نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

تغییر و تکوین هویت ملی به عوامل و زمینه‌های مختلفی مرتبط می‌گردد. یکی از متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر هویت ملی تکنولوژی‌های جدید ارتباطی است. هدف این پژوهش شناخت و تبیین تأثیر فضای مجازی با تأکید بر شبکه‌های اجتماعی بر هویت ملی دانشجویان است. نوع تحقیق «بنیادین»، سطح تحقیق «تحلیلی»، رویکرد روش شناختی ابطال‌گرایی، روش تحقیق «پیمایش» و تکنیک گردآوری اطلاعات «پرسشنامه» است. در این پژوهش با تقسیم شبکه‌های اجتماعی به مؤلفه‌هایی از قبیل مدت زمان عضویت در شبکه‌های اجتماعی، مدت زمان استفاده روزانه از شبکه‌های اجتماعی، میزان فعال بودن کاربران شبکه‌های اجتماعی و میزان واقعی تلقی کردن محتوای شبکه‌های اجتماعی به بررسی میزان تأثیرگذاری این مؤلفه‌ها بر هویت ملی پرداخته شد. حجم نمونه با استفاده از نرم‌افزار spss sample power به تعداد 340 نفر تعیین و نمونه‌ها با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای در دانشگاه شیراز انتخاب شدند. نتایج مدل نهایی نشان داد 4 درصد از تغییرات (تقویت یا تضعیف) متغیر هویت ملی تحت تأثیر چهار مؤلفه شبکه‌های اجتماعی قرار دارد که در این میان متغیرهای "مدت زمان عضویت در شبکه‌های اجتماعی" با ضریب استاندارد (12/0-) و "مدت زمان استفاده روزانه از شبکه‌های اجتماعی" با ضریب استاندارد (13/0-) تأثیری تضعیف‌کننده و معنادار بر روی هویت ملی داشتند. نتایج نشان می‌دهد دو مؤلفه میزان فعال بودن کاربران شبکه‌های اجتماعی و میزان واقعی تلقی کردن محتوای شبکه‌های اجتماعی تأثیر معنی‌داری بر روی هویت ملی نداشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the impact of social networks on national identity

نویسندگان [English]

  • mahmoudreza rahbarghazi 1
  • zeynab imaniyan mofrad 2

1 political science, isfahan university

2 Department of Sociology, shiraz university

چکیده [English]

Change and development of national identity and areas of factors related to the elderly. One of the important variables affecting national identity and new communication technologies. The purpose of this study was to identify and explain the impact of social networks on the Internet with an emphasis on national identity is the students. A sample using the software spss sample power to determine the number of 340 samples were selected using cluster sampling in Shiraz University. The final model results showed a 4% change (strengthen or weaken) national identity is influenced by the four components of social networks. The variables "length of membership in social networks" with the standard rate (-0.12) and "time daily use of social networks" with the standard rate (-0.13) and significant destabilizing impact on identity were national. The results showed that two factors, the actual amount deemed active users of social networks and social networking content had a significant effect on national identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Identity
  • membership for the duration of daily use
  • the user's activity
  • and the true extent deemed a social network content
ابوبصیری، انسیه ) 1394 ( "شناخت و تحلیل نقش شبکه های اجتماعی مجازی در ایجاد بحران هویت در بین کاربران جوان"، کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی، امارت.
باقری دولت آبادی، علی، فرج الله زارعیان جهرمی ) 1392 ( "تأثیر فضای مجازی بر هویت و همبستگی ملی"، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، شماره 60.
تورن، آلن ) 1380 ( نقد مدرنیته، ترجمه مرتضی مردیها، تهران: گام نو.
حافظنیا، محمدرضا؛ کاویانی راد، مراد، کریمی پور؛ یدالله، طاهرخانی، مهدی) 1385 ( "تأثیر جهانی شدن بر هویت ملی )مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران("، ژئوپلیتیک، شماره 5 و 6.
رضایی، حسین، حدیثه رمضانیفر و زهرا قیصری ) 1394 ( "رابطه استفاده از اینترنت و شکلگیری هویت ملی جوانان شهر همدان"، فصلنامه مطالعات ملی؛ شماره 2.
رابرتسون، رونالد ) 1382 (. جهانی شدن تئوریهای اجتماعی و فرهنگ جهانی، ترجمه کمال پولادی، نشر ثالث.
رفعتجاه، مریم و علی شکوری ) 1387 (، "اینترنت و هویت اجتماعی"، فصلنامه جهانی رسانه، شماره  3.
زاهد سعید ) 1384 ( "هویت ملی ایرانیان"، راهبرد یاس ، سال اول، شماره 4 ، صص 138 - 129 .
ساروخانی، باقر؛ خدیجه رضایی قادی ) 1391 ( "اینترنت و هویت ملی در میان کاربران"، فرهنگ و ارتباطات، شماره 5.
عدلیپور، صمد؛ قاسمی، وحید؛ قصابی، رضوان و طاهری، نقی ) 1393 ".) تأثیر استفاده از شبکه اجتماعی
فیسبوک بر اعتماد و مشارکت سیاسی جوانان"، مطالعات فرهنگ ارتباطات، شماره 28 ، صص 173 - 155.
قاسمی، وحید؛ صمد عدلیپور؛ سیداحمد میرمحمدتباردیوکلایی ) 1392 ( "شبکه اجتماعی فیسبوک و تغییرات
هویت اجتماعی جوانان شهر تبریز"، جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، شماره 1 ، صص 150 - 125 .
- قاسمی، وحید؛ صمد عدلیپور؛ سید احمد میرمحمدتباردیوکلایی ) 1393 ( "تأثیر شبکه اجتماعی فیسبوک بر
هویت فرهنگی جوانان شهر اصفهان"، تحقیقات فرهنگی، شماره 1 ، صص 28 - 1 .
گل محمدی، احمد ) 1381 ( جهانی شدن، فرهنگ و هویت، تهران: نشر نی.
گیبینز، جان و ریمر، بو ) 1388 ( سیاست پست مدرنیته، ترجمه منصور انصاری، تهران: نشر گام نو.
معمار، ثریا، صمد عدلی پور و فائزه خاکسار ) 1391 ( "شبکههای اجتماعی مجازی و بحران هویت )با تأکید بر
بحران هویتی ایران("، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، شماره 4 ، صص 176 - 155 .
مهدیزاده، شراره و زینب عنبرین ) 1388 ( "بررسی رابطه میزان و نحوه استفاده از اینترنت و هویت فرهنگی جوانان"، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 17
مختاری، حسین ) 1386 ( جهانی شدن و تأثیر آن بر هویت ملی: http://mokhtarihashi.persianblog.ir/post/20/
نورمحمدی، مرتضی ) 1388 ( چالشهای فرهنگ و هویت در فضای مجازی، نشریه پگاه حوزه، قابل دسترس در: www.pegahhowzeh.com
هلد، دیوید و مک گرو، آنتونی ) 1382 ( جهانی شدن و مخالفان آن، ترجمه مسعود کرباسیان، شرکت انتشارات
علمی و فرهنگی.
Altheide, D. L. (2000). Identity and the Definition of the Situation in a Mass‐Mediated - Context. Symbolic interaction, 23(1), 1-27.
Bannon, S., McGlynn, T., McKenzie, K., & Quayle, E. (2015). The positive role of Internet use for young people with additional support needs: Identity and connectedness. Computers in Human Behavior, 53, 504-514
Bargh, J. A., McKenna, K. Y., & Fitzsimons, G. M. (2002). Can you see the real me? Activation and expression of the “true self” on the Internet. Journal of social issues, 58(1), 33-48.
Castells, M. (1997). The power of identity (Vol. 2). Malden (MA, USA) and Oxford (UK): Blackwell.
Garcia, A. C., Standlee, A. I., Bechkoff, J., & Cui, Y. (2009). Ethnographic approaches to the internet and computer-mediated communication. Journal of contemporary ethnography, 38(1), 52-84.
Goffman, E. (1959). The presentation of self in everyday life. Garden City, AT: Doubleday.
Meyrowitz, J. (1985). No sense of place: The impact of electronic media on social behavior. Oxford University Press.
Meyrowitz, J., & Maguire, J. (1993). Media, place, and multiculturalism. Society, 30(5), 41-48.
Rosenberg, M. (1986). Conceiving the self. RE Krieger.Stone, A. R. (1996). The war of desire and technology at the close of the mechanical age. MIT press.
Stone, G. P. (1981). Appearance ad the Self. A slightly revised version. I Social psychology through symbolic interaction, Harvey A. Fabermann og Gregory P Stone. New York: John Wiley & Sons.