم فرهنگ صلح ساز ورزش در توسعه روابط بین الملل»، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، شماره 24.
 • شریعتی فیض آبادی، مهدی (1394). طراحی و مدل سازی مولفه های تشکیل دهنده دیپلماسی ورزش در توسعه روابط بین الملل، رساله دکتری، دانشگاه تهران.
 • شعبانی، محمدرضا و عبدالله هندیانی (1387). «بسیج، شناخت و مدیریت تهدیدات نرم»، در قدرت نرم، فرهنگ و امنیت، جلد3، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
 • عباسی اشلقی، مجید، و موسوی فرد، سیدمحمدرضا (1391). «نقش سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی در جهانی شدن اقدامات بشر دوستانه»، علوم سیاسی، 8(20)، 63-81.
 • عسگری، پوریا و خسروی، یلدا (1395). «ضرورت و بایسته‌های مطالعات صلح از دیدگاه حقوق بین‌الملل»، پژوهش‌های روابط بین‌الملل، شماره 22.
 • عسگری، محمود (1390). قدرت افکنی؛ الزامی برای دارندگی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی
 • فتحی، هوشنگ (1388). تبعیض نژادی در ورزش، تهران: انتشارات امیرکبیر.
 • قلیپور، علی (1380). چند مقاله، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ سوم.
 • قهرمان‌پور، رحمان (1387). «سیاست ترکیه در قبال عراق پس از صدام»، در عراق پس از صدام و بازیگران منطقه ای، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، پژوهش 12.
 • کاردگاری، زهره (1396). «نقش ورزش در ایجاد صلح ودوستی بین کشورها»، کنفرانس ملی رویکردهای نوین قرن 21.
 • لورمور، روگر و بودر، ادرین (1391). ورزش و روابط بین‌الملل، ترجمه سید نصرالله سجادی و اکبر حیدری، تهران: نشرعلوم ورزشی.
 • مهدوی، اصغرآقا و مهدی نادری بابا ناری (1390). «کاربرد قدرت نرم از ناحیه استکبار؛ رویکرد قرآنی»، فصلنامه دانش سیاسی، سال هفتم، پائیز و زمستان، شماره 2 (پیاپی 14).
 • میرکوشش، هوشنگ و نوری شهرزاد صفا (1392). «هستی شناسی صلح بین‌الملل در بستر فرهنگ مدارا و صلح ایرانی»، فصلنامه راهبرد، شماره 68.
 • نیک شعار، اکرم (1387). «ورزش و صلح جهانی»، مجله رشد آموزش تربیت بدنی، دوره هشتم، شماره 3.
 • Blom, L. C. , Judge, L. , Whitley, M. A. , Gerstein, L. , Huffman, A. , & Hillyer, S (2015). Sport for development and peace: Experiences conducting US and international programs. Journal of Sport Psychology in Action, 6 (1).
 • Bogdanov, Dusko (2011). Influence of National Sport Team Identity on National Identity, A Dissertation submitted to the Department of Sport Management in Partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, The Florida State University, College of Education, at: http://diginole.lib.fsu.edu
 • Coakly, Jay (2009). Sport In Society: Issues And Controversies. available at: https://uwwebpro.
 • Dixon, Martin & McCorquodale, Robert (2013). Robert Mc, Case and Materials on International Law, fourth edition, USA, Oxford.
 • Fukushima, A. , & Tow, W. T. (2011). Human security and global
 • Nye, Joseph s. (2004). soft power: the Means to success in world politics, New York, public Affairs.
 • Ogi, Adolf (2004). "Harnessing the Power of Sport for Development and peace", Right to Play Athens Roundtable Forum, Athens.