نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط‌ بین‌الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، استان مرکزی، ایران.

چکیده

ظهور همه‌گیری کرونا در اوایل سال 2020 به موضوع اصلی نگرانی‌ها و فعالیت‌های ملی و بین‌المللی تبدیل شده است که آگاهی از علل و تاثیرات جهانی و واکنش‌های متناسب بین‌المللی نسبت به این پدیده نوظهور را اجتتناب‌ناپذیر می‌نماید. آنچه که تاکنون به عنوان چالش‌های سیاست‌جهانی مطرح شده‌است مربوط به مسایل سخت مثل گسترش هسته‌ای و مسایل نرم مانند محیط‌زیست بوده‌اند، اما هیچ‌گاه یک بیماری، که همه‌گیری جهانی پیدا کرده باشد، در شمول مسایل سیاست‌جهانی قرار نگرفته‌است. سوالی که مطرح می‌شود این است که: آیا همه‌گیری کرونا می‌تواند در دستورکار سیاست‌جهانی قرار گرفته و به عنوان یکی از مسایل نرم سیاست‌جهانی مطرح شود؟ در پاسخ می‌توان چنین فرض نمود که: اگر چه همه‌گیری کرونا جامعه‌جهانی را به شدت تحت تاثیر قرار داده‌است، اما هنوز واجد شرایط لازم برای قرار گرفتن در دستورکار سیاست‌جهانی نیست و این بستگی به میزان تاثیرگذاری، تداوم و واکنش‌های دیپلماتیک قابل ملاحظه نظام بین‌الملل به این پدیده دارد. لذا هدف از نوشتار حاضر بررسی امکان و یا عدم امکان طرح همه‌گیری کرونا به عنوان دستورکار سیاست‌جهانی و ارزیابی وضعیت پس از آن می‌باشد. ابتدا با ارایه چارچوب‌نظری به چگونگی تعیین موضوعات دستورکار سیاست‌جهانی پرداخته می‌شود، سپس همه‌گیری کرونا به عنوان یک مساله نرم بین‌المللی و امکان تحول در دستورکار سیاست‌جهانی، با توجه به تحولات اخیر، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Corona's pandemic, soft power and Evolution in the agenda of world politics

نویسنده [English]

 • Ebrahim Aghamohammadi

Arak University

چکیده [English]

The emergence of the Corona pandemic in early 2020 has become a major concern for national and international concerns and activities, which makes it unavoidable to be aware of global causes and effects and to respond appropriately to this emerging international phenomenon. What has been posed so far as the challenges of world politics have been hard issues such as nuclear proliferation and soft issues such as the environment, but never has a disease, which has spread all over the world, been included in global politics. The question that arises is: Can the Corona Pandemic be on the agenda of world politics and be considered as one of the soft issues of world politics? In response, it can be assumed that: Although the Corona pandemic has severely affected the world community, it is not yet eligible to be on the agenda of global politics, and this depends on the extent to which the international system has had significant influence, continuity and diplomatic responses. Therefore, the purpose of this paper is to investigate the possibility or impossibility of designing a corona pandemic as a global policy agenda and assessing the situation after it. First, by presenting the theoretical framework, how to determine the issues of the world policy agenda, then the Corona pandemic is evaluated as a soft international issue and the possibility of change in the global policy agenda, according to the recent developments.

کلیدواژه‌ها [English]

 • World politics
 • pandemics
 • corona
 • diplomacy
 • soft power
 • international system
 • دویچ، کارل. کیوهین، رابرت. نای، جوزف و دیگران (1375). نظریه های روابط بین الملل. ترجمه و تدوین وحید بزرگی، تهران: موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی.
 • دهشیری، محمدرضا، گلستان، مسلم (1395). «الگوی رفتاری قدرت‌های بزرگ در مدیریت بحران‌های بین المللی در نظام تک-چند‌قطبی»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال11، شماره 3.
 • دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال (1399). «نظم بین‌المللی پساکرونا: چیستی و چگونگی؛ به زودی شاهد دنیایی کاملاً متفاوت خواهیم بود»، پایگاه خبری تحلیلی علامه طباطبایی(عطنا)، https://www.atnanews.ir
 • شیخ زاده، حسین (1398). «نحوه مواجهه دولت‌ها با پاندمی کوید 19 و تأثیر این بحران بر بازتعریف حیطه اختیارات و مسئولیت‌های دولت»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 9، شماره 21، پاییز و زمستان، صص 60-31.
 • عباسی خوشکار، امیر (1398). «گسترش جهانی ویروس کرونا و مدیریت قدرت نرم؛ بررسی موردی مدیریت چینی قدرت نرم»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 9، شماره 21، پاییز و زمستان، صص 143-119.
 • موسوی، میرنجف؛ جان پرور، محسن؛ بهرامی جاف، ساجد، صالح آبادی، ریحانه و شمس الدینی، علی (1398). «تدوین سناریوهای مؤثر بر تأثیرات ژئواکونومیکی شیوع کرونا»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 9، شماره 21، پاییز و زمستان، صص 30-1.
 • نای، جوزف (1399). «نه! کرونا نظم جهانی را تغییر نخواهد داد»، پایگاه خبری تحلیلی علامه طباطبایی (عطنا)، https://www.atnanews.ir
 • وایت، برایان، اسمیت، مایکل، لیتل، ریچارد (1381). مسایل سیاست جهان، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • Armitage, R. L, Nye, J. S, (2007), CSIS Commission on Smart Power: A smarter, more secure America, Washington: CSIS Press.
 • Attias, Shay, (2020), Asian Soft Power Grows in the Coronavirus Era, BESA Center Perspectives Paper No. 1,520, April 6.
 • Buzan, Barry, Ole, Waever, Jaap, de Wilde, (1998), Security: A new Framework for Analysis, Boulder, CO: Lynne Rienner.
 • Davies, Sara E, (2010), What contribution can International Relations make to the evolving global health agenda?, Intarnational Affairs, No 86.
 • Enemark, Christian, (2007), Disease and Security: Natural Plagues and Biological Weapons in East Asia, London: Routledge.
 • Hackbarth, J. R, (2009), Soft Power and Smart Power in Africa, Strategic Insights, Volume 8, Issue 1.
 • Harari, Yuval Noah, (2020), the world after coronavirus, Financial Times, March 20. https://www.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75
 • Hass, Richard N, (2020), More Failed Stater, How the World Will Look After the Coronavirus Pandemic, Foreign Policy, https://foreignpolicy.com/2020/03/20/world-order-after-coroanvirus-pandemic/
 • McInnes, Colin J, Lee, Kelley, (2006), Health, Security and Foreign policy, Review of International Studies, Volume 32, Issue 1.
 • Millennium Development Goals (UNDP) ,(1994), https://www.un.org/millenniumgoals/
 • Nye, J. S, (2009), Understanding International Conflicts. 7. ed. New York: Pearson.
 • Oguzlu, Tabrik, (2020), Transformation of soft power to sharp power in post-coronavirus age, Daily Sabah. https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/transformation-of-soft-power-to-sharp-power-in-post-coronavirus-age
 • Phlip, Jan, Wagner, N E, (2014), The Effectiveness of Soft & Hard Power in Contemporary International Relations, May 14.
 • https://www.e-ir.info/2014/05/14/the-effectiveness-of-soft-hard-power-in-contemporary-international-relations/
 • Smith-Windsor, B. A, (2000), Hard Power, Soft Power reconsidered. Canadian Military Journal, Volume 1, Issue 3.
 • Walt, Stephen M, (1991), The Renaissance of security Studies, International Studies Quarterly, Volume 35, No 2.
 • Walt, Stephen M, (2020), A world Less Open, Prosperous, and Free, How the World Will Look After the Coronavirus Pandemic, Foreign Policy, https://foreignpolicy.com/2020/03/20/world-order-after-coroanvirus-pandemic/
 • Youde, Jeremy, (2005), Enter the Fourth Horseman: Health Security and International Relations Theory, Whitehead journal of diplomacy and International Relations, No6.