نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار و عضو هیات علمی گروه اندیشه سیاسی در اسلام پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

اگرچه قدرت نرم و هوشمند در طول تاریخ منابع مهم نفوذ یا تاثیرگذاری بوده اند، تغییر در سیاست دنیای مدرن بیش از پیش بر سودمندی آنها افزوده است .در حالیکه قدرت در قرن هجده میلادی احتمالا توسط کسی که بهترین منابع قدرت سخت را در اختیار داشت تعیین می شد، در قرن بیست و یکم، انقلاب اطلاعات و ابداعات فزاینده در ساحت فن آوری منابع جدیدی برای قدرت تولید کرده اند. از دید جوزف نای، قدرت هوشمند عبارت است از "ترکیب قدرت نرم و سخت به شیوه موثر". هدف این پژوهش بررسی قابلیت کاربست نظریه قدرت هوشمند جوزف نای در اندیشه امام خمینی می باشد. فرضیه پژوهش حاضر آنست که بسیاری از شاخص های قدرت هوشمند جوزف نای قابلیت کاربست در اندیشه سیاسی امام خمینی را دارد. پس از جمع آوری منابع از طریق فیش برداری از اسناد مرتبط، داده های جمع آوری شده به روش توصیفی-تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که آندسته از شاخص های قدرت هوشمند که ریشه در مبانی آموزه های غربی دارند قابلیت کاربست در اندیشه امام خمینی را ندارند، در حالیکه بسیاری از شاخصا این قابلیت را دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Smart Power in Imam Khomeini's Political Thought: Application of Joseph Nye's Theory

نویسنده [English]

 • Seyyed Sadrodin Moosavi

Faculty member, Department of Islamic Political Thought, Research Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution

چکیده [English]

Although soft and smart power have been important sources of influence in the course of history, changes in politics in the modern world have added to their utility. While in the 18th century power was determined by the one who had the best sources of power at his disposal, in the 21st century, the information revolution and innovations have created new sources of power. In Joseph Nye’s definition, smart power “is a combination of soft and hard power in an effective way”. The objective of this paper is to study the applicability of Nye’s theory to Imam Khomeini’s political thought. The hypothesis of the research is: many of the indexes of Joseph Nye’s smart power theory are applicable to Imam Khomeini’s political thought. Descriptive-analytical research method was used for this research. The findings of the research indicate that some indexes of smart power are applicable to Imam Khomeini’s political thought, while the ones based on Western doctrines are not applicable. Although Imam Khomeini did not use the concept of smart power and this concept had not been yet introduced in his time, he practically used smart power in confronting the challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Imam Khomeini"
 • "Joseph Nye"
 • "smart power"
 • "soft power"
 • "hard power"
 • اسمعیلی، مرتضی (1396). «الگوی بومی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران: مدلی برای قدرت سازی بازیگران منطقه ای»، فصلنامه سیاست، زمستان، دوره چهل و هفتم، شماره 4، 853 -871.
 • افتخاری، اصغر و کمالب، علی (1394). «ساختار قدرت نرم درگفتمان اسلامی»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 5، شماره 12، 9-20.
 • دهشیری، محمدرضا (1397). «افول قدرت نرم آمریکا؛ دلایل و پیامدها»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 19، پاییز و زمستان، صص 68-35.
 • ذولفقاری، مهدی و دشتی، فرزانه (1397). «مؤلفه‌ها و ظرفیت‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در دیپلماسی فرهنگی»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 19، پاییز و زمستان، صص 154-127.
 • رضاخواه، علیرضا و آقاحسینی، علیرضا (1397). «گونه‌شناسی قدرت نرم ایالات متحده با تأکید بر مؤلفه استثناگرایی امریکایی»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 19، پاییز و زمستان، صص 98-69.
 • رفیع، حسین و قربی، محمد جواد (1390). «بازخوانی قدرت نرم: مطالعه موردی عملیات روانی»، فصلنامه مطالعات سیاسی، تابستان، شماره 12، 139-174.
 • سلطانی نژاد، احمد؛ جمشیدی، محمد حسین و پوردست، زهرا (1395). «دگرگونی مفهوم قدرت در پرتو فناوری نوین اطلاعاتی- ارتباطی»، دانش سیاسی، دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان، 73-98.
 • علیانسب، سید حسین؛ صالحی، حسن و موسوی شربیانی، سید جلال (1397). «بررسی راهکارهای پیشگیری از تضعیف قدرت نرم رهبری انقلاب اسلامی با تکیه بر آموزه‌های قرآنی»، فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی، دوره 7، شماره 24، بهار، صص 94-75.
 • فتاحی و همکاران (1397). «تجزیه و تحلیل الگوی قدرت نرم در خاورمیانه: مطالعه موردی عربستان سعودی»، پژوهشهای سیاسی جهان اسلام، بهار، شماره 26 ، 2929-62.
 • فوزی، یحیی، 1393، اندیشه سیاسی امام خمینی، چاپ بیست و یکم، تهران: معارف.
 • گلش پژوه، محمود رضا (1391). «نقش سازمان های اطلاعاتی در ارتقای قدرت نرم کشور»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال پانزدهم، تابستان، شماره دوم (پیای 56)، 140-177.
 • موسوی خمینی، روح اله (1378). صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، ج3، 4، 5، 6، 7، 8، 14، 19، 20، 21.
 • موسوی خمینی، سید روح اله (1381). تقریرات فلسفی امام خمینی، تقریر عبدالغنی اردبیلی، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 • D. A. (2016). Power and International Relations: A Conceptual Approach, Princeton University Press.
 • Barnett M. and Duvall R. (2005). “Power in International Politics,” International Organization, vol. 59, Winter 2005, pp. 39-75.
 • Berenkoetter F. and Williams M. J. (ed.) (2007). Power in World Politics, Routledge; 1st Edition.
 • Clesse (eds.), Two Hegemonies: Britain 1846-1914 and the United States 1941-2001 (Aldershot: Ashgate Publishing, Ltd., 2002), pp. 165-182.
 • Dahl, Robert A. (1961). Who Governs? Democracy and Power in an American City, New Haven: Yale University Press.
 • Dahl, Robert A. )1957). “The Concept of Power.” Behavioral Sciences 2(3): 1957. pp. 201-215.
 • Gilpin, Robert (2002). "The Rise of American Hegemony," in Patrick Karl O'Brien and Armand
 • Lukes, Steven. (2005). Power: A Radical View. Second Edition. Basingstoke: Palgrave MacMillan.
 • Nye, J. S. )2008(. “Public Diplomacy and Soft Power.” The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science 616 (1) (March 1): 94–109. doi:10.1177/0002716207311699. http://dx.doi.org/10.1177/0002716207311699. Nye, J. S. 2008. “Public Diplomacy and Soft Power.” The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science 616 (1) (March 1): 94–109. doi:10.1177/0002716207311699. http://dx.doi.org/10.1177/0002716207311699.
 • Nye, Joseph (2002), The Paradox of American Power: Why The World’s only Superpower Can’t Go it alone, New York: Oxford University Press.
 • Nye, Joseph (2002). The Paradox of American Power: Why The Worlds only Superpower Can’t Go It alone, New York: Oxford University Press.
 • Nye, Joseph S. (2004), Soft Power: The Means to Success in World Politics, New York: Public Affairs.
 • Nye, Joseph S. (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics, New York: Public Affairs.
 • Nye, Joseph S. Jr. (2002). The Paradox of American Power. Oxford: Oxford University Press.
 • Nye, Joseph S. Jr. (2010). “The Future of American Power: Dominance and Decline in Perspective.” Foreign Affairs 89(6): 2010. pp. 2-12.
 • Nye, Joseph S. Jr. (2011). The Future of Power. New York: Public Affairs.
 • Nye, Joseph S. Jr. “The Future of American Power: Dominance and Decline in ” Foreign Affairs 89(6): 2010. pp. 2-12.
 • Reveron, Derek S. (2010). Exporting Security: International Engagement, Security Cooperation, and the Changing Face of the U.S. Military, Washington, D.C.: Georgetown University Press.
 • Ulrich Beck (2005). Power in the Global Age: A New Global Political Economy (Malden, Mass.: Polity Press.
 • Wilson, Ernest J. III. “Hard Power, Soft Power, Smart Power.” American Academy of Political and Social Science Annals. 616: 2008. pp. 110-124.