تحلیل و نقد عقلانیت ابزاری در سیاستگذاری عمومی با تأکید بر عقلانیت اسلامی
تحلیل و نقد عقلانیت ابزاری در سیاستگذاری عمومی با تأکید بر عقلانیت اسلامی

وحید آرایی

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1401

چکیده
  سیاستگذاری عمومی معطوف به فرایندی است که در صدد شناخت مسایل و مشکلات، ارائه راه حل های سیاستی، تصمیم گیری، اجرا و ارزیابی است. اگر عقلانیت ابزاری، بهینه سازی ابزارها جهت دستیابی به هدف نهایی باشد، مطالعه ...  بیشتر
اشتراک گذاری دانش به مثابه حکمرانی نرم سازمانی
اشتراک گذاری دانش به مثابه حکمرانی نرم سازمانی

وحید آرایی

دوره 11، شماره 4 ، بهمن 1400

چکیده
  اشتراک‌گذاری دانش را می‌توان فعالیتی نظام‌مند برای انتقال و مبادله دانش و تجربه میان اعضای سازمان با اهداف مشترک تعریف نمود که به عنوان فرایند شناسایی، توزیع و بکارگیری از دانش موجود به منظور حل مسایل ...  بیشتر