دوره و شماره: دوره 4، شماره 10، بهار و تابستان 1393