دوره و شماره: دوره 7، شماره 17، پاییز و زمستان 1396 
2. نقش فن آوری اطلاعات بر تحول مفهوم هویت ملی

صفحه 22-41

احمد سلطانی نژاد؛ محمد حسین جمشیدی؛ افشین شامیری