نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

2 استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت دولتی واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان ، ایران.

3 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

4 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده

تحقیق حاضر با هدف ارئه الگوی رهبری هوشمند مبتنی بر قدرت نرم در سازمان های دولتی منتخب استان سیستان و بلوچستان انجام شد. روش انجام تحقیق بصورت طرح ترکیبی از نوع کثرت گرایی در داده ها بوده است. جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی شامل خبرگان(کارشناسان ارشد ادارات دولتی شهر زاهدان و اساتید دانشگاه) و در بخش کمی 200 نفر از مدیران سازمان های دولتی منتخب استان سیستان و بلوچستان بوده است که با استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند تعداد 20 خبره و 132 نفر از مدیران سازمان های دولتی منتخب استان سیستان و بلوچستان به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. پژوهشگر در بخش کیفی پژوهش ابتدا با مطالعه عمیق اسناد موجود و سپس مصاحبه با خبرگان اقدام به شناسایی شاخص های الگوی رهبری هوشمند مبتنی بر قدرت نرم در سازمان های دولتی را از روش تحلیل تم نمود. خروجی این مرحله شناسایی 114 شاخص در قالب 19 بعد اصلی و 32 زیر بعد اصلی بود. در گام دوم به جهت برقراری ارتباط و توالی بین ابعاد بدست آمده و ارایه مدل ساختاری ، از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM) استفاده گردید که بر اساس نظرات خبرگان و تجزیه و تحلیل های صورت گرفته، مدل رهبری هوشمند مبتنی بر قدرت نرم احصاء گردید. نتایج تحقیق نشان داد که، عوامل علی رهبری هوشمند مبتنی بر قدرت نرم در سازمان های دولتی بر راهبرد سازمانی تاثیر ندارد، اما عوامل زمینه‌ای و ساختاری رهبری هوشمند مبتنی بر قدرت نرم در سازمان های دولتی بر راهبرد تاثیر دارد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Intelligent leadership model based on soft power in government organizations (Case Study: Selected Government Organizations of Sistan and Baluchestan Province)

نویسندگان [English]

 • salman jalali 1
 • ebrahim haddadi 2
 • aleme keikha 3
 • abdolali keshtgar 4
 • amin reza kamalian 4

1 phd student

2 faculty member, zahedan barnch, islamic azad university

3 faculty member, university of sistan and baluchestan

4 faculty member, university of sistan and baluchestan

چکیده [English]

This study aimed to present a model of smart leadership based on soft power in selected government organizations in Sistan and Baluchestan province. The research method has been a combination of multidimensional data design. The statistical population of this research in the qualitative section includes experts (senior experts of government departments of Zahedan city and university professors) and in the quantitative section of 200 managers of selected government organizations in Sistan and Baluchestan province, which uses 30 targeted sampling methods. 132 managers of selected government organizations in Sistan and Baluchestan province were selected as the sample size. In the qualitative section of the research, the researcher first interviewed the experts and available documents to calculate the indicators of the soft leadership model based on soft power in government organizations through the method of thematic analysis. The output of this stage was the identification of 114 indicators in the form of 19 main dimensions and 32 sub-main dimensions. In the second step, to establish communication and sequence between the obtained dimensions and present the structural model, the method of interpretive structural modeling (ISM) was used. Based on the opinions of experts and analyzes, the smart leadership model based on soft power was calculated. The results showed that causal factors of soft leadership based on soft power in government organizations do not affect organizational strategy, but the underlying and structural factors of soft leadership based on soft power in government organizations affect strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Smart Leadership
 • Soft Power
 • Organizational Strategies of Leadership
 • Selected Government Organizations of Sistan and Baluchestan Province
 • اردلان، محمد رضا، سلطانزاده، وحید (1394). «تأثیر پذیری کار آفرینی اجتماعی از رهبری هوشمند با نقش میانجی یادگیری سازمانی»، توسعة کارآفرینی، 8 (3): 493-512.
 • بیگی، مهدی (1389). قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
 • بینش، مسعود (1385). با اندیشمندان عرصة مدیریت،‌ تهران: رسا.
 • جعفری پناه، مهدی؛ پوراحمدی، حسین (1392). «قدرت نرم ازدیدگاه اسلام و کاربرد مولفه‌های آن در جمهوری اسلامی ایران»، دوفصلنامه مطالعات قدرت نرم، 8(1) : 97-111.
 • رشنوادی، عباس؛ زارعی متین، حسن؛ جندقی، غلامرضا؛ الوانی، سید مهدی (1394). «الگوی رهبری مبتنی برقدرت نرم در آموزش عالی ایران»، مدیریت فرهنگ سازمانی، 14(3): 669-649.
 • سلیمی، اکبر؛ عباس نژاد، محمد حسین (1394). «تدوین الگوی رهبری منابع انسانی براساس رهبری 360 درجه»، فصلنامه نظارت و بازرسی، 10(35): 129-156.
 • فتاحی اردکانی، حسین؛ مسعودنیا، حسین؛ امام جمعه زاده، سیدجواد (1397). «تحلیل مفهوم قدرت و منابع تشکیل دهنده آن از دیدگاه جوزف نای (سخت، نرم و هوشمند)»، دوفصلنامة مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 18: صص 130-152.
 • فرح بخش، سعید؛ محمدی، طاهره (1393). «بررسی رابطة رهبری هوشمند و بهداشت روانی دبیران با تعدیل گری مدیریت استرس شغلی در مدارس متوسطه دوم شهر خرم آباد»، فصلنامة مشاوره شغلی و سازمانی 6(2): 95-112.
 • کیخا، عالمه؛ هویدا، رضا؛ یعقوبی، نورمحمد (1396). «بررسی تأثیر رهبری هوشمند برعملکرد آموزش اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی شهر زاهدان با نقش میانجی تفکر انتقادی»، پژوهش‌های مدیریت عمومی، 10(35): 61-83.
 • میلسن، ژان (1388). دیپلماسی عمومی نوین؛ قدرت نرم در روابط بین الملل، رضا کلهر و سید محسن روحانی، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، چ2.
 • نای جوزف اس (1387/ج). قدرت نرم در عصر اطلاعات، ترجمه سعید ترابی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • نای جوزف اس (1390). آینده قدرت، ترجمه سیدرضا مراد صحرایی، تهران: حروفیه.
 • نای، جوزف اس. (1387/ب). قدرت نرم، ابزارهای موقعیت در سیاست بین الملل، ترجمه محسن دهانی و مهدی ذوالفقاری، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، چ دوم.
 • نور علیزاد، رحمان؛ حاجیوند، علی (1387). «رهبری هوشمند (الگوی جدید رهبری برای سازمان‌های هوشمند)»، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، 5(19): 117-126.
 • یاسینی، علی؛ عبدالحسین عباسیان، عبدالحسین؛ عباسیان یاسینی، طاهره (1392). «نقش سبک رهبری توزیعی مدیران بر عملکرد شغلی معلمان مدارس متوسطه شهر مهران: ارائة یک مدل»، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 4(13): 33-50.
 • یوسفی، جعفر (1387). بررسی تطبیقی قدرت نرم در گفتمان اسلامی و لیبرال دموکراسی، قدرت نرم و سرمایه اجتماعی، تهران: دانشگاه امام صادق (ع) و پژوهشکده مطالعات بسیج.
 • Keikha, A; Hoveida.R; Yaghoubi, NM. (2017).The Development of an Intelligent Leadership Model for State Universities. Foresight and STI Governance.11(1): 66-74.
 • J.S.(1991).Bound to Lead :the Changing nature of American Powr.New York :Basic Books.
 • J.S.(2008). The Powers to Lead. New York: Oxford University press.
 • Rubin, L. (2010). A Typology of Soft Powers in Middle East Politics .Dubai School of Government.
 • Sydanmaanlakka, P, (2008).Intelligent Leadership and Leadership Competences Developing a Leadership Framework for Intlligent Organizations.Dissertatin For The degree of Philosophy.Helsinki University of Technology.