نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روابط‌ بین‌الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانش آموخته دکتری روابط‌ بین‌الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

ایالات‌متحده آمریکا در راستای بازیابی شأن و منزلت بین‌المللی خود پس از یازده سپتامبر 2001، به طرح ریزی و اجرای راهبردهایی در راستای بازتولید قدرت خود اقدام کرد و در این مسیر تلاش بسیار نمود تا هم منابع تولید قدرت خود را کارآمدتر نماید و هم منابع جدید قدرت را پی‌ریزی کند. بنابراین ایالات‌متحده در کنار قدرت اجباری، قدرت ساختاری و نهادی سعی در فعال سازی بعد جدیدی از قدرت به عنوان قدرت مولد ساخت. اما سوالی که پیش می آید آن است منبع تولید قدرت مولد ایالات‌متحده در عرصه بین‌المللی چیست؟ درراستای پاسخ به این سوال، فرضیه مقاله آن است که حقوق بین‌الملل مهمترین منبع تولید قدرت مولد ایالات‌متحده آمریکا پس از یازده سپتامبر است. در راستای فهم هرچه بیشتر این فرضیه نیز تحول مفهوم حقوق بین‌الملل توسل به زور در قالب تحول اصل دفاع مشروع، مداخله بشردوستانه و مسئولیت بین‌المللی حمایت پس ازیازده سپتامبر به عنوان مطالعه موردی در این مقاله مورد واکاوی قرار میگیرد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای در راستای اثبات این فرضیه گام برمی‌دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The application of International Law as a Productive Power In US Foreign Policy after September 11

نویسندگان [English]

 • yousef molaei 1
 • Ruhollah Maleki azinabadi 2

1 Head of Department of International Relations, University of Tehran

2 Phd student of international relations at university of tehran.

چکیده [English]

The United States of America to restore its international dignity since September 11, 2001, it has devised and implemented strategies to reproduce its power, and has made great efforts to improve both its power generation resources and to deploy new sources of power. So the United States, along with compulsory, structural and institutional power, is trying to activate a new dimension of power as productive power. The question that arises is what is the source of the United States' international production of productive power? To answer this question, the paper assumes that international law is the most important source of US productive power after 9/11. To further understand this hypothesis, the evolution of the concept of international law by force in the context of the evolution of the principle of legitimate defense, humanitarian intervention, and international responsibility for protection after September 11 is examined as a case study in this article. This paper takes a descriptive-analytical approach and uses library resources to prove this hypothesis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • United States of America
 • September 11
 • International Law
 • Productive Power
 • آسایش‌طلب طوسی، محمد کاظم (1381). «سیاست خارجی آمریکا در قبال عراق پس از 11 سپتامبر»، فصلنامه سیاست خارجی، سال شانزدهم، شماره 3.
 • آلن آکنل، لاری (1382). «مشروعیت توسل به زور علیه عراق، بررسی نظریه پیش‌دستی دفاع از خود»، ترجمه سید حسین سادات میدانی، فصلنامه سیاست خارجی، سال هفدهم، شماره 1.
 • جلنان،‌ مایکل (1382). «علل ناکامی شورای امنیت»، ترجمه: علی فهیم دانش، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، 190 – 189.
 • دهشیری، محمدرضا (1397). «افول قدرت نرم آمریکا؛ دلایل و پیامدها»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 19، پاییز و زمستان، صص 68-35.
 • رضاخواه، علیرضا و آقاحسینی، علیرضا (1397). «گونه‌شناسی قدرت نرم ایالات متحده با تأکید بر مؤلفه استثناگرایی امریکایی»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 19، پاییز و زمستان، صص 98-69.
 • رفیعی قهساره، ابوذر (1397). «الگوها و شاخص‌های سنجش و ارزیابی کارایی قدرت نرم کشورها»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 19، پاییز و زمستان، صص 34-9.
 • سجادپور، سید محمد کاظم (1380). «ایران و یازده سپتامبر، چارچوبی مفهومی برای درک سیاست خارجی»، فصلنامه سیاست خارجی، سال یازدهم، شماره 4.
 • کلارک، دبلیو (1382). «دلایل واقعی جنگ با عراق: تحلیل کلان اقتصادی و ژنو استراتژیک از حقایق ناگفته»، ترجمه: غلامعلی پاشازاده، ماهنامه خلیج فارس، سال چهارم، شماره 36.
 • موسوی شفایی، مسعود (۱۳۸۸). «نو محافظه‌کاران و هژمونی امریکا (تحول هژمونی امریکا در عصر نو محافظه‌کاران)»، فصلنامه بین‌المللی روابط خارجی، سال اول، شماره 2.
 • Anonymous (2012), “The Responsibility to Protect in 2012: R2P fails in Syria” Brazil’s ‘RWP’ Emerges:, December 28, At: https://www.globalpolicyjournal.com/blog/28/12/2012/responsibility-protect-2012-r2p-fails-syria-brazil%E2%80%99s-%E2%80%98rwp%E2%80%99-emerges, (Accessed on: 15 May 2019).
 • Badescu, Cristina G. (2012), Humanitarian Intervention and the Responsibility to Protect: Security and Human Rights (Global Politics and the Responsibility to Protect), New York: Routledge.
 • Badescu, Cristina G. (2014), "the Evolution of International Responsibility: from Responsibility to Protect to Respnsibility While Protecting", International Studies Journal (ISJ), Vol. 11, No.1.
 • Baldwin, David A. (2011), "Power Analysis and International Relations", In:https://www.princeton.edu/politics/about/filerepository/public/Ch4IRtalk.pdf ((Accessed on: 19 May 2019).
 • Barnett, Michael and Raymond Duvall (2005), Power in Global Governance, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Barnett, Michael and Raymond Duvall (2008), "Power in International Politics", International Organization, 59:39-75.
 • Bellamy, Alex J. (2014), Responsibility to Protect: A Defence, Oxford: Oxford University Press.
 • Bernstorff, Jochen von(2018) “The Use of Force in International Law before World War I: On Imperial Ordering and the Ontology of the Nation-State” The European Journal of International Law Vol. 29 no. 1
 • Biddle, Stephen D. (2005), “American Grand Strategy After 9/11: An Assessment”, Strategic Institute Studies, At: http://www.carlisle.army.mil/ssi, April, pp.1-44.
 • Bricmont, Jean (2011), "Libya in face of Humanitarian Imperialism: An Interview with Jean Bricmont", Available at: http://www.michelcollon.info/Libya-in-face-of-humanitarian.html.
 • Byers, Michael & Georg Nolte (2003), United States Hegemony and the Foundations of International Law, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Congressional Research Service (2019) “U.S. Role in the World: Background and Issues for Congress” February 14. https://crsreports.congress.gov/
 • Cox, M(2004) “Empire Imperialism and the Bush Doctrine” International Studies, Vol30, pp 585-608.
 • Dahl, R. (1957) “The Concept of Power,” Behavioral Science, Vol. 2, pp. 201-215.
 • Digeser, P. (1992) “The Fourth Face of Power,” The Journal of Politics, Vol.54, No.4, pp. 977-1007.
 • Falk, Richard (2008) “The power of rights and the rights of power: what future for human rights?”, Ethics & Global Politics, Vol. 1, No. 1 2,, pp. 81-96.https://doi.org/10.3402/egp.v1i1.1815
 • Guzzini, Stefano (2009), “On the Measure of Power and the Power of Measure in International Relation”, Danish Institute for International Studies (DIIS) Working Paper, No.28, pp.1-16.
 • Holsti, K. J. (1995) International Politics: A Framework for Analysis, 7th edition, Englewood Cliffe NG, Prentice-Hall.
 • Holzgrefe, J.L (2003), "The Humanitarian Intervention Debate", in: Humanitarian Intervention: Ethical, Legal and Political Dilemmas, edited by: J. L. Holzgrefe and Robert O. Keohane, Cambridge University Press.
 • ICISS (2001), “The Responsibility to Protect: Research, Bibliography, Background, Supplementary Volume to the Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty” Ottawa: International Research Development Center.
 • Landler, Mark (2013), "U.S. Urged to Adopt Policy Justifying Intervention", The New York Times., July 23
 • Lewis, Michael (2012), "War Obama's Way", Vanity Fair, 14 September.
 • Marks, Stephen P. (2006), “International Law and the ‘war on Terrorism’: Post 9/11 Responses by the United States and Asia Pacific Countries”, Asian Pacific Law Review, Vol.14, No.1, pp.43-74.
 • Matějková, Šárka (2008) “Establishing the Norm of Humanitarian Intervention in International Relations”.Central European Journal of International & Security Studies, Volume 1 / Issue 2 / November 20
 • Mckelvey, Tara (2011, March 22), "Samantha Power's Case for War on Libya", The Daily Beast.
 • Nye, Joseph (2006), “Transformation is Hard?”, Eurasian Newsletter, July.
 • Petra, Perisic (2013) “Responsibility to Protect – An Emerging Norm of International Law?” Academic Journal of Interdisciplinary Studies,, MCSER Publishing-Rome, Italy, Vol. 2, No9.
 • Prado Pérez, Elizabeth (2010), "Theory and Practice of Humanitarian Intervention, When theory becomes Policy", Available at: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos.
 • Raimzhanova, Aigerim (2015), “Power in IR: Hard, Soft and Smart”, Institute for Cultural Diplomacy and the University of Bucharest, December, pp.1-20.
 • Reinold, Theresa (2012), Sovereignty and the Responsibility to Protect: The Power of Norms and the Norms of the Powerful, New York: Routledge.
 • Robinson, William I. (2005), "Gramsci and Globalisation: From Nation- State to Transnational Hegemony", Critical Review of International Social and Political Philosophy, Vol. 8, No. 4.
 • Rotmann, Philipp, Kurtz, Gerrit & Brockmeier, Sarah (2014), "Major Powers and the contested Evolution of a Responsibility to Protect", Conflict, Security & Development, Vol. 14, No. 4, Available at: http://dx.doi.org/10.1080/1467880 2.2014.930592.
 • Schmitt, Michael N. & Christopher M. Ford (2017) “Assessing U.S. Justifications for Using Force in Response to Syria’s Chemical Attacks: An International Law Perspective” Journal of National Security Law & Policy. Vol. 9:283
 • Schutte, Robert & Kubler, Johann (2007), “The Responsiblity to Protect: Concealed Power-Politics or Principled Policy?, Marburg: AG Human Security, a.d. Philipps-Universität Marburg (AG HumSec Occasional Paper 2/2007).
 • Stokes, Doug(2018) “Trump, American hegemony and the future of the liberal international order” International Affairs 94(1):133-150.
 • Strange, S. (1998) Mad Money, Manchester: Manchester University Press.