نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

یکی از ابعاد و عرصه های تحقیق و پژوهش پیرامون قدرت نرم، تحقیق پیرامون این واقعیت از منظر دعاهای صحیفه سجادیه می باشد. دوران امام سجاد (ع)، یکی از سخت ترین و پراختناق ترین بازه های زمانی پس از ظهور اسلام است. آن حضرت در دورانی می زیستند که حکومت ستمگر بنی امیه در سراسر جامعه اسلامی حاکمیت یافته بود و آداب و رسوم جاهلیت را با قدرت رواج می داد. امام سجاد (ع) برای مقابله با تهدیدات نرم و جنگ نرم با دشمنان سلاح نرم کارآمدی با نام «دعا» را انتخاب کردند. هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخگویی به این سؤال مهم است که قدرت نرم امام سجاد (ع) در دعاهای صحیفه سجادیه چگونه بوده و در این خصوص از چه شیوه هایی استفاده کرده است؟ در مقاله حاضر سعی شده است با روش توصیفی-تحلیلی و به صررت هدفمند به مطالعه و تحلیل اصول و شیوه هایی که امام سجاد (ع) در قدرت نرم به آنها توجه کرده و بهره برده اند، پرداخته شود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که امام سجاد (ع) در قالب یک سلاح نرم، یعنی «دعا»، با توجه به اصول و ساحتهای رویکرد اسلامی به قدرت نرم، به پالایش، ارتقاء و استحکام بخشی ارکان معرفتی دین اسلام پرداخته اند. همچنین با خوانش دقیق دعاهای صحبفه سجادیه متوجه خواهیم شد که امام سجاد (ع)، قدرت نرم در این کتاب ارزشمند را در بینش دهی و آگاه سازی انسان ها نسبت به موضوعات و مسائل، در هدایت جامعه و رشد انسان ها مؤثر می داند..

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Manifestation of soft power in the prayers of Sahifa Sajjadieh

نویسنده [English]

  • Hossein hadidi

Director of the Department of Arabic Language and Literature at Payame Noor University of Tehran

چکیده [English]

One of the dimensions and areas of research on soft power is research on this fact from the perspective of the prayers of Sahifa Sajjadieh. The time of Imam Sajjad (AS) is one of the most difficult and glorious periods after the advent of Islam. They lived in a time when the oppressive rule of the Umayyads ruled over the entire Islamic society and promoted the customs of ignorance by force. Imam Sajjad (AS) chose an effective soft weapon called "prayer" to deal with soft threats and soft war with enemies. The main purpose of this study is to answer the important question of what was the soft power of Imam Sajjad (AS) in the prayers of Sahifa Sajjadieh and what methods did he use in this regard? In the present article, a descriptive-analytical method has been tried to study and analyze the principles and methods that Imam Sajjad (AS) has paid attention to and used in soft power. The findings of the research indicate that Imam Sajjad (AS) in the form of a soft weapon, ie "prayer", according to the principles and areas of the Islamic approach to soft power, have refined, promoted and strengthened the epistemological pillars of Islam. Also, by carefully reading the prayers of Sahifa Sajjadieh, we will realize that Imam Sajjad (AS) considers the soft power in this valuable book to be effective in giving insight and informing people about issues and issues, in guiding society and human growth.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Sajjad (AS)
  • Sahifa Sajjadieh
  • Soft Power
  • Umayyads
قرآن کریم
نهج البلاعة
صحیفه سجادیه
ابن میثم، کمال الدین میثم بن علی بن میثم بحرانی (1375). شرح نهج البلاغه (ابن میثم بحرانی)، نشر: مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی.
اسکندری، محمدحسین و اسماعیل دارابکلایی (1383). پژوهشی در موضوع قدرت، انواع، منابع، پیامدها و کنترل آن، قم: پژوهشکدۀ حوزه و دانشگاه.
باقری کبورق، علی (1370). کلیات و مباحث جنگ، تهران: مرکز نشر بین الملل.
بیلین، جان و دیگران (1360). استراتژی معاصر، نظریات و خط مشی ها، ترجمۀ هوشمند میرفخرایی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی.
پیشوایی، مهدی (1385). سیره پیشوایان، نگرشی بر زندگانی اجتماعی، سیاسری و فرهنگری امامان معصوم (ع)، - چاپ بیستم، قم: نشر توحید.
خامنه­ای، سید علی (1390). انسان دویست و پنجاه ساله، بیانات مقام معظم رهبری درباره ی زندگی سیاسی مبارزاتی ائمه معصومین -(ع)، صهبا.
شهرستانی، حسین (1391). «حوزه خصوصی و قدرت نرم دولت»، ماهنامه سوره، شماره 62-63.
طبرسی، احمد بن على طبرسى‏ (۵۴۸ ق). مجمومه: 2 جلد، الإحتجاج على أهل اللجاج‏، ناشر: المرتضی، مکان چاپ: مشهد، تاریخ نشر: ۱۳۶۱ هـ.ش.
الطبری، حسن بن علی بن محمد بن علی بن الحسن، (عماد الدین طبری)، کامل بهائی.
طبری، محمد بن جریر (1380). تاریخ طبری، ترجمه ابوالقاسم پاینده، چاپ ششم، نشر اساطیر.
مجلسی، محمد باقر (1423 ق‏). زاد المعاد- مفتاح الجنان‏، ناشر: موسسة الأعلمی للمطبوعات‏، مکان چاپ: بیروت‏.
مجلسی، محمد باقر (1394ق). بحار الانوار، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
مدنی، سید علیخان (1403). ریاض السالکین فی شرح صحیفه سید الساجدین، موسسه آل البیت.
مسعودی، علی بن حسین (۳۴۶ ق). مروج الذهب. مجمومه: 2 جلد، ناشر: دار الهجره، تاریخ نشر: ۱۴۰۹ ق.
مسعودی، علی بن حسین (1373 ه.ق). اثبات الوصیه، چهارم، نجف: المطبع الحیدریه.
نای، جوزف اس (1389). قدرت نرم؛ ابزارهای موفقیت در سیاست بین الملل، ترجمۀ محسن روحـانی و مهـدی ذوالفقاری، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
نصر، صلاح (۱۳۸۵). جنگ روانی، ترجمه محمد حقیقت کاشانی، تهرانک انتشارات سروش.
هادیان، ناصر و افسانه احدی (1388). «جایگاه مفهومی دیپلماسی عمومی»، فصلنامه روابط خارجی، شماره 3، پاییز.
Nye, Joseph S (2002), The Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower Can’t Go It Alone, Oxford University Press.
Nye, Joseph S (2007), “Notes for a Soft Power Research Agenda”, in Felix Berenskoetter and M. J. Williams (Eds.), Power in World Politics, London and New York: Routledge.
Nye, Joseph S (2010), “The Future of Soft Power in US Foreign Policy”, in Inderjeet Parmar and Michael Cox (Eds.), Soft Power and US Foreign Policy: Theoretical, Historical and Contemporary Perspectives, London and New York: Routledge.